Woensdag 17 November -Geestelike Rykdom se Prys

WOENSDAG – GEESTELIKE RYKDOM SE PRYS

Lees 1 Tessalonisense 1: 1 – 10

“Onder baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met … blydskap … van die Heilige Gees” (6)

In The Pilgrim skryf Dr. Harry Ironside, hoe hy as jong prediker, die bejaarde Alexander Fraser be­soek. Met geboeide aandag luister hy hoe die ou dienskneg van die Here die een Bybelwaarheid na die ander ophaal en oopbreek en van verskillende kante belig. Hy kon homself later nie meer bedwing nie en roep uit: “Waar het u aan dit álles gekom?” Die ou man antwoord: “Op my knieë op die grondvloer van ’n hutjie in die noorde van Ierland. Met die Bybel oop voor my het ek vir ure knielend gelees en gebid, dat die Gees van God Christus aan my siel sou openbaar en sy Woord vir my hart sou open. Hy het my meer van sy Woord en sy koninkryk geleer, as wat ek in enige universiteit, kollege of kweekskool sou kon leer.

Ons kennis en hantering en begrip van die Bybel hangaf, soos alle ander dinge wat ons beoefen, van die plek wat dit in ons daaglikse lewe inneem. Iemand wat op sportgebied net aan wedstryde wil deelneem, maar nooit wil oefen nie, kry nie die vaardigheid in die spel van die spelers wat getrou en baie oefen nie. Dit is die Christen wat tyd maak vir stiltetyd, Bybelstudie en gebed, wat in sy geestelike lewe kragtig ontwikkel.

“Here, vandag wil ek met brandende hart meer van U leer.”

Posted by Manie on Nov 16th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Skrywer: Manie Colyn

ProfileIn 1990 het ek, na 20 jaar as N.G.Kerk-predikant afgetree, na ‘n hartaanval my onbekwaam vir verdere bediening gemaak het. Ek en my vrou, Riekie, het ‘n woning in die aftree-oord Kokanje bekom. Gedurende my bediening het ek, saam met die gemeentelike nuus, die evangelie ook op storiemanier probeer oordra. Na my gesondheid herstel het, het ek in 2003 begin om uit die ou gemeenteblaaie, ook uit ander bronne, ‘n weeklikse, dagstukkieblad, Krag vir Vandag, begin skryf.

Dinsdag 16 November – Koning of Eerste Minister

DINSDAG KONING OF EERSTE MINISTER

Lees Markus 12: 35 – 37

“Die Here het vir my Here gesê: ‘Sit aan my regterhand…’ Dawid self noem Hom Here…” (36)

Eerw. G. W. Moore vertel in een van sy boeke van ’n man, wat aan die einde van een van die jaar­likse, geestelike Keswick-konferensies in Engeland, getuig het van die groot geestelike seën wat hy ont­vang het. Die leier van die getuienis­diens wou hê die man moet meer spesifiek wees en sê hoe­danige seën hy ontvang het. Hierop het die man dit soos volg verduidelik: “Ek was reeds ’n Christen voor ek na Keswick toe gekom het. Christus was my koning. Maar hy was net ’n konstitusionele koning en ek was steeds die eerste minister in my lewe. Ek het besluit wat ek doen en hoe ek lewe. Christus was die koning op die agtergrond en moes net sy stempel van seën op my doen en late plaas. Hier het ek na die predikers geluister wat, soos die Nuwe Testament dit leer, oor volkome oorgawe aan Christus gepreek het. Ek het ’n nuwe ontmoeting met die Here gehad. Deur die krag van die Heilige Gees het ek Hom nou absolute koning in my lewe gemaak. Hy regeer nou oor my en ek dien Hom. Dít is die seën wat in my lewe ingekom het.”

In Markus 12 (bo) wys Jesus die skrif­geleerdes daarop dat koning Dawid die Messias, Christus, Here noem. Dawid het Christus se gesag bo sy eie koningskap verhef. As gelowiges behoort ons aan die Here en ons glo in Hom en dien Hom. Daar is egter ’n Christenskap wat dieper loop as net geloof. Dit is oorgawe aan die Here. So ’n Christenskap word dissipelskap genoem. In Calvary Church News word ’n onderskeiding tussen gelowig wees en dissipel wees, gemaak:

Om ’n gelowige te wees, kos niks. Om ’n dis­si­pel te wees is duur. “’n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle:… ’Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie’”(Luk.14:25-27). Christenskap beteken ge­loof in Christus, maar dis­si­pelskap is die uit­leef van hierdie geloof. Ek glo in Christus se verlossingswerk aan die kruis vir my, maar dis­sipelskap is die resultaat van sy verlossing in my lewe.

Gelowiges stel hulleself eerste, dissipels stel Christus eerste. Gelowiges word aan hulle woorde geken, dis­sipels word aan hulle vrugte geken. Geloof red my siel, maar dis­si­pelskap verheerlik Christus. Gelowiges word soms weens hulle gedrag en taal nie as Christene geken nie, maar dissippels is as Christene bekend. Gelowiges gaan hemel toe; dissipels ontvang daar beloning. “Julle moet baie versigtig wees sodat julle die hele beloning kan ontvang wat God beloof het. (2 Joh. vrs 8 Lew.Byb).

“Here, vandag wil ek u dissipel wees.”

Posted by Manie on Nov 15th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 15 November – Maak Ruimte vir Ander

MAANDAG – MAAK RUIMTE VIR ANDER

Lees Filippense 4: 2 – 9

“Wees inskiklik teenoor alle mense” (5).

Die skilderkunstenaar, Turner, se werke het die kenmerk van buitengewone helder kleure gehad. Werke met stiller kleure, het afgesteek langs Turner se werke, met hul intense, helder kleure. In 1826, vertel Moody Monthly, is sy groot werk van Co­logne by ’n uitstalling vertoon. Sy skildery, met die oor­wel­digende helder kleure, is tussen twee werke, deur Sir Thomas Lawrence, gehang. Lawrence het dadelik die effek, wat Turner se helder kleure, op sy stiller kleure, gehad het, bemerk. Dit het sy werke dof gemaak. Hy het ongelukkig en verneder gevoel. Hy het beswaar gemaak teen die plasing van sy werke langs Turner s’n, maar sonder suk­ses. Tur­­ner het besluit om iets aan die saak te doen. Hy het sy helder kleure dowwer gemaak en sy skildery was nie langer ’n bedreiging, om die waarde van Lawrence se werke, te skaad nie.

’n Vriend van Turner, wat die treffende skilder­stuk, met die oorweldigende kleure, voor­heen gesien het, bring die oggend van die uitstalling, ’n klompie vriende saam, om met sy vriend se werk te spog. Toe hulle voor die skildery kom, steier hy ver­bysterd terug. Die vlammende blou lug, was nou ’n dowwe, bruin kleur – die prent is be­derf. Toe hy Turner sien, hardloop hy letterlik na hom toe, om te vra, wat met sy voortreflike skildery gebeur het. “Dis nie so erg nie,” maak Turner hom stil en knipoog vir hom. “Ek het roet gebruik wat na die uitstalling met water van die olieverf afgewas kan word. Ek kon dit net nie verdra om arme ou Lawrence so ongelukkig te sien en te weet dit is deur my toedoen nie. Ek het toe minder geword, sodat hy meer kon word.”

Ek kon nie vasstel of Turner ’n uitgesproke Christen was nie, maar sy gedrag, moontlik gebore uit die kunstenaar se aanvoeling, van wat mooi en goed en reg is, het iets verraai van die soort lewe wat Christus by sy volgelinge soek: bevoordeel ’n an­der, maak ’n ander gelukkig, moenie vir ’n ander ’n struikelblok en hindernis wees nie. Die geheim van die aantreklike Christenlewe, is om deur die Heilige Gees, uit Christus se eie lewe, te leef en nie aangespoor te word, deur ons eie natuurlike en gebrekkige motiewe nie. “Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe” (Ef.4:15). Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig …want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry” (1 Pet.3:8,9).

“Here, vandag wil ek my lewensmotivering uit Jesus put.”

Posted by Manie on Nov 14th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 13 November – Padkos

SATERDAG – PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos –

…dit voel nou vir julle asof julle deur die vuur gaan omdat julle geloof getoets word, maar julle moe­nie daaroor verbaas wees nie, want dit is nie iets buitengewoons nie (1 Pet.4:12). Laat God toe om julle so op te voed, want Hy behandel julle soos ’n vader wat sy kin­ders liefhet. Kan daar ’n kind wees wat nooit deur sy vader gestraf word nie? Maar as God julle nie die op­voeding gee wat ander kinders kry nie, dan is julle nie sy eie kinders nie, maar optelkinders (Heb.12:7,8). Dit is ’n voor­reg as Israel se God ’n mens help en as ’n mens sy verwagtinge op die Here sy God stel…(Ps.146:5). Dit alles is die erfenis wat Ek sal gee aan elkeen wat die oorwinning behaal… (Op.21:7). God het vir die wat Hom liefhet dinge voorberei…wat wonderliker is as enigiets wat ’n mens al ooit gesien of gehoor het…maar ons weet nou daarvan omdat God sy Gees gestuur het om ons daarvan te vertel…(1 Kor.2:9,10). Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. (1 Kor.6:11).

Posted by Manie on Nov 12th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 12 November -Verlengde Preektema

VRYDAG – VERLENGDE PREEKTEMA

Lees Jesaja 40: 9 – 11

“Soos ’n herder versorg Hy sy kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms… Hy sorg vir die lammerooie” (11).

Eerw. R. I. Williams het sy plaaslike koerant, die Norfolk Ledger Dispatch, gebel om die tema van sy preek, vir die komende Sondag, te verstrek. “Die tema is ‘Die Here is my Herder’,” sê hy vir operateur in die koerantkantoor. Die man vra: “Is dit al?” Eerw. Williams antwoord: “Dit is genoeg.” Die Saterdagoggend kondig die koerant eerw. Williams se preektema toe ook so aan: “Die Here is my Herder – dit is genoeg.” Die leraar was so in sy skik met die verlengde tema van sy preek, dat hy dit in die Sondagoggenddiens in die Fairmount Park Methodist Church net so gebruik het. Die kern van sy preek was: As die Here ons Herder is, is dit genoeg. Ons het nie ander hulp nodig nie!

Jesus het Homself, in Johannes 10, die Goeie Herder genoem. “Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit…(hulle) sal in en uit gaan en weiding kry…Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape…Ek ken my skape, en my skape ken My.” Ons het nie méér beskerming en versorging as dít nodig nie! Dit is vir ons waarlik genoeg!

“Here, vandag soek ek by U my versorging.”

Posted by Manie on Nov 11th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 11 November – Te Kosbaar

DONDERDAG – TE KOSBAAR

Lees Jesaja 49: 14 – 18

“Kan ’n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor haar kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie” (15).

’n Vrou, met ’n klein kindjie, het ’n tyd van be­proe­wende omstandighede beleef. Haar dominee het haar besoek en haar in ’n diep neerslagtige toe­stand aangetref. Haar kindjie was aanhoudend knie­serig en lastig. Haar man was siek, maar moes gaan werk om nie sy werk te verloor nie. Haar gro­ter dogtertjie, Marí, was in die hospitaal. Die ma self, het aanhoudend hoofpyn gehad. “Alles loop met my verkeerd, Dominee. God het van ons ver­geet en Hy het my verlaat.” Die verstandige do­mi­nee, wat die vrou goed geken het, het met groot simpatie gevra: “Eintlik is dit die baba, wat nou tandjies kry, wat jou met sy aanhoudende gekerm gedaan maak, nie waar nie?” “Ja, dis reg, Dominee. Ek kan dit nie uithou nie.” “Hoekom raak jy nie van hom ontslae nie? Ek sal die deur oophou en dan smyt jy hom uit.” Geskok roep die ma uit: “Nooit!” en sy druk die kindjie styf teen haar vas. “Vir niks in die wêreld sal ek só iets doen nie!” “Sal jy regtig dit nie doen?” “Dominee, u ken my. U weet ek sal dit nóóit doen nie!” Sy vee met die rug van die hand oor haar nat oë. “Hoekom dan,” vra die dominee baie teer, “dink jy dan dat God jou minder liefhet as wat jy jou baba het? Dink jy nie jy kan op God staatmaak om julle deur julle probleme te dra nie?” Stadig breek ’n glimlag deur die trane. “Natuurlik, Dominee. Ek weet Hy sal! Dankie, Dominee.”

So ’n oorweldigende donker tyd is nie vir gelowiges ’n seldsame ervaring nie. ’n Herinnering aan God se liefde vir ons bring vir ons lig. “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin” (1 Joh.4:16). Dawid het dit so beleef: “My hart krimp inmekaar in my, doods­angs oorval my, vrees en skrik oorweldig my, my hele liggaam bewe” (Ps.55:5,6). Dan vestig hy sy vertroue in God en skep weer moed: “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan’n blote mens my doen” (Ps.56:54). Paulus het ook so ’n bedruktheid van gemoed geken en toe deur sy vertroue in God moed gekry: “Van alle kan­te af het probleme op my toegesak. Daar was argu­­- men­te met ander mense, en in my eie gemoed was daar dinge wat my bang gemaak het. Maar hoe kan God nie ’n mens wat terneergedruk is weer moed gee nie!” (2 Kor.7:5,6 Lew.Bybel). Selfs die Here Jesus het dit geken en daarom kan hy saam met ons voel, wanneer ons in so ’n bedrukte en vertwyfelde stemming is: “Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader red my uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u Naam!” (Joh.12:27). Keer met verwagtende geloof na God toe. Vertel Hom u nood en behoefte en bedruktheid. Vertrou Hom! “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle”(1 Pet.5:7). Psalm 103 benadruk God se hou­ding teenoor ons: “Soos `n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom vrees. Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is” (Ps.103:13.14 Ou Vertaling.)

“Here, vandag gee ek my bedrukte hart se las aan U oor.

Posted by Manie on Nov 10th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 10 November – Hy Weet Hoe Dit Voel

WOENSDAG HY WEET HOE DIT VOEL

Lees Hebreërs 4: 14 – 16

“Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen me­delye met ons swakhede kan hê nie; Hy was… net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”(15)

Dr. Stuart Hutchinson vertel van ’n seun wat sy reg­terarm verloor het. Dit het hom uitermate ontstel. Hy wou nie so afarm voor mense kom nie. Hy het net in sy ka­mer gebly. Sy pa sê eendag vir hom: “Ek het die do­mi­nee gevra om met jou te kom praat.” Die seun het hef­tig geprotesteer: “Ek wíl hom nie sien nie! Hou hom weg van my af.” Na `n dag of wat, bring sy pa die dominee na hom toe in sy kamer. Die seun deins terug en skree: “Gaan weg, asseblief!” Die dominee bly met `n uit­drukking van meegevoel op sy gesig voor hom staan. ’n Leë mou hang slap teen sy liggaam. Hy gaan nader na die seun toe, steek sy linkerhand uit en praat vrien­delik met hom. “Jy sien ek het ook nie ’n regterhand nie. Ek het my reg­ter­arm verloor toe ook ek ’n seun was. Ek weet hoe dit voel.” Die seun het uit sy dop gekruip. Dit was vir hom nie moeilik om met die dominee vriende te wees nie. Die dominee weet hoe hy voel.

Dit is die bemoediging wat die Here se woord vir ons gee. Ons Hoëpriester, die Here Jesus, wat ons voor­spraak by die Vader is, het volle meege­voel met ons. “El­ke hoëpriester is ’n mens wat uit die men­se geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree…hy kan meegevoel hê met die on­wetendes en dwalendes, omdat hyself aan swak­heid onder­hewig is” (Heb.5:1,2). Die menslike hoë­priester was se­­­ker dikwels vir die Israeliete ’n te­leurstelling, juis omdat hy so menslik was. ’n Voor­beeld is die pries­­ter, Eli, in die rigterstydperk. Hy het bars op­ge­tree teen Hanna, Samuel se ma, toe sy in die tem­pel om ’n seuntjie gebid het: “…sy was bitter hartseer en ter­wyl sy gebid het, het sy onbe­daarlik gehuil…Eli het stip na haar mond ge­kyk … hy (het) ge­dink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: ‘Hoelank wil jy dronk bly?’ Hanna het geant­woord: ‘Nee, Me­neer …ek is maar net ’n vrou wat diep terneergedruk is…ek het my hart uitgestort voor die Here…’” (1 Sam.1:11-16).

In Jesus het ons ’n Hoëpriester, wat God is en ook mens geword het, sodat Hy met volmaakte mee­gevoel ons behoeftes kan verstaan en behar­tig. Hy het sélf nie gesondig nie en ons sondes het Hy deur sy dood aan die kruishout versoen. Maar Hy het al die moeilike omstandighede wat ons er­vaar en versoekings wat ons teister, in sy menslike Persoon self gesmaak. Ons kan met enige saak vrymoedig na die Here Jesus toe gaan en aan Hom ons leed en behoefte vertel en sy hulp vra. Hy weet hoe ons voel en Hy het die krag en die liefde om ons te help. “Kom ons gaan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en…op die regte tyd gered kan word” (Heb.4:16).

“Here, vandag kom ek vrymoedig na U toe.”

Posted by Manie on Nov 9th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 9 November – Die Verantwoordelikheid

DINSDAG – DIE VERANTWOORDELIKHEID

Lees 2 Korintiërs 5: 16 -21 Ou Vertaling

“Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil; Laat julle met God versoen” (20)

Charles Simeon van Cambridge, `n leraar, is na sy broer se sterfbed ontbied. Hulle was lief vir mekaar. Be­droef gesels Charles ‘n rukkie met sy broer. Sy broer kyk hom stip aan en sê: “Jy het my nooit teen die gevaar van ewig verlore te gaan, gewaarsku nie.” “Nee, my liewe broer,” antwoord Charles dadelik, “ek het by elke geleentheid waar ek kon, met jou oor die ewige lewe gepraat. Ek het selfs in my briewe daarna verwys.” “Ja,” roep die sterwende man uit, “maar dit was nie ge­noeg nie. Jy het nooit na my toe gekom, die deur toe­ge­maak, jou hande op my skouers gelê en vir my gesê, ek is onbekeerd nie en as ek so sterf sal ek verlore gaan nie! Nou sterf ek. As dit nie vir die genade van God was, wat ‘n ander man op my pad gestuur het om my te waarsku nie, was ek nou vir ewig verlore!”

Dit is die beste manier, om met iemand direk oor sy siel se saligheid te praat. Dit is nie maklik nie. Ons is van nature beskroomd, om met iemand direk, oor so ‘n persoonlike saak te praat. Selfs Jesus, het nie met die Samaritaanse vrou, dadelik oor haar sondige lewe en haar hoop op die ewige lewe gepraat nie. Hy het eers vriende gemaak; haar vir ‘n bietjie water gevra en daar­uit die onderwerp van die lewende water, wat Hy vir haar kan gee, ter sprake gebring: “As jy weet wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het”(Joh.4:10). Die ander manier, om mense vir die Here te win, is om vir hulle leesstof, bv. ‘n traktaatjie, te gee wat ‘n duidelike evangeliese boodskap uitdra. As die uitgee van die gedrukte evan­gelie, ook ondersteun word met volhardende gebed, wek die Heilige Gees in harte, die behoefte en die geloof, om in Christus as hulle Saligmaker te vertrou. ‘n Ander belangrike deelname in die oordra van die evangelie aan ander, op wyer front, bv. Evangeli­sa­sie of sendingwerk, is om uit eie vermoë by te dra om dit te finansier.

“Here, vandag wil ek u reddingsboodskap oordra.”

Posted by Manie on Nov 8th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 8 November – Uit Genade Alleen

MAANDAG – UIT GENADE ALLEEN

Lees Romeine 3: 21 – 28.

“ … deur sy genade, sonder verdienste geregverdig …” (24)

Martin Luther, die bekende kerkhervormer, was ‘n briljante wetstudent. Op 2 Julie 1505 oorval `n skrik­wekkende don­der­storm hom. In sy angs lê hy ‘n gelofte af om mon­nik te word as die Here sy lewe spaar. Hy het da­delik aangesluit by die Au­gus­tynse Swart­kloos­ter. In 1507 is hy tot priester ge­wy. In 1512 begin hy in Wittenberg dogma­tiek doseer. In die proses van sy Bybellesings, wek Romeine 3:23, “… want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God …”, ‘n swaar skuld­besef in hom op. Sy middeleeuse begrip van God as on­genaakbare Wêreldregter dompel hom in fol­terende angs en ver­twyfeling. Die Roomse Kerk het wel sondevergifnis verkondig, maar dit ge­knoop aan die voorwaarde van volkome be­rou en boe­te­doening en werkheiligheid. Luther pro­beer vrede met God vind deur boete­doening, goeie werke, kastyding en vas. Party dae was hy te swak om uit sy bed uit op te staan as gevolg van sy lang sessies van vas en gebed. Maar dit bly stik­donker in sy siel. Op ‘n dag lees hy Ps. 71:1,2: “By U, o Here, skuil ek … red my deur u geregtig­heid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my.” ‘n Straaltjie lig breek deur. Miskien verdoem God nie net nie, redeneer hy met hom­self, miskien ver­leen Hy aan mense gereg­tigheid. Op ‘n dag lees hy, as­of vir die eerste keer, Romeine 1:7: “… die reg­ver­dige sal uit die geloof lewe.” Ook Romeine 3:28: “Ons neem dus aan dat die mens geregver­dig word deur die geloof sonder die werke van die wet.” Hiermee breek die lig van God in sy siel deur. Hy verstaan dit: Christus het die geregtig­heid (om in God se oë goed te wees) vir ons aan die kruis ver­werf en God gee dit as ‘n ge­skenk aan die son­daar wat vir homself niks kan doen nie. Hierdie geskenk van God moet in geloof aangeneem word.

Die pad wat Luther by die redding in Christus uitgebring het, lê in die Bybel uitgestippel. Die Heilige Gees gebruik ons Bybellees om die He­re Jesus se evangelie aan ons harte tuis te bring.

“Here, vandag dank ek U vir u groot geskenk van vergifnis.”

Posted by Manie on Nov 7th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag – 6 November – Padkos

SATERDAG PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos –

die dagboek uit die Lewende Bybel

Mense wat ’n brandende begeerte het om te doen wat God wil hê, kan bly wees want God sal daardie begeerte be­vredig! (Mat.5:6) – As Israel in hulle armoede en nood water soek, waar daar nie water is nie en hulle keel verdroog van dors, sal Ek, die Here, hulle gebed verhoor…Ek sal hulle nie in die steek laat nie (Jes.41:17). – Waarom gee julle geld uit vir kos wat ’n mens nie kan versadig nie? As julle mooi luister wat Ek sê, sal julle die beste kos hê en julle diepste begeerte sal bevredig word (Jes.55;2). – Ek is die brood wat vir die mense die lewe gee. ’n Mens wat na My toe kom, sal nooit weer honger word nie, en ’n mens wat in my glo, sal nooit weer dors word nie. Elke keer wat ek ge­dink het ek val, het U my met U getroue liefde vas­gehou (Ps.94:18). – Simon, Simon! Die Sa­tan het by God toe­stem­ming gevra om julle op die proef te stel, soos ko­ring wat in ’n sif geskud word. Maar ek het vir jou gebid dat jy nie sal ophou om op My te vertrou nie (Luk.22:31,32). – `n Mens wat na My toe kom, sal Ek nooit wegjaag nie (Joh.6:3) Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie (Ps.55:23).

Posted by Manie on Nov 5th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

« Prev - Next »