WOENSDAG 31 JULIE – WEERSIN IN BLOED

 WOENSDAG                WEERSIN IN BLOED

Lees Hebreërs 9: 15 – 22

“Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie”(22)

 

Dr. George F. Pentecost het eenkeer Boston toe ge­gaan, om ’n reeks evangeliepreke in ’n kerk te le­wer. Die komitee wat die dienste gereël het, het met hom beraad­slaag oor die tema van sy pre­di­king. Hy het hulle ingelig, hy het besluit om ’n baie fun­damentele onderwerp, soos redding en ver­los­sing deur die bloed van Christus, te behan­del. Die ko­mitee het hom gevra, om sy bewoording aan te pas by die smaak, van die ont­wikkelde en ryk klas men­se, vir wie hy sou preek. “Bloed is ’n weer­sins­wekkende woord,” het hulle aangevoer. “Som­­mige van Boston se mense mag aanstoot neem. Praat liewer van die dood van Christus.” Dr. Pentecost het geantwoord, skryf Char­les Reitzel in sy boek Pauls’ Conversion: “Chris­­­tus kon op baie ma­niere, sonder bloedver­gieting, gesterf het, maar die Bybel leer uitdruklik, vergif­nis en reiniging van sonde, vind slegs deur bloedver­gieting plaas. Ek bly by hierdie onderwerp. Dit is die taal van die By­bel.”

Die Ou Testament en Nuwe Testament se ge­tuie­nis is duidelik en klinkklaar, bloed is die ver­soen­ingsmiddel. “Julle weet tog dat julle nie met ver­ganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteen­deel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Chris­tus, die Lam wat vlekloos en sonder lig­gaams­gebrek is” (1 Pet.1:19). Jesus het dit self be­klem­toon: “Toe neem Hy ’n beker…gee dit vir hulle en sê: ‘Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van son­des’” (Mat.26:27,28). En by die troon van God in die hemel sien Johannes ’n menigte wat niemand kon tel nie: “Hulle was uit elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad…Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam” (Openb.7:9,14). Maar hoekom dan juis bloed? Bloed ís ’n weersinswekkende woord. Onthou, die bloed van Chris­tus is die versoenings- en reinig­ings­mid­del van weer­sins­wekkende sondes. Sonde gaan met bloedvergieting gepaard. Geen mindere middel as bloed, en juis die bloed van die son­delose Seun van God, sou hierdie wêreld se wrede en weer­sinswekkende sondes kon versoen nie.

 

“Here, vandag bring ek my sonde onder u bloed.”

Manie Jul 28th 2013 01:19 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.