Archive for August, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 7 SEPTEMBER – PADKOS

SATERDAG                          PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel.

Hy is ons Vader wat ons liefhet en oor ons begaan is, Hy is ons God wat altyd by ons is om ons te help. Dit is Hy wat ons help elke keer as ons in die moeilikheid is          (2 Kor.1:3). – Julle moet bly wees oor wat vir julle voor­lê, al vind God dit nodig om julle nou vir ’n tydjie hart­seer te maak met al die moeilikhede waarmee Hy jul­le op die proef stel…(1 Pet.1:6,7). – Dit is daarom dat ek nooit moedeloos word nie. My uiterlike lewe mag afgebreek word en tot niet gaan, maar ek het ’n ander lewe binne-in my wat God my gegee het, en Hy maak hierdie lewe elke dag nuut. Daarom konsentreer ek nie op die om­stan­dig­hede wat ek nou om my sien nie, hulle gaan verby. My aandag is gevestig op die dinge wat vir altyd sal bly.  (2 Kor.4:17,18).

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 6 SEPTEMBER – DIE REKENING VEREFFEN

VRYDAG           DIE REKENING VEREFFEN

Lees Efesiërs 1: 3  – 14

“Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oor­tre­dinge vergewe kragtens die ryke genade van God…(7).

 

’n Man het aan sy koerant ’n brief geskryf: “Ék het op Sondag geploeg, op Sondag ge-êg en gesaai. Ek het op Sondag watergelei, op Sondag ge-oes en op Sondag my graan weggery. My oes was die beste in die buurt en nog nooit het ek in Oktober so ’n groot oes gehad nie.” Die redakteur van die koerant was nie ’n gelowige nie en hierdie uitdagende en onverskillige man het verwag, die koerant gaan sy brief publiseer en een of ander spot­ten­de artikel daarvan maak. Hy het ’n kort briefie van die koerant terug ontvang: “Ontvangs van u brief word erken, maar laat ons asb. toe om u daaraan te herinner, God ver­effen nie sy rekeninge in Oktober nie.”

Dit is ook die waarskuwing in die Woord van God: “Omdat die verkeerde daad nie meteens getraf  word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen” (Pr.8:11). As alle sonde onmiddellik gestraf sou word, sou ons baie versigtig met ons lewenswandel en woorde gewees het. Maar nou doen mense die gruwelikste dinge en niks ge­beur nie. Of liewer: niks gebeur dadelik met hulle nie. Die Bybel waarsku, die rekening loop op en gaan later vereffen word. Ons kan met ons lewensgedrag wees soos iemand wat op skuld koop, en op skuld koop, en op skuld koop, en niks gebeur nie. Maar op ’n dag kom die opgeloopte rekening. Dit is verstandig om be­tyds die groot opgeloopte rekening van son­de­skuld in herinnering te bring en hulp te soek by die Een wat die rekening vir ons betaal het. Jesus het die sonderekening ten volle, en ten duurste, betaal, maar ons moet sy skuldoffer vir ons aanvaar.

Iemand het geskryf: Hoe belangeloos is die on­bekeerde mens oor die ewigheid. Vertel hom hy is siek. Hy sal hom dokter toe haas. Vertel hom sy regte word bedreig. Hy sal hom na die proku­reur toe haas. Maar wys hom op die gevaar waarin sy siel verkeer. Hy steur hom min daaraan. Hy sal versuim en sal aan hou versuim totdat hy vir ewig verlore is. En dit is `n aaklige lot.

’n Ander geskriffie sê: Die droewigste pad na die verdoemenis, is die een wat voor die preekstoel langs, teen die Bybel verby, tussen uitnodigings en waarskuwings deur, loop. Dit is juis die pad waar­langs die meeste mense verlore gaan. Hulle hoor. Hulle weet. Maar hulle wil nie gered word nie!

 

“Here, vandag luister ek na u waarskuwing.”

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 5 SEPTEMBER – VERGELYK WAARDES

 DONDERDAG         VERGELYK WAARDES

Lees Matteus 16: 24 – 28

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy hom­self verloën, sy kruis dra en My volg…wat sal dit ‘n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry maar sy lewe verloor…” (24-26).

 

‘n Kranige Sjinese student is na sy graduering, ‘n hoë pos in die staatsdiens aangebied. Hy het dit van die hand gewys en vir ‘n karige salaris ‘n evan­­gelis onder sy mense geword. Biskop Wilson Le­wis vra hom na die rede vir sy verbasende keu­se. Hy antwoord: “Tydens die Boxer-opstand in Sjina was ek ‘n seun in een van die dorpies. Daar was n tempel vir duiwelaanbidding. Die dorp se Christene is na die tem­pel geneem en beveel om voor die duiwelafgod te buig, anders word hulle onthoof. Ek het 163 van die dorp se mense by die duiwelafgod sien verbyloop, hulle hoofde omhoog. Net ‘n buiging van die hoof sou hulle lewe gered het, maar hulle het verbygeloop, reguit na die hout­blok, waar hulle koppe afgekap is. My vader was een van hulle. Daardie onbeweeglike getrou­heid aan hulle Here, het my met bewondering ver­vul. Dit het my begerig gemaak om ook so ’n lewende geloof te hê. Ek het dit in Jesus gevind. Om Hom aan my mense te gaan ver­kon­dig, is vir my ‘n baie groter vreugde, as om ‘n goeie betrekking in die staats­diens te hê.”

Die Christelike godsdiens, sonder persoonlike kennis van die Persoon van die Here Jesus, is ‘n treurige en teleurstellende godsdiens en kan vir enige aardse waar­de verruil word. Leer iemand egter die Here Jesus Self ken, word die verhouding met Hom so kosbaar, hy sal alles, selfs sy lewe, prysgee om Jesus se goed­keuring en teenwoor­digheid en liefde te behou en dieper te leer ken. “Va­der, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat  hulle my heerlikheid kan aanskou….Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waamee U my liefgehad het, in hulle kan wees en Ek in hulle” (Joh.17:24,26)

 

 “Here, vandag kies ek U en die weg van u Kruis.”

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 4 SEPTEMBER – DIE KRUIS TEEN DIE MUUR

WOENSDAG     DIE KRUIS TEEN DIE MUUR

Lees Jesaja 30:15-18

“Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle onferm …” (18)

 

Die sweminstrukteur van ‘n Amerikaanse univer­si­teit kon een nag nie slaap nie. Hy besluit hy gaan swem. Om nie aandag te trek nie, skakel hy nie die ligte aan nie. Hy het die omgewing van die swem­bad soos sy handpalm geken. Hy klim op die duik­plank, strek sy arms na weerskante uit en maak ge­reed om te duik. Op daardie oomblik kom die maan agter ‘n wolk uit en gooi sy liggaam se skadu­wee teen die oorkanste muur. Die skaduwee lyk soos ‘n kruis. Diep getref bly hy net so staan. Hy was nie ‘n belydende Christen nie, maar daar op die duiktoring in die maanlig, in die stilte van die nag, dink hy aan Christus se kruis. Woorde van ‘n lied wat hy in die Sondagskool geleer het, kom in sy ge­dagte op: “Hy het gesterf, dat ek kon leef …” Vreemd aangedaan, prewel hy die woorde. Hy be­sluit om af te klim en langs die swembad te gaan sit en die nuwe ge­dagtes wat so vreemd, skielik by hom opkom te gaan oordink. Hy swaai sy bene oor die kant van die swembad om sy voe­te in die koel water te laat hang.Sy voete raak nie wa­ter nie. Dit is te donker om in die swembad te sien en hy klim stadig met die trappies af, een na die ander, tot op die bodem van die swembad. Hy het nie geweet die swem­badopsigter het die water uit­gepomp, om die vol­gende dag skoon water te laat inloop nie. Wat as hy geduik het? Watter on­uit­spreeklike in­gryping van genade wat hom weer­hou het om te duik! Diep aangedaan, kniel hy op die koue vloer van die swembad en dank God vir sy groot en on­ver­diende ontferming. In sy hart wel ‘n verlange op om nader aan hierdie God te kom. Sy geloof neem ‘n verdere stap. Die ska­duwee van die kruis het hom van ‘n gewisse dood ge­red, so red Chris­tus se kruisdood hom van die ewige dood. Alleen, knielende in die don­ker op die swem­bad se vloer, maak hy sy hart oop en neem Christus Jesus aan as sy Saligmaker.

“So seker as Ek leef, sê die Here my God, Ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie, Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle, bekeer julle …” (Es.33:11).

 

Here, vandag dink ek hoe u genade my toevou en my vashou sodat ek nie van U af wegval en vergaan nie.”

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 3 SEPTEMBER – `N KETTINGREAKSIE

DINSDAG                  ‘N KETTINGREAKSIE

Lees Johannes 4:34-38

“Nou al ontvang die man wat oes, sy loon en samel hy die oes in vir die ewige lewe (v36).”

 

‘n Siek Sondagskoolonderwyser, mnr. Kimball van Bos­ton VSA, sou binne afsienbare tyd sterf. Hy het sy klas­lede een vir een na die Here gelei. Dit was in 1858. Een van hulle was ‘n seun, wat in ‘n skoenwinkel gewerk het, Dwight L. Moody.

D. L. Moody het een van die wêreld se beroemdste evangeliste geword. In 1878 hou hy in Londen dienste. ‘n Predikant wat in sy klein gemeentetjie ‘n moe­de­lose stryd voer, gaan luister na D. L. Moody. ‘n Nuwe vuur van toe­wyding ontbrand in hom. Dit was die begin van die vrug­bare skrywerbediening van dr. F. B. Meyer.

Op uitnodiging preek dr. F. B. Meyer op ‘n Ameri­kaan­se kam­pus. ‘n Man met die naam van J. Wilbur Chap­man, kom tot bekering. Chapman word een van die baanbrekers van die YMCA.

Deur  Chapman se belangstelling en aanmoediging, be­­sluit Billy Sunday, ‘n gewilde bofbalspeler, wat ‘n tyd te­vore by ‘n opelugdiens tot bekering gekom het en ‘n vurige getuie vir die Here geword het, om evangelis te word. Hy was so ‘n kragtige prediker en het met sy bof­bal­-”slang” so tot die mánne se harte gespreek, stede se morele lewe het na sy veldtogte verander.

Billy Sunday het in ‘n stad Charlotte ‘n veldtog gehou. Dit het ‘n plaaslike groep sakemanne geïnspireer. Hul­le het ‘n opvolgveldtog gehou. Hulle het Morde­cai Hamm as hulle veldtogprediker ingebring. Onder Hamm se pre­diking kom die jongman, Billy Gra­ham, tot beke­ring. Tot ‘n dekade of twee gelede was Billy Gra­ham een van die invloedrykste evangeliste en gods­­diens­lei­ers in die wêreld. Sommige van ons het in 1972 Billy Graham se saamtrek op Ellis Park byge­woon, waar die pawiljoene gevul was met mense wat na die evangelie kom luister het.

Onder al hierdie groot manne se prediking en boeke het baie duisende mense die Here gevind of beter leer volg. Dit het begin met ‘n Sondag­skool­onderwyser wat toegewyd en getrou genoeg was, om sy klaslede na die Here te lei.

“Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbei­ders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou! (Luk.10:2).” Ons kan nie soos die groot evangeliste na die dui­sen­de gaan om te preek nie. Ons verantwoor­de­lik­heid is die een of twee, wie se pad ons kruis en teenoor wie ons, vir die Here iets kan sê of doen. Of vir wie ons oor Jesus se redding iets te lees gee.

 

“Here, ek wil vandag op die uitkyk wees vir iemand aan wie ek u evangelie met woord of daad  kan oordra.”

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 2 SEPTEMBER – `N OMSKEPPING

MAANDAG             `N OMSKEPPING

Lees 1 Peterus 1: 3 – 9

“In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood” (3)

            Twee ongelowige en onverskillige manne was bu­re. Hulle plase het aanmekaar gegrens. Op ’n keer woon die een ’n diens by, waar die evangelie so direk gepreek is, dit bereik sy hart. Hy vertrou in die Here Jesus Christus as sy persoonlike Ver­los­ser en kom tot bekering. Voortaan sou sy lewe onder God se beheer wees. ’n Paar dae daarna besoek hy sy buurman.

“Ek het vandag met jou kom praat,” sê hy vir sy buurman. “Ek het tot bekering gekom.” “So ge­hoor,” antwoord die buurman snedig. “Darem ge­dink jy het meer verstand as dít.” “Wel, ek het ’n plig teenoor jou,” gaan die bekeerde buurman ongesteurd voor. “Luister asb. na my, want ek kan nie vrede hê voordat ek dit uitgemaak het nie. Ek het vier van jou skape in my trop. Jy sal onthou hul­le het weggeraak en jy het oral daarvoor ge­soek. Wel, hulle het by my beland en ek het my merk bo-oor jou merk op hulle gemaak. Ek sal nou doen net wat jy sê. As jy wil hê ons moet polisie toe gaan, goed. Anders noem jou prys en ek betaal jou dit.” Die ander man het ongemaklik rond­ge­skuif op sy stoel. Sy hande bewe toe hy sy si­garet aansteek. “Hou hulle. Ek wil niks hê nie. Gaan net weg, asseblief.” “Nee,” hou die bekeer­de man vol, “ek het verkeerd gedoen en moet dit reg­maak. Sê net hoeveel, dan betaal ek.” “As jy dan in hemelsnaam móét betaal, betaal wat hulle daar­die tyd gekos het, plus 6% rente. Dan loop jy asseblief! Iets het jou beetgepak wat ek nie  verstaan nie.” Die bekeerde man het vrolik die geld uitgetel, die rente bygereken en die hele be­drag verdubbel. Met ’n jubelende hart neem hy van sy buurman afskeid. Hy laat hom dronkge­slaan en bekommerd, met die geld, op die stoep bly sit.

Wanneer Christus in die hart inkom en besit neem van die lewe, vind ’n innerlike omskepping plaas. Dit word we­der­geboorte genoem. Wat in die verlede ver­keerd ge­doen is, wil so iemand so ver moontlik reg maak en voort­aan is sy lewe onder die gesag van die Heilige Gees. Dikwels faal so ’n persoon nog onder die druk van die wêreld, die krag van versoeking, die listigheid van ons vyand, Satan. Maar as ons deur gebed en Bybelstu­die naby die Here bly, maak die Heilige Gees die Here Jesus vir ons ’n werklikheid en ons volg Hom gehoor­saam. “Iemand wat ’n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly…” (1Joh.3:9). “En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes….” (1 Joh.2:2).

 

“Here, vandag wil ek U gehoorsaam.”

Posted by Manie on Aug 31st 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 31 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG       DIE LEWENDE WOORD

Uit Padkos -  uit die Lewende Bybel

        Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my motiewe (Ps.26:2). As ons erken dat ons son­­de gedoen het, sal Hy ons sondes ver­gewe en ons rei­­nig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het (1 Joh.1:9). Maar as een van julle sonde gedoen het, onthou dat ons iemand het wat nooit iets ver­keerds gedoen het nie, en Hy pleit vir ons by die Vader. Dit is Jesus, Christus, wat die prys vir ons sondes betaal het…(1 Joh.2:1,2).  …ons kan nou met vry­moe­digheid ingaan in  die heiligste plek waar God self is, omdat Jesus vir ons gesterf het. Die gordyn wat die afskorting was, is geskeur… en so het Hy vir ons ’n nuwe pad oopge­maak wat ons by die lewe bring. Laat ons ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus… (Heb.10:19-22).

Posted by Manie on Aug 24th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 30 AUGUSTUS – BRANDSTOF

VRYDAG                      BRANDSTOF

Lees Handeling 1: 1 – 8

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees…” (8).

 

Michele Stephens, wat ook Krag vir Vandag lees, stuur vir ons ’n paar goeie wenke vir hierdie tyd van duur petrol, om brandstof te bespaar. Sy het dit by Hardy Charles van Mo­dern Autohaus, Durban, gekry. Brandstof is be­lang­rik. Die duurste, mooiste motor, staan sonder petrol, nut­te­loos. As Chris­­ten, is ek ook kragteloos en nutte­loos son­der die gees­telike brandstof van die Heilige Gees in my hart. Maar nou eers die goeie wenke, hoe om met ons motor­brandstof verder te kom.

Hardy Charles skryf: “My line of work is in pe­tro­leum for about 31 years. Here at the Marian Hill Pipeline, in Durban, we deliver about 4 million litres in a 24-hour pe­riod, through pipeline. We have 34-storage tanks here with a total capacity of 16,800,000 litres.” Nou gee hierdie brandstofkenner ‘n paar wenke om ons te help.

Maak jou voertuig vroeg in die oggend, terwyl die tem­peratuur nog laag is, vol. “The colder the ground the more dense the fuel, when it gets warmer pe­trol expands, so buying in the afternoon or in the evening …. your litre is not exactly a litre any more.”

Hoe stadiger die petrol ingegooi word, hoe minder pe­trol verdamp. “If you are pumping fast some of the liquid that goes to your tank becomes va­pour.”

Gooi vol terwyl die tenk nog halfvol is. Hoe meer brandstof in die tenk is, hoe minder verdamp­ing vind plaas. Dit is ska­de­lik om met ‘n leë tenk rond te ry. Petrol verdamp vin­niger as wat ons kan dink.

Dit is skadelik om brand­stof in te gooi terwyl die op­vul­tenk­wa besig is om ‘n pomp se stoortenk vol te maak.

Terwyl ek hierdie wenke gelees het, en vir my ‘n paar maatreëls voorgeneem het, het ek aan my geestelike lewe se brand­stof gedink.

Vroeg in die dag. Voor­dat die dagprogram warm en gejaagd word, is dit goed om in die bin­ne­kamer met God te verkeer en uit die Here se woord brandstof in die hart te kry. Die Heilige Gees is ons krag om vir die Here te le­we. Eerste saak in die dag: Hy moet beheer in die hart kry en Jesus se koningsreg op ons bevestig.

Moenie in die binnekamer haastig wees nie. “Neem tyd, o verloste, word heilig en rein, bly dig by u Heiland u krag is so klein…

Hou die tenk vol. ’n Leë tenk is skadelik. Ons maak ons groot flaters as ons geestelike krag laag ge­daal het. Dit was toe Dawid in sy kamer gelê en ontspan het, i.p.v. saam met Joab en sy leër teen die vyand te veg, dat hy die groot misstap met Bat­se­ba, Uria se vrou, begaan het. “Eendag het Dawid na sy middagslapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan stap. Van die dak af het hy ’n vrou sien bad” (2 Sam.11: 2, 3).

Die gevaar van die roering van die petrol in die pomp se tenk, terwyl die tenk gevul word. Be­trok­kenheid by ’n kerk-, geloofs- of Bybel­twis, verswak ‘n mens se eie geestelike lewe.

 

“Here, vandag soek ek rustig krag by U.”

Posted by Manie on Aug 24th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 29 AUGUSTUS – ONS FOKUS

 DONDERDAG               ONS FOKUS

Lees 1 Johannes 2:12-17

“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie” (15).

William Feather, die skrywer, vertel in Florida Bap­tist Witness, ’n jongman tel op ’n dag som­mer ’n groot dolargeldnoot in die straat op. Daar­na loop hy altyd op die grond en kyk as hy rond­beweeg. Na  ver­loop van jare het hy 29,516 knope, 54,172 spelde en 12 muntstukke opgetel, ’n krom rug gekry en ’n gierige geaardheid ont­wik­kel. Wil­liam Feather skryf: “He lost the glory of the sunlight, the sheen of the stars, the smiles of his friends, tree blossoms in the spring, the blue skies, and the entire joy of living.”

In ons geestelike geloofslewe, waar die waar­des van die aardse lewe, gedurig in konflik is met die waardes van God se hemelse koninkryk, ge­beur dit, soos meeste van ons dit al ervaar het, maklik en ongemerk met ’n mens. ’n Wêreldse element skuif die Here Jesus Christus en sy be­lange, op die agtergrond. Nie net in ons heden­daagse omge­wing nie, maar ook in die Bybel het ons waarskuwende voorbeelde. In sy tog saam met Abraham na die beloofde Kanaän toe, lees ons van Lot: “Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so volop water soos ‘n tuin van die Here, soos Egipte…en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon; tot by Sodom het hy gaan tent opslaan’ (Gen.13:10-12). Aan die jong evangelie­die­naar, Timoteus, skryf Paulus ’n hartseer en waar­skuwende sinnetjie: “…want Demas het die teens­woordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tessalonika vertrek.”(2 Tim.4:10). Die Satan het selfs Jesus se oë aardswaarts probeer trek. Hy het Hom al die ko­ninkryke van die wêreld gewys en Hom dit aan­gebied as Hy sou neerkniel en Satan aanbid. Die Here Jesus is ons metgesel en helper in tye van versoeking en ons kry van Hom aanmoediging: “… laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wed­loop wat vir ons voorlê, met volharding hard­loop, die oog gevestig op Jesus,  die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God” (Heb.12:1,2).

 “Here, vandag hou ek my oë stip op U.”

Posted by Manie on Aug 24th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 28 AUGUSTUS – WIE SE BEELD?

WOENSDAG                 WIE SE BEELD?

Lees 1 Korintiërs 3:1-18

“Ons word al meer verander om aan …Christus gelyk te word,(deur) die Here wat die Gees is” (18)

            Dannaker, die Duitse beeldhouer, werk vir twee jaar aan ’n beeld van Christus. Uiteindelik is hy tevrede. Hy besluit om die voorkoms van die beeld op die proef te stel. Hy roep ’n dogtertjie na sy ateljee toe. Hy wys na die beeld: “Wie is dit?” Na een kyk, antwoord sy: “”n Groot man.” Dannaker weet hy het gefaal. Hy neem egter weer sy beitel en hamer, vertel The Presbyterian. Vir ses lange jare werk hy weer aan die beeld. Toe hy tevrede is met sy werk, roep hy weer ’n dog­tertjie, laat haar voor die beeld staan en vra: “Wie is dit?” Vir ’n lang oomblik kyk sy na die beeld en toe kom trane in haar ogies en sy vou haar handjies oor haar bors en fluister: “Laat die kin­dertjies na My toe kom.” Vir Dannaker is dit ge­noeg. Hy weet hy het geslaag. Daarna vertel hy wat in die ses jaar met hom gebeur het. Gedurende die vermoeiende dae van daardie ses jaar, het hy met sy Bybel in sy binnekamer, ’n open­baring gekry van wie die Here Jesus Christus reg­tig is. Die beeld van Christus in sy hart het hy oorgedra op die marmer in sy ateljee. “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My lief­het. En wie my liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom open­baar” (Joh.14:21). ’n Tyd later gee Napoleon Bo­­na­par­te hom die opdrag, om van die go­din Ve­­nus ’n beeld vir die Louvré te maak. Dan­na­ker ­weier. “’n Man wat Christus gesien het, kan sy ga­wes nie ge­bruik, om van ’n hei­den­se godin ’n beeld te maak nie. Van nou af is my kuns ’n gewyde saak.”

Dit is die geheim van ’n oorwinnende lewe van toewyding aan Christus. Solank Hy groot en heer­lik in die hart is, het die wêreld se verleidings nie ’n vat op die hart nie. Dit was die geheim van Pau­lus se gedurige hartlike toewyding aan Christus: “…om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde…Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan Hom gelyk te word in sy dood…” (Fil.3:8,10).

 “Here, vandag wil ek my oë stip op U gevestig hou.”

Posted by Manie on Aug 24th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »