Dinsdag 9 November – Die Verantwoordelikheid

DINSDAG – DIE VERANTWOORDELIKHEID

Lees 2 Korintiërs 5: 16 -21 Ou Vertaling

“Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil; Laat julle met God versoen” (20)

Charles Simeon van Cambridge, `n leraar, is na sy broer se sterfbed ontbied. Hulle was lief vir mekaar. Be­droef gesels Charles ‘n rukkie met sy broer. Sy broer kyk hom stip aan en sê: “Jy het my nooit teen die gevaar van ewig verlore te gaan, gewaarsku nie.” “Nee, my liewe broer,” antwoord Charles dadelik, “ek het by elke geleentheid waar ek kon, met jou oor die ewige lewe gepraat. Ek het selfs in my briewe daarna verwys.” “Ja,” roep die sterwende man uit, “maar dit was nie ge­noeg nie. Jy het nooit na my toe gekom, die deur toe­ge­maak, jou hande op my skouers gelê en vir my gesê, ek is onbekeerd nie en as ek so sterf sal ek verlore gaan nie! Nou sterf ek. As dit nie vir die genade van God was, wat ‘n ander man op my pad gestuur het om my te waarsku nie, was ek nou vir ewig verlore!”

Dit is die beste manier, om met iemand direk oor sy siel se saligheid te praat. Dit is nie maklik nie. Ons is van nature beskroomd, om met iemand direk, oor so ‘n persoonlike saak te praat. Selfs Jesus, het nie met die Samaritaanse vrou, dadelik oor haar sondige lewe en haar hoop op die ewige lewe gepraat nie. Hy het eers vriende gemaak; haar vir ‘n bietjie water gevra en daar­uit die onderwerp van die lewende water, wat Hy vir haar kan gee, ter sprake gebring: “As jy weet wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het”(Joh.4:10). Die ander manier, om mense vir die Here te win, is om vir hulle leesstof, bv. ‘n traktaatjie, te gee wat ‘n duidelike evangeliese boodskap uitdra. As die uitgee van die gedrukte evan­gelie, ook ondersteun word met volhardende gebed, wek die Heilige Gees in harte, die behoefte en die geloof, om in Christus as hulle Saligmaker te vertrou. ‘n Ander belangrike deelname in die oordra van die evangelie aan ander, op wyer front, bv. Evangeli­sa­sie of sendingwerk, is om uit eie vermoë by te dra om dit te finansier.

“Here, vandag wil ek u reddingsboodskap oordra.”

Posted by Manie on Nov 8th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Skrywer: Manie Colyn

ProfileIn 1990 het ek, na 20 jaar as N.G.Kerk-predikant afgetree, na ‘n hartaanval my onbekwaam vir verdere bediening gemaak het. Ek en my vrou, Riekie, het ‘n woning in die aftree-oord Kokanje bekom. Gedurende my bediening het ek, saam met die gemeentelike nuus, die evangelie ook op storiemanier probeer oordra. Na my gesondheid herstel het, het ek in 2003 begin om uit die ou gemeenteblaaie, ook uit ander bronne, ‘n weeklikse, dagstukkieblad, Krag vir Vandag, begin skryf.

Maandag 8 November – Uit Genade Alleen

MAANDAG – UIT GENADE ALLEEN

Lees Romeine 3: 21 – 28.

“ … deur sy genade, sonder verdienste geregverdig …” (24)

Martin Luther, die bekende kerkhervormer, was ‘n briljante wetstudent. Op 2 Julie 1505 oorval `n skrik­wekkende don­der­storm hom. In sy angs lê hy ‘n gelofte af om mon­nik te word as die Here sy lewe spaar. Hy het da­delik aangesluit by die Au­gus­tynse Swart­kloos­ter. In 1507 is hy tot priester ge­wy. In 1512 begin hy in Wittenberg dogma­tiek doseer. In die proses van sy Bybellesings, wek Romeine 3:23, “… want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God …”, ‘n swaar skuld­besef in hom op. Sy middeleeuse begrip van God as on­genaakbare Wêreldregter dompel hom in fol­terende angs en ver­twyfeling. Die Roomse Kerk het wel sondevergifnis verkondig, maar dit ge­knoop aan die voorwaarde van volkome be­rou en boe­te­doening en werkheiligheid. Luther pro­beer vrede met God vind deur boete­doening, goeie werke, kastyding en vas. Party dae was hy te swak om uit sy bed uit op te staan as gevolg van sy lang sessies van vas en gebed. Maar dit bly stik­donker in sy siel. Op ‘n dag lees hy Ps. 71:1,2: “By U, o Here, skuil ek … red my deur u geregtig­heid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my.” ‘n Straaltjie lig breek deur. Miskien verdoem God nie net nie, redeneer hy met hom­self, miskien ver­leen Hy aan mense gereg­tigheid. Op ‘n dag lees hy, as­of vir die eerste keer, Romeine 1:7: “… die reg­ver­dige sal uit die geloof lewe.” Ook Romeine 3:28: “Ons neem dus aan dat die mens geregver­dig word deur die geloof sonder die werke van die wet.” Hiermee breek die lig van God in sy siel deur. Hy verstaan dit: Christus het die geregtig­heid (om in God se oë goed te wees) vir ons aan die kruis ver­werf en God gee dit as ‘n ge­skenk aan die son­daar wat vir homself niks kan doen nie. Hierdie geskenk van God moet in geloof aangeneem word.

Die pad wat Luther by die redding in Christus uitgebring het, lê in die Bybel uitgestippel. Die Heilige Gees gebruik ons Bybellees om die He­re Jesus se evangelie aan ons harte tuis te bring.

“Here, vandag dank ek U vir u groot geskenk van vergifnis.”

Posted by Manie on Nov 7th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag – 6 November – Padkos

SATERDAG PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos –

die dagboek uit die Lewende Bybel

Mense wat ’n brandende begeerte het om te doen wat God wil hê, kan bly wees want God sal daardie begeerte be­vredig! (Mat.5:6) – As Israel in hulle armoede en nood water soek, waar daar nie water is nie en hulle keel verdroog van dors, sal Ek, die Here, hulle gebed verhoor…Ek sal hulle nie in die steek laat nie (Jes.41:17). – Waarom gee julle geld uit vir kos wat ’n mens nie kan versadig nie? As julle mooi luister wat Ek sê, sal julle die beste kos hê en julle diepste begeerte sal bevredig word (Jes.55;2). – Ek is die brood wat vir die mense die lewe gee. ’n Mens wat na My toe kom, sal nooit weer honger word nie, en ’n mens wat in my glo, sal nooit weer dors word nie. Elke keer wat ek ge­dink het ek val, het U my met U getroue liefde vas­gehou (Ps.94:18). – Simon, Simon! Die Sa­tan het by God toe­stem­ming gevra om julle op die proef te stel, soos ko­ring wat in ’n sif geskud word. Maar ek het vir jou gebid dat jy nie sal ophou om op My te vertrou nie (Luk.22:31,32). – `n Mens wat na My toe kom, sal Ek nooit wegjaag nie (Joh.6:3) Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie (Ps.55:23).

Posted by Manie on Nov 5th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag – 5 November – U Stok en U Staf

VRYDAG – U STOK EN U STAF

Lees Psalm 23 OU VERTALING

“…ek sal geen onheil vrees nie…u stok en u staf dié vertroos my” (4).

In 1849 het dr. Duff naby Simla aan die voet van die reuse Himalajagebergte gereis. Eendag lei sy roete teen die berg op. al langs ’n nou voetpad, wat teen ’n steil rant uitgekap is. Hy sien hoe ’n herder met sy kudde met die voetpad langs die berg afkom. Die voetpad loop een kant, naby ’n diep afgrond langs, verby. Die herder loop voor en sy skape volg. Elke nou en dan gaan die herder staan en kyk terug hoe sy skape hom volg. In sy hand hou hy ’n stok, langer as hyself, vas. Om die een punt van die stok was ’n metaalband met ’n ronde haak aan, gedraai. Om die ander punt was daar ook ’n metaalband gedraai, maar ’n plat, swaar yster, steek daar uit. Dr. Duff staan aan­gedaan na die herder se manier van doen en kyk. As een van die skape teen die berghang probeer uitklouter, haak hy die haak om die skaap se agter-been en trek die skaap versigtig terug op die voetpad. Dieselfde as ’n skaap dit te naby die afgrond waag. Dr. Duff vra hom oor die plat, ysterdeel, van sy stok. “Hiermee slaan ek enige ongedierte of iets wat die skape bedreig,” verduidelik die herder selftevrede. “Voel,” nooi hy en gee sy stok in dr. Duff se hande. Die slaandeel van die stok was swaar. Hy kon ’n wolf of jakkals daarmee selg seermaak, dalk selfs doodslaan. Hy gebruik dit veral snags dikwels, vertel die herder. Dit is die tyd wanneer ongediertes kom om die skape kwaad aan te doen.

Dr. Duff dink aan Psalm 23 en verstaan wat die herder se stok en staf regtig beteken. Dit is hoe ons groot en goeie Herder ons bewaar. Met die stafdeel trek Hy ons terug op die regte koers, met die stokdeel verdedig en beskerm Hy ons teen gevaar. “Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. ’n Huurling…as hy ’n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar…Ek is die goeie herder. Ek ken my ska-pe…en Ek lê my lewe af vir die skape” (Joh.10:11-15).

“Here, ek voel vandag veilig onder u troue sorg.”

Posted by Manie on Nov 4th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 4 November – Die Koning By Ons

DONDERDAG – DIE KONING BY ONS

Lees Lukas 19: 28 – 44

“Toe bring hulle die donkie na Jesus toe…en help Jesus opklim…Hulle het gesing: Loof die Koning… wat in die Naam van die Here kom!”(35).

Henry Pollock vertel van ’n man wat tydens die Tweede Wêreldoorlog, ‘n werkswinkel van ’n wapenfabriek in Londen besoek het. ’n Man agter sy draaibank het vir hom baie na die koning van Engeland getrek. Tot sy verbasing ontdek hy, dit ís regtig die koning wat daar staan en werk. Hy hoor toe die koning kom elke dag, nadat hy sy dag se verpligtinge nagekom het, in die werkswinkel werk om saam met sy mense wapens te maak.

Vir die vakmanne en arbeiders in daardie werks­winkel moes dit ’n groot voorreg gewees het om die koning so by hulle te hê. Sou hy hulle wel toegelaat het om vrymoedig met hom te praat, hulle be­hoeftes vir hom te vertel, sy hulp en sy raad oor sake te vra? Ons wil graag glo dit was wel die geval. Die Koning van die hemel het ook by sy mense kom woon. “En die Woord het mens geword en onder ons kom woon …vol genade en waarheid” (Joh.1:14). Dit is steeds ons groot voorreg. Die Here Jesus het na sy hemelvaart deur die Heilige Gees na ons toe teruggekom: “Ek sal julle nie as wees­kinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe…dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly, en wan-neer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh.14:18,25). Deur gebed het ons gedurig, deur die Heilige Gees se inwoning in ons hart, toegang tot die Koning! Ons sien in geloof sy aangesig; ons bewonder Hom en aanbid Hom en bring ons behoeftes vrymoedig na Hom toe: “…waar die Gees van die Here is, is daar vryheid… met onbedekte gesig, soos in ’n spieël (aanskou) ons die heerlikheid van die Here …” (2 Kor.3:17,18 Ou Vertaling).

“Here, vandag vereer en aanbid ek U, my Koning en Here.”

Posted by Manie on Nov 3rd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 3 November – Dieper Water

WOENSDAG – DIEPER WATER

Lees 2 Korintiërs 12: 1 – 10

“My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis in volle werking wanneer jy swak is” (9)

Die Sjinese Christenleier, Ni To-sheng, beter bekend as, Watchman Nee, het vir net meer as 20 jaar in die kommunistiese tronk in Sjina deurge­bring. Self het hy net een boek geskryf en laat pu­bliseer. Sy preke, lesings en korrespondensie het egter bewaar gebly. Daaruit het A. I. Kinnear, self ’n sendeling in Indië en persoonlike vriend van Nee, verskillende boeke, sommige ook aan ons bekend, saamgestel: The Normal Christian Life, Changed into His Likeness, Love not the World, Table in the Wilderness en nog ander. Table in the Wilderness is ’n dagboek. In 4 Junie se dagstukkie skryf Watch­man Nee, hoe hy die Here gevra het om ’n moeilike beproewing weg te neem. Soos Paulus het hy in sy hart ook God se antwoord: “Nee” ontvang. Saam met die wete, die Here gaan nie sy probleem wegneem nie, kom in sy hart die beeld van ’n rivier­boot, wat nie in ’n nou stroom, tussen twee hoë walle, kan deurvaar nie. In die middel van die nou stroom, rys ’n meter hoë rots op van die bodem af. As die rots nie verwyder word nie, watter ander op­lossing bly oor? “Dieper water”, kom die antwoord in sy hart. Dan kan die boot oor die rots vaar. Chris­­tenskap, skryf hy, is nie ’n saak van rotse wat verwyder moet word nie, maar van dieper vaar­water.

Van so ’n man kan ons so ’n boodskap aan­neem, want ten spyte van al sy swaar beproewinge, het hy oorwinnend gesterf. Oor `n brief, wat hy so kort voor sy dood, aan sy suster geskryf het, skryf Kinnear: “He concludes on a note of joy, and those who knew him will feel this is wholly in cha­racter. There is no self-pity, for his concern, is for the letter’s recipient, that the inward joy he is experien­cing may be her experience also.”

Hoe kry ons dieper vaarwater, sodat ons ook oorwinnend bo-oor die versperrende rotse kan vaar? Die Here Jesus het self so ’n weg gevolg: “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied” (Lukas.22:42). Die Here Jesus moes bo-oor sy versperring vaar. Hy het dit oorwinnend gedoen: “Dit is volbring!…Vader, in u hande gee Ek my gees oor”(Joh.19:30 & Luk.23:46). Uit die Skrif leer ons God se beloftes en die openbaring van sy hart ken, soos Christus ons dit kom leer het en soos die Heilige Gees dit in ons hart vertolk, As ons tyd neem om deur gebed die Here se aangesig te soek, met Hom om te gaan en in die hart na Hom te luister, neem die Heilige Gees van ons hart besit en gee ons Christus se opstandings­oor­winning.

“Here, vandag soek ek biddend uit u Woord dieper vaarwater.

Posted by Manie on Nov 2nd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 2 November – `n Brugbouer

DINSDAG – ’N BRUGBOUER

Lees Romeine 5: 1 – 6

“Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is… (2)

Die dorpsraad van ’n plattelandse dorp, het ’n dik waterpyp oor ’n diep en lang sloot gelê, om vir ’n woon­buurt meer water te voorsien. Nie lank nie of die inwoners, en veral die kinders, het, tot ergernis van die raadslede, oor die waterpyp kortpad dorp toe en skool toe begin loop. Die lopery oor die pyp het nie alleen skade vir pyp nie, maar ook gevaar vir die gebruikers ingehou. Iemand kon afval en die sloot was regtig diep. ’n Raadsvergadering is belê, om vir dié nuwe probleem ’n oplossing te kry. Een raadslid stel voor: “Draai doringdraad om die pyp.” “Lemmetjiesdraad,” verbeter ’n ander raadslid die eerste voorstel. “Lang, skerp pen­ne moet onder in die sloot ingeplant word. Dit sal die mense afskrik,” was ’n ander voorstel. Toe daar stilte kom na al die afskrikplanne oorweeg is, vra ’n raadslid, wat heeltyd in stilte na alles geluister het, ook ’n spreek­beurt. “Ons is verantwoordelik vir ons dorpsmense se vei­ligheid én ook hulle gerief. Die misbruik van ons wa­ter­pyp toon, ’n behoefte aan so ’n kortpad, bestaan. Ek stel voor ons versterk die pyp en bou ’n brug oor die pyp, met reëlings aan die kante vir veiligheid.” Sonder verdere bespreking is sy voorstel eenparig aanvaar.

Ons is dikwels in die posisie om vir iemand anders ’n hek op te rig, óf om vir hom ’n brug te bou. Psalm 15 beskryf ’n man in ’n geëerde posisie: “Wie mag op u heilge berg vertoef? Hy wat …doen wat reg is…nie kwaadpraat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie.” God het ’n groot behae in ’n mens wat aan ’n ander goed doen. Die hekoprigter is gewoonlik iemand, wat in eie hart ongelukkig en onbevredig is en dan die eie on­gelukkigheid, ten kwade laat oorvloei na ’n ander toe en dan nog ongelukkiger word. Die brugbouer is iemand wat in eie hart gelukkig en tevrede is en die eie ruimhar­tig­heid, ten goede laat oorvloei, na ’n ander toe en dan self nog gelukkiger word. “Moenie ’n weldaad weer­hou ter­wyl dit in jou mag is om dit te bewys nie” (pr.3:27). “Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen…”(Gal.6:10).

“Here, vandag wil ek vir my medemens ‘n brug bou.

Posted by Manie on Nov 1st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 1 November – Irritasies

IRRITASIES

Lees Hooglied 2: 15

“Vang vir ons … die klein jakkalsies … wat die wingerde verniel …”

Dr. Thomas Lambie en sy geselskap swoeg met hul ry­diere deur ’n lang, warm vallei in Ethiopië­­. Daar­na sukkel hulle ’n steil hang uit­. Met dank­baa­r­heid verwelkom hulle die koel en verkwikkende lug­gie wat op die kruin van die steil­te trek. Die kamp waar die ander sen­de­linge op hulle wag, kan nie meer ver wees nie. Die pad loop hier­van­daan ge­lyk en effens af­dra­end. Die terrein is met heuphoë, droë gras, bedek. Na die moeilike pad tot hier, reis hulle opgewek verder. Hulle het te gou bly geword. Na hulle ’n endjie gery het, begin almal hewig krap. Selfs die muile begin hul pote ergerlik op die grond stamp. Hulle bekyk die grashalms goed. Saad­halmpies steek op boontoe. Die punte van hier­die halmpies het ’n menigte skerp steker­tjies, almal soos bajonette gevorm. Dit steek die ontblote lig­gaams­­dele, klou aan die klere vas en werk hul pad in na die vel toe en veroorsaak on­draag­like ir­ri­tasie. Die mak­liker pad oor die gras­veld, is vir hulle meer uitgeputtend, as die moeilike op­­dra­ende pad, waarmee hulle gekom het.

In ons daaglikse gang beleef ons ook klein ir­ri­ta­sies, wat ’n mens se geduld en Christenskap meer beproef as groot en moeilike take. ’n Mens kan ’n steil geloof­stoets oorwin en dan deur die klein irri­ta­sies sy ge­loofs­vreugde verloor. Geduld is ’n vrug van die Heilige Gees. Maar ons het nie net geduld nodig vir die irritasies, wat uit die omgewing, of van onbedagsme mense om ons, kom nie. Ons het ook met onsself geduld nodig om nie vir ánder, uit onbedagsaamheid, irritasies te skep nie. In ’n nuwe vertaling deur prof. Hennie Stan­der, vir kinders be­doel, dus vir ons ver­staanbaar, sê 1 Kor. 13 :4,5: “As ’n mens regtig lief is vir Jesus en vir mense dan: sal jy nie lelik wees met iemand wat vir almal ’n pyn gee nie…altyd gaaf wees met mense… nie oor jouself loop en praat nie… nie dink dat jy darem baie belangrik is nie…nie met ander mense lelik maak nie… nie altyd net aan jouself dink nie…nie oor elke ding kwaad raak en dan net wil stry of baklei nie…nie altyd terugdink aan dit wat ander verkeerd teen jou gedoen het nie.”

“Here, vandag wil ek my oë so op U hou, dat klein dingetjies my nie sal ontstel, of ek ander, om my, sal irriteer nie.

Posted by Manie on Oct 31st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 30 Oktober – Padkos

SATERDAG – PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my motiewe (Ps.26:2) –– As ons erken ons het sonde gedoen, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die ver­keer­de dinge wat ons gedoen het. (1 Joh.1:9). Maar as een van julle sonde gedoen het, onthou ons het iemand wat nooit iets ver­keerds gedoen het nie, en Hy pleit vir ons by die Vader. Dit is Jesus Christus, wat die prys vir ons sondes betaal het… (1 Joh.2:1,2) –- …ons kan nou met vry­moe­digheid ingaan in die heiligste plek waar God self is, omdat Jesus vir ons gesterf het. Die gordyn wat die afskorting was, is geskeur… (Heb.10:19-22) –– Hierdie verbond wat Ek met jou maak, sal Ek ook in stand hou teenoor al die geslagte van jou nakomelinge….dit beteken dat Ek jou God en ook jou nageslag se God sal wees.- Dit gee vir ons wat na God toe vlug om ge­red te word die moed om vas te hou aan wat Hy beloof het – (Heb.6:18). Die Heilige Gees wat ook Here is, ver­ander ons om al meer soos Christus te word en al meer sy heerlikheid te kan weerspieël (2 Kor.3:18).

Posted by Manie on Oct 29th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 29 Oktober – Uniek

VRYDAG UNIEK

Lees Lukas 8: 22 – 25

“Maar hulle was verskrik en verbaas en sê vir mekaar: ‘Wie is Hy tog? Hy gee bevele aan wind en water en … hulle gehoorsaam” (25)

Napoleon het in sy uur van glorie vir dié rondom hom gesê: “Wat ek nou doen, sal in hierdie geslag duisende volumes vul. In die volgende geslag slegs een volume. In die derde geslag ’n paragraaf. En in die vierde geslag, een sin.”

Hoe anders is dit met die eniggebore Seun van God, Jesus Christus, ons Here. Twee duisend jaar na Hy op aarde geleef het, word steeds miljoene volumes oor Hom gevul. Die rede: Hy het nie gesterf, soos baie an­der merkwaardige persone nie. Hy lewe. Hy is die lewe. Hy is steeds by ons. Hy belowe sy dissipels: “Ek kom weer na julle toe…Ek lewe en julle sal lewe… wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh.14:15,18,24). “Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het…as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie” (Joh.21:25)

’n Indiese Christen, P. V. George, het ’n boek ge­skryf met die titel: “The Unique Christ … In die boek be­klemtoon die skrywer die besondere en buitengewone plek wat Jesus in hierdie wêreld se geskiedenis in-neem. In die Franse Nuwe Testament, word die woord in Johannes 3:16, “sy enigste Seun” “eniggebore Seun” (Ou Vert.), only-begotten Son (Eng.Vert.), vertaal met “son fils unique”. Hy is uniek! Iemand het oor Hom so geskryf: “His Story is history, and history is His Story.” Horace Bushnell verklaar: “His character forbids possible classification with other men.” En die uitge­sproke Franse filosoof en historikus (en ongelowige) Ernest Renan, getuig oor Jesus se unieke plek in die wêreld: “He is the incomparable man to whom the universal con­science has decreed the title of the Son of God, and with justice.” Tog het die wêreld Hom verwerp. Jesaja se profesie is letterlik vervul: “Hy was verag en deur die mense verstoot…iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was ver­ag, ons het hom nie gereken nie.” “Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie” (Joh.1:10). Hy word steeds verwerp. Die hart wat deur die wêreld beheer word, verwerp Jesus. Bekering en redding beteken, iemand word deur die werk van die Heilige Gees, met die krag van die evan­ge­lie, bevry van die Satan se greep op sy lewe. Jesus word Here en Koning van sy lewe. In die hart waarin Jesus plek kry, verheerlik die Heilige Gees, toenemend, die Here Jesus as Koning en Here.

“Here, vandag kom vereer ek U in my hart as my Here.”

Posted by Manie on Oct 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »