Donderdag 20 Januarie -Krag van `n Eie Besluit

DONDERDAG – KRAG VAN `N EIE BESLUIT

Lees Job 22: 21 – 30

“Besluit jy iets, kom dit tot stand” (v28 Ou Vert.)

In die April 2009 se uitgawe van Daelikse Woord, Lig, word die storie vertel van groep jongmans wat by Jesus aankom, waar hy `n skare toespreek. Een van die mans hou iets in sy hand vas. Hulle het van Jesus se groot wysheid gehoor en nou gaan hulle Jesus se wysheid toets en probeer om Hom voor die mense te verneder. In sy hand hou die man `n klein voëltjie vas. Hy gaan vir Jesus vra: “Meester, wat hou ek in my hand vas?” As Jesus sou antwoord dit is `n voël­tjie, gaan hy Hom vra: “Meester, is hy dood of lewe hy?” Antwoord Jesus die voëltjie is dood, gaan hy sy hand oopmaak en die voëltjie laat wegvlieg. Ant­woord Jesus egter, die voëltjie lewe, gaan hy die nek­kie afdruk en die dooie voëltjie vir Hom wys.

Selfversekerd stap die jongman en sy maats na Jesus toe en die man spreek hom aan: “Meester, ons het van u wysheid gehoor. As U dan so slim is, wat het ek in my hand.” Jesus antwoord: “’n Klein voël­tjie.” Effens ontnugterd deur Jesus se onmid­delike antwoord, druk die jongman deur met sy plan. “Mees­ter, sê dan vir ons: Is hy dood of lewe hy?” Sonder om te aarsel antwoord Jesus met `n sagte stem: “Jongman, die besluit is in jou hande.”

In baie van ons se hande rus die verantwoorde­likheid, hoe `n saak sy verloop gaan hê. Die groot­ste verant­woor­delikheid is die ewige bestemming van ons siel. Ons neem Jesus se redding aan of ons verwerp Jesus se redding. Ek het so pas weer Jesus se kruisigingsverhaal gelees. Aan elke kant van Hom hang `n misdadiger aan `n kruis. Een ver­werp Hom en gaan verlore, die ander een neem Hom aan en word ewig gered.

“Here, vandag dank ek U ek kan oor my ewige bestemming `n keuse maak. Ek kies U as my Verlosser.”

Manie Jan 19th 2011 08:07 pm Algemeen No Comments yet

Comments are closed.