Archive for July, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 3 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel, met dieselfde tema, bymekaar gerangskik.

 

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17)Dit was deur ‘n mens, deur Adam, dat die dood in die wêreld gekom het, en dit is ook deur ‘n Mens, deur Jesus, dat die wat dood is, weer sal lewe. Ons stam almal van Adam af en daarom sterf ons almal. Net so sal almal wat aan Christus behoort, weer lewe (1 Kor.15:21,22).

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 2 AUGUSTUS – HY HET DAN GOED GEDOEN

VRYDAG       HY HET DAN GOED GEDOEN

Lees Efesiërs 1: 3 – 14

“Deur die bloed van sy Seun is ons oortredinge  vergewe kragtens die ryke genade van God…” (7).

 

In Brooklyn, New York, is ‘n inwoner van die dorp, op die punt om in ‘n apteek vir sy aankope te betaal, vertel D.C.Dixon. ‘n Speurder lê sy hand op sy skouer en sê vir hom: “Jy is onder arres. Kom saam met my!” Geskok vra die man, “Wat het ek gedoen.” Die speurder antwoord, “Jy weet wat jy gedoen het. ‘n Paar jaar gelede het jy uit die Albanytronk ontsnap en ‘n tyd in die westelike state gaan woon. Jy het getrou en toe het julle hierheen gekom en hier kom woon. Ons hou jou al ‘n tyd lank dop.” Sonder verdere verweer erken die man dit. “Dis waar. Ek het nie gedink julle soek na al die jare nog na my nie. Maar voor jy my wegneem, kan ons assebelief by my huis langs gaan. Ek graag net met my gesin praat.” Die speur­der stem in. By sy huis gekom kyk die man na sy vrou. “Was ek nie ‘n getroue man vir jou en ‘n goeie pa vir die kinders nie? Het ek nie hard gewerk om vir ons ‘n goeie lewe te verseker nie?” “Natuurlik was jy,” antwoord die vrou hartlik, maar verwonderd. “Maar hoekom vra jy al die vrae?” Hy vertel vir sy geskokte vrou alles wat voorheen gebeur het. Eintlik is hy ‘n voort­vlugtende pri­sonier, wat nou in hegtenis geneem word. Hy het ge­hoop sy rekord en getuienis as ‘n goeie en voor­beeldige man en pa, sal die speurder beïndruk en hy sal hom vrylaat. Maar, hoe dit ook sy, hy was steeds ‘n ontsnapte prisonier wat nog nie sy vonnis uitgedien het nie.

Ons voordeel in die evangelie van die Here Jesus Chris­­tus is, God kyk nie na ons huidige prestasies, as gronde van redding nie. Hy kyk na die Here Jesus wat die skuld van ons skuldige verlede, aan die kruis gedra en betaal het. Sonder eie verdienste, op grond van ons beroep op Hom, as Ver­losser, word ons gered. Hierdie oorwel­digende, byna te goed om te glo waarheid, is juis tydens Jesus se kruisiging gedemon­streer. “Een van die misdadi­gers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te sê: ‘Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!’ Maar die ander een…het gesê: ‘…Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ Je­sus antwoord hom: ‘Ek verseker jou, Van­dag sal jy saam met My in die paradys wees.’” (Luk.23:39-43).

 

“Here, vandag glo ek my skuld en straf is afgeskryf.”

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 1 AUGUSTUS – `N DAG WAT ANDERS WAS

DONDERDAG    ’N DAG WAT ANDERS WAS         

Lees Johannes 19:17-34

“Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe…in Hebreeus Golgota. Daar het hulle Hom gekruisig…” (17,18).

 

Dáárdie Vrydag sou ’n dag wees, anders as al die an­der dae wat die aarde ooit geken het. Die dag toe God sy profetiese afspraak met die mens­dom nagekom het.

By een van die stadspoorte gil die eerste voor­lopers, vol haat en venyn. Die eerste lentegras­sies buig en knak voor driftige voete en ’n kreet, wat nooit vergeet sal word nie, swel uit: Kruisig Hom! Kruisig Hom!  Die swepe van die soldate klap met wilde min­ag­ting onder die jillende, springende skare…dan val die lenteson op ’n Man, on­der die dwars­balk van ’n kruis, wat uit die skadu van die stadsmuur strompel. ’n Entjie, asof ge­dra deur die ge­weld van die haat, bly Hy regop, maar as die paadjie op­styg teen die heuwel van Gol­gota, knak die brose lig­gaam van die man, wat in die nag wat verbygeskuif het, reeds foltering op foltering moes verduur,

Simon van Ciréne word deur die skare voren­toe gestoot: “Kom, ou sterke, dra vir Hom die kruis!”  Op teen die paadjie van Gólgota … op onder ’n son wat neerskroei op die flar­de van ’n verskeur­de, gegéselde rug … op na die plek waar die Lam van God ge­slag moet word … op na die rots van skedels.

Sy klere word wegge­neem … die bebloede rug word uitge­strek op die kruis … die arms uitgespalk op die dwarsbalk … Hy bied geen weerstand nie … die skare word stil en stiller … me­taal slae van die hamer val op die spy­kers en die voorste toe­skouers steier terug … sy ving­ers span strak en bewend teen die hout … die voete word oor die genadebalkies gespan en vuil, skerp yster dring deur sag­te vlees en strakke senu­wee … bloed wel stadig op en drup af van die hande en die voe­te … die kruis word op­gehys … die voetstuk glip in ’n vlak gat en word met los klippe vas­gepak … nou moet die oë gelig word om Hom te sien … die skare kyk op en dan bars die haat, aan­ge­­hits deur die leiers, weer los: “Ha! Ander het hy verlos! Laat hy homself nou verlos!” Aan die voet van die kruis tap sy bloed in die stof op die grond … die dobbelstene van die soldate kletter op ’n plat klip … een uur en nog een gaan verby … die skare skreeu en raas deurmekaar … ’n dra­len­de oomblik tus­­sen onverwagte blik­­sem­­straal en donderslag … sy lippe roer: ”Vader, ver­geef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie…Dit is volbring!”…in die tempel skeur die voorhangsel van bo na onder. Vir ons is die weg na God toe oopge­maak! Dít het Hy vir jóú gedoen, wat doen jy vir Hóm?

 

“Here, vandag wil ek dié vraag eerlik antwoord.”

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 31 JULIE – WEERSIN IN BLOED

 WOENSDAG                WEERSIN IN BLOED

Lees Hebreërs 9: 15 – 22

“Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie”(22)

 

Dr. George F. Pentecost het eenkeer Boston toe ge­gaan, om ’n reeks evangeliepreke in ’n kerk te le­wer. Die komitee wat die dienste gereël het, het met hom beraad­slaag oor die tema van sy pre­di­king. Hy het hulle ingelig, hy het besluit om ’n baie fun­damentele onderwerp, soos redding en ver­los­sing deur die bloed van Christus, te behan­del. Die ko­mitee het hom gevra, om sy bewoording aan te pas by die smaak, van die ont­wikkelde en ryk klas men­se, vir wie hy sou preek. “Bloed is ’n weer­sins­wekkende woord,” het hulle aangevoer. “Som­­mige van Boston se mense mag aanstoot neem. Praat liewer van die dood van Christus.” Dr. Pentecost het geantwoord, skryf Char­les Reitzel in sy boek Pauls’ Conversion: “Chris­­­tus kon op baie ma­niere, sonder bloedver­gieting, gesterf het, maar die Bybel leer uitdruklik, vergif­nis en reiniging van sonde, vind slegs deur bloedver­gieting plaas. Ek bly by hierdie onderwerp. Dit is die taal van die By­bel.”

Die Ou Testament en Nuwe Testament se ge­tuie­nis is duidelik en klinkklaar, bloed is die ver­soen­ingsmiddel. “Julle weet tog dat julle nie met ver­ganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteen­deel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Chris­tus, die Lam wat vlekloos en sonder lig­gaams­gebrek is” (1 Pet.1:19). Jesus het dit self be­klem­toon: “Toe neem Hy ’n beker…gee dit vir hulle en sê: ‘Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van son­des’” (Mat.26:27,28). En by die troon van God in die hemel sien Johannes ’n menigte wat niemand kon tel nie: “Hulle was uit elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad…Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die Lam” (Openb.7:9,14). Maar hoekom dan juis bloed? Bloed ís ’n weersinswekkende woord. Onthou, die bloed van Chris­tus is die versoenings- en reinig­ings­mid­del van weer­sins­wekkende sondes. Sonde gaan met bloedvergieting gepaard. Geen mindere middel as bloed, en juis die bloed van die son­delose Seun van God, sou hierdie wêreld se wrede en weer­sinswekkende sondes kon versoen nie.

 

“Here, vandag bring ek my sonde onder u bloed.”

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 30 JULIE – WIE BEDOEL WORD

DINSDAG              WIE BEDOEL WORD

Lees Johannes 3:10-21

“God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (16).

 

Die mediese dokter, dr. Walter L. Wilson, vertel in sy boek, The Doctor’s Best Love Story, van een van New York se finansiers, wat graag self die evangelie aan die soldate by Sandy Hook wou gaan verkondig. Hy kon nie toestemming kry om te gaan nie. Die verlange om die evangelie by daardie manne te kry, het hom egter aan die dink gesit. Hy het ‘n firma wat advertensieartikels  vervaardig, genader en ’n paar duisend staalomraamde, handbreedte spieëltjies, laat maak. Op die stewige agter­kant van die spieëltjies, het hy die woorde van Jo­hannes 3:16 laat druk en onderaan die teks, die woor­de laat skryf: “Wil jy sien vir wie God so liefhet dat Hy sy Seun vir hom laat sterf het? Kyk anderkant!” Met die toestemming van die owerheid, is duisende van dié hand­ige spieëljies aan die soldate uitgedeel. Elke man wat in die spieëljie sou kyk, kon dan sien wie die man is, vir wie God so liefgehad het, dat Hy sy Seun vir hom laat sterf het om hom ewig te red.

Hierdie rykman se optrede maak die evangelie baie persoonlik, baie individueel, vir elkeen van ons: ék is die een vir wie God so liefgehad het, dat Hy sy Seun vir my laat sterf het! So ’n besef wen ’n mens se hart vir die Here. En as ek deur sy Seun God se kind word, dan sorg hy elke dag, vir die res van my lewe, vir my en daarna gee Hy my die ewige lewe en ’n woning in die hemel. “…Hy (het) sy Seun gestuur…om ons…los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur…jy is nou ’n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak” (Gal.4:4-7).

“Here, vandag glo ek u liefde en ek glo Christus is my Verlosser.”

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 29 JULIE – DIE GEHEIM VAN KRAG

MAANDAG          DIE GEHEIM VAN KRAG

Lees Handelinge 1: 1 – 8

“… julle sal krag onvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem…tot in die uithoeke van die wêreld” (8).

 

Die beroemde Bostonse leraar, dr. A. J. Gor­don, het die wêreldskou in Chicago besoek, skryf Robert L. Sumner in sy boek Biblical Evangelism. Gordon is getref deur die krag en energie van ’n man, in helder Oosterse drag, wat sonder om te rus of sy gemaklike aksie te verminder, ure lank ’n pomp se slin­ger draai en daardeur ’n dik stroom wa­ter laat uit­spuit. Gordon gaan nader om die man van na­­der­­by te beskou. Verbaas sien hy die man is van hout gemaak. Dit is nie hy wat die pomp draai en die water laat spuit nie. Dit is die wa­terstroom wat die pomp draai en dít hou die man aan die gang. Sumner maak sy gevolg­trek­king: “Thus it is with those in the Lord’s work. It isn’t our efforts for Him that achieve the results. The flowing river of the Holy Spirit, channeled through our lives and lips, keeps us going and yields infinite results through our ministries.”

Ons voel swak, word moeg, gee moed op, maar ’n groter krag as ons eie krag, hou ons aan die gang, om die Here se werk te doen. Die Here sê vir Paulus, toe hy onder groot beproewing verkeer  “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is” (2 Kor.12:9). Aan die Efesiërs skryf Paulus: “Ek bid dat Hy deur sy Gees … aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word… (Ef.3:16). En vir die Ko­los­sense bid hy: “Mag God…jul­le versterk en …die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard” (Kol.1:11). By sy hemelvaart sê Jesus vir sy dissipels: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…julle sal my getuies wees…(Hand.1:8).

 

“Here, vandag maak ek staat op u krag in my.”

Posted by Manie on Jul 28th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 27 JULIE – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Ons het gesê ons glo dat God ons verlos het en ons sien uit na wat Hy nog vir ons gaan doen. Hieraan moet ons vashou en nooit twyfel nie, want dit is God wat dit beloof het, en op Hom kan ons reken (Heb.10:23). . My Vader het aan My gesag gegee om te regeer, en op dieselfde manier gee Ek dit nou vir julle ook. Daarom sal julle in my koninkryk saam met My eet en drink en julle sal op trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer (Luk.22:29,30). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry… (Miga 7:18,19).

Posted by Manie on Jul 20th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 26 JULIE – DIE GROTER ONTDEKKING

 VRYDAG          DIE GROTER ONTDEKKING

Lees 2 Korintiërs 4: 1 – 6

“God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.”

 

In Dictionary of Illustrations vertel Walter Bax­endale dat dr. Simpson, wat in 1862 die gebruik  van chloroform ontdek het, ’n geliefde seun aan die dood moes afgee. Die jong seun was ’n bely­dende Christen met ’n blye vetroue in Jesus Chris­tus as sy Verlosser. Die manier waarop sy  seun gesterf het, sy geloof en vrede en geduld, het hierdie briljante me­die­se pionier diep beïn­druk. In sy hart het die dokter tot die gevolgtrek­king gekom, blywende ge­moedsvrede en ware blyd­skap, kan slegs in Chris­tus gevind word. In die ure van sy sterwe het die jongman getuig, die vrolikheid van die wêreld is ver­bygaande en onse­ker, die wêreld se plesier en ver­maak is slegs, in sy woorde, vergulde droefheid. Die vrede wat Jesus met sy bloed gekoop het, is so ewig en bly­wend soos sy troon. Toe hy sterf het die seun ge­sê: “Hoe heerlik en kosbaar is dit nou vir my om van Jesus te praat.” Die dokter, sy vrou en die an­der kinders het rondom die bed gekniel en dr. Simpson het so gebid: “Ja, dier­ba­re Jesus, Jamie se God sal nou ons God wees en ons wil vir U getuig, soos Jamie dit gedoen het.”

Dit is soos ’n lig wat in ons hart inskyn, wanneer ons die verlossing in Christus ontdek en die waar­de en krag van Christus se sterwe en opstanding, deur die Heilige Gees, ons eie ervaring word. Die Here gebruik baie maniere om hierdie lig na ons har­te toe te bring. Die luister na ’n evangeliese preek, of ’n evan­geliese boodskap wat ons lees, of die evange­lie wat iemand aan ons deur getuie­nis oordra, is die algemene weg waar­langs dit na ons toe kom. “Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur ge­leerd­heid tot kennis van God sou kom nie. Daar­om het God in sy goedheid besluit om deur die pre­diking wat vir die wêreld onsin is, dié wat glo te red” (1 Kor.1:21). Soms bereik die Here nie op hierdie gewone maniere mense se harte nie. Dan gebruik die Here in sy genade ’n ander manier om by hulle uit te kom.

“Here, vandag wil ek luister na u evangeliewoord.”

Posted by Manie on Jul 20th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 25 JULIE – SAAM MET OORTREDERS GETEL

   DONDERDAG  SAAM MET OORTREDERS GETEL

Lees Jesaja 53: 1 – 12 (Ou Vertaling).

“…omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het” (12).

In Mightier Than The Sword skryf biskop Heas­lett oor sy ervaringe in ’n Japanese tronk. Met groot gevoel skryf hy hoe totaal ver­late en ver­werp hy na sy arrestasie gevoel het. Ek gee sy eie woor­de: ”The uncleanness of body, the soil­edness of mind, the hopeless isolation; the com­plete iden­ti­fi­ca­tion of myself with thieves, gam­blers, suspects, men who trafficked in women; above all, what I thought of, as being the failure of my friends and their aban­donment of me; the accumulated shame and weight of all this brought me that night to bit­ter tears and the verge of a breakdown.” In hierdie toe­stand van ver­bryseling, op die grens van uit­hou­ver­moë, lees hy, of onthou hy, die teks uit God se Woord: ”…Hy is saam met die oortreders ge­tel…” Lig en be­grip stroom in sy hart in. ”For the first time and through my own experience, I knew what our Lord had suffered from His arrest, until His crucifixion, as far as the human mind can fathom His experiences.”

Jesus se vereenselwiging met sondaars is die kern van sy evangelie van verlossing. Kan ons óóit vir ons in­dink wat ons Heiland vir óns verduur het? Het ons dit al aangeneem? Het ons Hom al dankie gesê? “…die soldate trek toe sy klere uit en hang vir Hom ’n rooi mantel om. Hulle het ook ’n krans gevleg van doring­takkies en dit op sy kop ge­sit, en in sy regterhand het hul­le Hom ’n stok laat hou …hulle het Hom ook in die ge­sig gespoeg en die stok uit sy hand gegryp en Hom daarmee oor die kop geslaan…die wagte het Hom ge­klap…hulle het sy oë toegehou en Hom dan met die vuis ge­slaan en gesê: ’Toe jy is mos ’n profeet. Wie is dit wat jou geslaan het?’ Hulle het aangekom op die plek wat Kopbeen genoem word en daar het hulle Je­sus teen die kruis vasge­spy­ker. Hulle het die mis­da­di­gers ook teen kruise ge­spyker, aan weers­kante van Jesus” (Uit al vier evangelies in die Le­wende Bybel.). Deur Hom met ons te ver­een­selwig, het die Here Je­sus Christus ons son­de­skuld gedra, vir ons by God vergifnis van al ons skuld ver­kry en vir ons die weg na sy God en Va­der se troon toe oop­gemaak. Omdat Hy die pad so saam met ons ge­­loop het, het Hy medelye met ons swakhede en struikelinge en is Hy vir ons ’n ontfermende en on­feilbare Saligmaker.

 

“Here, vandag aanskou ek u lyding vir my en ek prys U.”

Posted by Manie on Jul 20th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 24 JULIE – SIEN DIE KRUIS

   WOENSDAG             SIEN DIE KRUIS

Lees Kolossense 1: 9 – 20

”Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het God die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.” (20)

 

In 1707 was die liedere skrywer Isaac Watts – hy het in sy leeftyd 600 liedere geskryf – besig om vir ’n nag­maalsdiens voor te berei, skryf Kenneth W. Osbeck, in Amazing Grace. ’n Be­sef van Jesus se liefde vir hom persoonlik, om vir hom aan die kruis te sterf, oor­wel­dig sy hom. Hy gaan sit en skryf die lied, wat: Die teoloog, Mat­thew Ar­nold noem: die grootste lied in die Engelse taal.

Isaac Watts was ’n buitengewone begaafde seun. Hy was 5 toe hy Latyn geleer het en 9 toe hy Grieks ge­leer het. Toe hy 11 was, het hy Frans ge­leer en op 12 het hy Hebreeus geleer. Toe hy ouer word het die ge­meen­tesang in die Kerk van Enge­land, wat bestaan het uit ’n gewigtige, melo­diese herhaling van Psalms, hom bedruk. Hy het gesê: “The singing of God’s praise, is the part of worship most closely related to heaven; but its performance among us, is the worst on earth.”

Al vier evangelies in die Bybel beskryf Jesus se kruis­­dood kort en duidelik met vier woorde: Hulle het Hom ge­krui­sig.” Elke evangelie voeg enkele be­son­der­­hede by, soos die plek van kruisiging, die verdeling van sy klere, die wyn en mirre wat Jesus nie wou drink nie, maar gee geen beskrywing van die kruisiging self nie. Dit is ’n toneel wat ons, deur bepeinsing, in ons eie hart moet vorm. Die kruis­dood van Je­sus kan vir ’n ons ’n on­per­soon­like feit wees, ten­sy die Heilige Gees dit vir ons ’n persoonlike werk­lik­heid maak: When I survey the won­drous cross - (Liedboek 396, Hal.boek 76).

Aanskou die Heiland, sien die kruis,

die Hemelvors verag verguis.

Vir my het Hy Hom daar laat hang.

Hy leef, Hy sterf – in my belang.

“Here, vandag aanskou ek U aan u kruis.”

Posted by Manie on Jul 20th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »