Archive for February, 2013

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

DINSDAG 19 FEBRUARIE – HY SOEK EN RED

DINSDAG                 HY SOEK EN RED

Lees Handelinge 26: 9 – 18

“Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Jy maak jou net seer deur jou te verset” (4)

 

Die 1994 uitgawe van Gideon Testimonies from Inter­national Extension Countries vertel, on­der die titel, From Smoking the Word to Speak­ing the Word, die verhaal van Jacob Koshy. Hy het in Singapore opgegroei met net een ver­terende ambisie: om al die geld wat hy kan maak, en besittings wat hy kan vergader, in die hande te kry. Dit het hom in die dwelm- en dobbelwêreld ingelok. Hy het die lei­er, die lord, van ’n inter­na­sio­nale smok­­kelnet­werk geword. Hy het skatryk geword, maar in 1980 is hy ge­ar­res­teer en in ’n dwelmre­ha­bi­litasietronk in Sin­ga­pore op­ge­sluit. Hy was uitermate gefrus­treerd. Al sy drome, am­bi­sies en doelwitte het rond­om hom, in die be­knop­te tronksel, aan sker­we gelê. Hy was ’n strawwe ro­ker, maar si­ga­ret­te was in die tronk verbode. Hy het tabak in­ge­smok­kel en dit in die blaaie van ‘n Gi­deonbybel ge­rol om te rook. Ter­wyl hy eendag een van dié self­ge­maakte sigarette lê en rook raak hy aan die slaap. Hy word wak­ker en tussen sy vingers lê die uitgebrande flentertjie pa­pier. Met die be­we­ging van sy hand, val die stukkie van die By­bel­blad wat oor­gebly het, oop. Hy lees die woor­de wat daarop staan: “Saul, Saul waarom vervolg jy My?” Geraak deur die woorde vra hy ’n ander Bybel en lees die hele verhaal van Sau­lus se be­ke­ring. Dit kom in sy hart op: As God ie­mand soos Saulus kon help, kan God hóm ook help. Daar in sy sel kniel hy en vra dié Jesus, van wie hy nou gelees het, om ook in sy lewe in te kom en hom te verander. Hy begin huil en kan nie ophou nie. Dit is asof die trane oor sy ver­speelde lewe, die pyn in sy hart wegwas en hy weet God het hom ge­red. Hy het da­delik begin om sy on­dervinding met die ander gevange­nes te be­spreek. Sy veranderde le­­we, het tot ’n vroeër vry­la­ting gelei en hy het da­de­­lik by ‘n kerk betrokke ge­raak. Hy het ’n Chris­ten­­vrou ontmoet met wie hy getrou het en hy het sen­deling in die Verre-Ooste ge­word. Ver en wyd ver­tel hy: “Who would have believed that I could find the truth by smo­king the Word of God?”

Die mense het Jesus kwalik geneem, omdat Hy by die tollenaar Saggeus tuisgegaan het. Sy verweer was: “Die Seun van die mens het im­mers ge­kom om te soek en te red wat verlore is” (Luk.19:10). God beheer die om­standighede waar­in sy Woord na iemand toe kom. Die Heilige Gees ge­­­bruik God se Woord, al is dit ’n enkele sin op ’n uit­­gebrande Bybelbladsy, om ’n sondaar se hart te laat ontwaak om na redding te verlang. “Julle is immers weergebore, nie uit ver­gank­like saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God” (1 Pet.2:23).

 “Here, vandag bid ek dat U my red.”

Posted by Manie on Feb 16th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 18 FEBRUARIE – `N BETER ALTERNATIEF

 

MAANDAG           ‘N BETER ALTERNATIEF

Lees Efesiërs 3: 14 – 21

“Aan Hom wat deur sy krag…magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…” (12).

 

’n Vrou skryf in Gospel Witness, sy het eens in ’n dorp met min winkelgeriewe gewoon. Sy was aan­­­ge­wese op posbestellingdienste. Eendag be­stel sy, na aan­leiding van ’n advertensie, ’n artikel van ’n groot ste­de­­li­ke winkel af. Sy stuur die geld saam. Hul­le stuur vir haar ’n bestelvorm terug,  met dié woor­de on­­­der­aan ge­skryf: “As ons nie die artikel wat u bestel het in voorraad het nie, kan ons ’n alternatief voor­sien?” Bietjie onseker skryf onderaan: “Ja”. Hulle hét toe vir haar die ander artikel gestuur. Beter en tweemaal die waarde as haar eerste keuse. Dit was die groot winkel se be­leid. Die artikel wat hulle nie kan voorsien nie, vervang hulle met een van beter gehalte. Daarna het die vrou elke keer met groot hoofletters, onder aan die bestelvorm geskryf: “J-A”.

Dit moet ook ons gesindheid in ons gebeds­le­we wees: “Here, dít is wat ek vra, maar laat u wil geskied.” God gee op die beste tyd vir ons sy bes­te gawe. Toe die twee susters, Marta en Maria, in Johannes 11 en 12 vir Jesus laat weet het, hulle broer, Lasarus, is siek, het Hy nie dadelik na hulle toe gegaan nie. Hulle het teleur­ge­­steld gedink, Hy het te laat gekom. Maria het vir Hom gesê: “Here, as U hier was sou my broer nie gesterwe het nie.” En Marta het Hom gekeer toe Hy die graf wou laat oopmaak: “Here, hy ruik al, want dit is al die vier­de dag.” Jesus se antwoord was: “Het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van God sien nie?” Die opwekking van Lasarus, op Jesus se tyd, was meer geseënds as net sy gene­sing, op die susters se tyd. God se alternatief vir ons is beter.

 “Here, vandag laat ek my saak in u hande.”

Posted by Manie on Feb 16th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 16 FEBRUARIE – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

 

Die Here is `n veilige skuilplek vir almal…in tye van moeilikheid…almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag `n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25).

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 15 FEBRUARIE – WAT KOS `N BYBEL

VRYDAG                      WAT KOS ’N BYBEL?”

Lees Romeine 10: 1 – 21 (Ou Vertaling).

“En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?…Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God” (13,14,17).

Bybels is volop en betreklik goedkoop. Maar eint­lik is die By­bel onbetaalbaar duur. Dit is God se Woord, dit het langs ’n pad wat milleniums lank is, gekom, en om vir ons ’n eie Bybel in óns taal te kon gee, het bloed gekos.

Vyf honderd jaar gelede was dit in Engeland ’n mis­daad om ’n Bybel te besit. Tog het ’n paar man­ne in Engeland gewaag, om ten spyte van die ver­ban­ning van die Bybel, die Bybel in gewone mense se hande te probeer plaas. Een van hulle was William Tyn­dale. Hy het homself aan God met ‘n eed ver­bind, om in elke gewone mens se hande, ’n By­bel te plaas. Sy bekende woorde was: “Every ploughboy should know the Scriptures.” Hy is uit Engeland ver­ban om nooit weer terug te keer nie. Op die Eu­ro­pese vasteland het hy jare gewerk om die Bybel in Engels te vertaal. Sy eerste Engelse Nuwe Testament is in 1525 gedruk. Met die hulp van vrien­de het hy duisende Bybels in Engeland inge­smok­kel. Hy is in hegtenis geneem en in ’n koue sel in Vilvorde, België opgesluit. Daarna is hy op ’n brand­stapel verbrand. William Tyndale het, in na­vol­ging van sy Mees­ter, sy lewe gegee om te help om vir ons ‘n leesbare Bybel te gee. Sy laaste woor­de was: “O Lord, open Thou the King of Enge­land’s eyes.” Sy gebed is be­antwoord. Die tradisio­nele Engelse Bybel word die “King James Version” genoem.

Satan het alles in sy vermoë gedoen om die Bybel te vernietig. Die Heilige Gees het God se Woord in manne en vroue se harte lewend gehou en hulle het, soos Tyn­dale, ’n hoë prys betaal, om die Bybel vir God se kinders in vrye omloop te hou. Die Britse en Buitelandse Bybel­genootskap het in 1953 reeds meer as 800 Bybelverta­lings uitgegee. Die Afrikaanse Bybel het in 1933 verskyn. Die duiwel se planne word egter nie maklik gefnuik nie. Sy geslaagde streek is nou, om te sorg dat mense te besig is, om hulle Bybel nadenkend te lees. “As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met ’n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. Hulle is die on­ge­lowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie” (2 Kor.4:3,4).

“Here, vandag dank ek U vir u Woord en ek wil  dit lees”

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 14 FEBRUARIE – OP ROTS GEBOU

DONDERDAG             OP ROTS GEBOU

Lees Lukas 6: 46 – 49

“Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en doen wat Ek sê…is soos ’n man wat… die fondament op die rotsbodem gelê het…” (47,48).

 

Frances R. Havergal is bekend vir die gees­telike lie­de­­re wat sy geskryf het. In 1878 het sy bv. die vertaalde lied ge­skryf: Neem my lewe en laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Rig my wil, gevoel en daad altyd na u wyse raad. In 1879 het sy, onge­steld­hede ten spyt, ver­skil­lende sangtoere onder­neem en nog liede­re geskryf. Sy het dwarsoor Engeland skole besoek en aan elke kind, wat Jesaja 53 uit die kop geleer het, ’n bybel gegee. Sy het betrokke geraak by ’n veldtog teen drankmisbruik. As deel van die veldtog, het sy dit haar doel ge­maak om met elke jongmens in haar dorp, per­soonlik oor hulle ver­hou­ding met Christus en die ge­vaar van drankgebruik te praat. Op 21 Mei het swaar wolke oor die En­gelse­­-kanaal gedryf en dit het koud geword. On­derweg na ’n same­koms met ’n aantal seuns, het sy nat geword en halfver­kluim by die huis aan­gekom. Sy het siek geword. Toe sy  koor­sig word is die dokter ontbied. Toe sy sieker word, het almal besef, Frances Havergal is op 42-jarige ouder­dom sterwende. Op Pinkstersondag het haar dokter haar met die hand gegroet en gesê: “Tot­siens, ek sal jou nie weer sien nie.” “Dink jy ek gaan sterf?” vra sy. Hy ant­woord: “Ja.” “Van­dag, nog?” “Heel­waarskynlik,” antwoord hy gedemp. “Won­der­lik!” ant­woord sy. “Dit klink te goed om waar te wees.” Toe hy weg is, het sy na haar fa­milie gekyk en ge­sê: “Weet julle hoe wonderlik dit is, om so na­by die poort van die hemel te wees?” Sy het haar broer gevra om vir haar ’n paar liedere te sing. Na ’n rukkie fluister sy met toe oë: “Kom, Here Jesus, kom haal my”. Haar toestand het vinnig agteruit ge­gaan en sy het toeoë gelê. Ek haal nou Robert J. Morgan aan wat die gebeure beskryf:

“She dozed for a few minutes, then awakened, saying, ‘I am lost in amazement.’  She began singing faintly, but clearly:

Jesus, I will trust Thee, Trust Thee with my soul:

Guilty, lost and helpless, Thou hast made me whole:

There is none in heaven, Or on earth, like Thee;

Thou hast died for sinners, Therefore, Lord for me.

Then, as her sister later wrote, she looked up steadfastly, as if she saw the Lord. Surely nothing less heavenly could have re­flected such a glorious radiance upon her face. For ten minutes we watched that almost visible meeting with her King, and her countenance was so glad, as if she were already talk­ing to Him! Then she tried to sing, but after one sweet, high note, “He-,“ her voice failed and her brother commended her soul into the Redeemer’s hands.”

“Geseënd is dié wat hulle klere was sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan” (Op.22:14).

 

“Here,  vandag vestig ek my hoop en hart, op u hemelse koninkryk deur my vertroue in Christus Jesus.”

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 13 FEBRUARIE – OP SAND GEBOU

  WOENSDAG               OP SAND GEBOU

Lees Lukas 6: 46 – 49

“En elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daar­volgens….handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het” (49).

 

In sy boek, Bones of Contention, vertel prof. Mar­­vin Lubenow die treurige verhaal van sir Arthur Keith, een van die grootste anatomie (liggaam­kun­de) wetenskaplikes van die twintigste eeu. In sy outo­biografie vertel Keith, hy het as jong­man evan­ge­lie­se dienste in Edinburgh en Aberdeen by­ge­woon. Hy het gesien hoe jongmense op die krag­tige pre­di­king reageer, deur Chris­tus as hulle Verlosser en Vriend te kies. Hy het dik­wels self op die randjie van bekering gekom, maar het dit dan weerstaan, want hy het die evangelie van die Here Jesus Christus verwerp. Hy het die Ge­ne­sisbeskrywing van die skepping as ’n mite be­­­skou en die Bybel was vir hom ’n mensgeskrewe boek. Sir Arthur  is as wetenskap­­like geboei, deur die ontdekking in 1908 van die sogenaamde Eoanthro­pus dawsoni, beter bekend as die Pilt­down Man. Sowat veertig myl buite Londen, by Pilt­­down, is die beendere en dele van die skedel van ’n mens ontdek. Die Geo­logical Society of Lon­don het hierdie fonds aange­kondig as “the earliest known Englishman”. Dit is deur we­ten­skaplikes wê­reldwyd bestempel as die  groot ont­dek­king van een van ons vroegste voor­vaders. ’n Mas­sa lite­ra­tuur het oor Piltdown Man verskyn. Meer as 500 doktorale dissertasies is oor hom ge­skryf. Vir Sir Arthur Keith was dit die be­krag­tiging van sy evo­­lusiebeskouings, die mis­sing link, en hy het meer as enigiemand anders oor dié ontdekking ge­skryf. Sy beroemde boek, The Anti­quity of Man, sen­­treer om Piltdown. Die grootste deel van sy le­we het hy gewy aan die studie en verkondiging van hierdie ontdekking.

Die Piltdown-fossiele is tussen 1908 en 1915 ont­dek. Eers in 1953, ont­­bloot die British Mu­seum die hele Piltdown-eskapade as bedrog. Die kake­been was nie veel ouer as die jaar waarin dit ge­vind is nie. Die bene was met ys­ter­soute behandel om dit verouderd te laat lyk. Krap­mer­ke is in die tande ontdek wat daarop dui, dit is met ‘n vyl bewerk. Sir Arthur Keith was 86 jaar oud toe sy vrien­de hom tuis besoek het, om vir hom die nuus te bring. Die fosiel waarin hy 40 jaar lank geglo en waaraan hy sy lewe gewy het, was ’n kullery. Hieroor skryf prof. Mar­ven Lubenow: “A great scho­lar had rejected the witness of both God’s na­tural Creation and the Lord Jesus, whose resu­r­rection validated everything He said and did, only to put a lifetime of misplaced faith in what proved to be a phony fossil.” Hy het sy lewe op sand gebou!

 

“Here, vandag wil ek seker maak, van die fondasie waarop my kosbare lewe rus.”

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 12 FEBRUARIE – ONBEKENDE RYKDOM

 DINSDAG              ONBEKENDE RYKDOM

Lees Lukas 5: 1 – 11

“Meneer,” antwoord Simon, “ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi.” En toe hulle dit doen, het hulle so ’n groot klomp vis gevang dat hulle nette wou skeur” (5,6)

 

In Wes-Texas is daar ’n beroemde olieveld, be­kend as The Yates Pool. Gedurende die depres­sie­jare was die olieveld ’n ene Yates se skaap­plaas. Yates het onder die depressiedruk so swak ge­vaar met sy boerdery, hy kon nie meer die rente op sy verband betaal nie. Hy sou bin­­ne afsienbare tyd sy grond verloor. Op ’n dag daag ’n oliemaatskappy se seismografiese span by sy huis op. Hulle vertel hom, daar is moontlik ’n oliebron op sy grond. Hulle vra toe­stemming om vir olie te boor. Hy gee sy samewer­king. Op 1 115 voet (370 me­ter) diepte boor hul­le ’n oliebron raak, wat 80 000 va­te olie per dag lewer. Aangesien die grond nog aan Yates be­hoort het, behoort die mineraalregte toe ook nog aan hom. Hy leef op ’n staatstoelaag en wis nie hy is ’n multimiljoenêr nie! Die skrywer van die verhaal in “Pa­ra­bles”. stel dit so: “A multimil­lionaire living in po­ver­ty: What was the problem? He did not know the oil was there. He owned it, but he did not possess it. That is like many Christians today who don’t realize how rich they are in Christ.”

Dit is ’n groot ontdekking in jou hart, om tot die in­sig van jou rykdom in Christus te kom. Selfs na die wonderlike visvangs en baie ander openbaringe van sy krag voor Petrus se oë, bv. die voeding van die skares, genesings, die opwekking van Lasarus, het Pe­trus in sy hart steeds blind gebly vir sy ryk­dom in Christus. Eers na Christus se kruisiging – want daardie dag nog het hy Jesus drie keer ver­loën: “Ek ken die man nie!” – en na die uit­storting van die Hei­li­ge Gees, gaan sy oë vir sy groot ryk­dom in Chris­tus oop. In sy eerste sendbrief skryf hy aan die gelowiges: “Nou het ons ’n lewende hoop op die on­ver­gank­li­ke, on­besmette en onver­welklike erfenis wat in die he­­mel ook vir julle in bewaring gehou word” (1 Pet.1:4). In ons omgang met God deur sy Woord en deur die wer­king van die Heilige Gees in ons hart, terwyl die Here Je­sus in ons oë al groter word, leer ons ons rykdom ken.

 

“Here, vandag wil ek leer hoe ryk ek in U is.”

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 11 FEBRUARIE – HOE KOM EK DAAR

MAANDAG             HOE KOM EK DAAR?

SKRIFDEEL:  Handeling 4:8-13

“…dié Jesus, vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het …Hy bring die ver­lossing en niemand anders nie.” (10,12).

 

In die loop van die eerste jaar van my bedien­ing in my eerste ge­meente, bel die ge­meente se koster my een og­gend. Aan sy stem hoor ek hy is ontsteld. Hy wil nie oor die te­le­foon sy probleem vir my vertel nie.  So gou  ek kon besoek ek hom. Hy en sy nejiese vrou wag my in op die stoep. Ons sit skaars in die sitkamer of hy vertel my sy moei­likheid. “Ek het laas nag gedroom ek klim met ’n touleer op hemel toe,” begin hy. “Maar nes ek halfpad kom, val ek af tot onder. Dan probeer ek weer op­klim, maar halfpad val ek af. Elke keer gebeur dit. Hoekom kan ek nie in die hemel kom nie? Ek en my ou vrou leef tog ’n skoon lewe. Ons leef vir die kerk. Ons probeer die Here dien. Hoekom val ek af? Hoe kom ek in die hemel?”

Ek het vir ’n paar oomblikke verslae gesit. Ek was nog jonk en so­ver ek weet, lei die waardige oom regtig ’n onbesproke lewe. Dit is net ’n droom weet ek, maar ek weet ook: jy droom die dinge wat jou in die hart kwel. Ek vra hom die enigste vraag waaraan ek kon dink. “Oom Hansie, het Oom al ooit die Here Jesus in Oom se hart as  Verlosser aangeneem?” Vir ’n rukkie sit hy stil, net na my en kyk. Ek word bang en dink, ek het die oom met so ’n direkte vraag verneder. Maar hy het my vraag verstaan. Hy antwoord: “Ek glo en ek stem in met wat die Bybel van die Here Jesus Christus sê. Maar ek het Hom nog nooit definitief gevra om my te red nie.” “Is Oom gewillig en be­gerig om dit van­og­gend te doen?” Dadelik knik hy met sy kop. Ek kniel saam met die twee ou mense by die rus­bank. In ’n eenvoudige gebed dank oom Hansie eers sy Verlosser, die Here Jesus Chris­tus, dat Hy vir hom aan die kruis gesterf het. En toe vra hy die Here om hom te red en sy sonde te vergewe. Na hom bid die tannie min of meer die­selfde woorde. ’n Tyd daarna sê oom Hansie een­dag vir my: “Ek kan nie verstaan, dat die Here sy hand so­veel jare na my toe uitgehou het en ek dit nou eers geneem het nie.”

Geloofsekerheid kan in iemand se hart ontbreek, om­dat daar nooit ’n besliste geloofshandeling was om Chris­tus as Verlosser aan te neem nie. Die gebrek aan ge­loof­sekerheid  beteken nie noodwendig ’n ge­brek aan salig­heid of vervreemding van God nie, maar dit kán ook `n ver­ontrustende simptoom van ’n ver­lore toestand wees. Lie­wer moet mens seker maak en ’n definitiewe onder­han­deling met die Here Jesus aan­gaan, om Hom as Ver­los­ser aan te neem. Dan ge­tuig mens daarvan teenoor ’n mens se dominee, of teenoor ’n betroubare vriend wat dit sal verstaan. Die mon­delinge getuienis oor die geloofs­posisie van persoon­like redding, is vir ’n mens se eie ge­loof­sekerheid no­dig. “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood op­ge­wek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered. (Rom.10:9,10,13).

Die Engelse woorde van die 2de vers van die be­kende Hallelujalied: “O blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is”, klink so: “It’s done, the great transaction’s done, I am the Lord’s and He is mine.”

 

“Here, vandag glo ek U is vir my sonde gekruisig. Ek neem

 U aan as my Verlosser.”

Posted by Manie on Feb 9th 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 9 FEBRUARIE – PADKOS

SATERDAG                           PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse uit die Lewende Bybel,

 

Moenie bang wees nie, want Ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan My. As jy deur diep water moet gaan, sal Ek by jou wees. As jy deur riviere moet gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie (Jes.43:1). Jou sonde en jou mis­da­de het Ek soos ‘n miswolk weggevee. Kom te­rug na My toe, want Ek het jou verlos (Jes.44:22). Die prys wat vir julle betaal is, was die kosbare bloed van Christus. Want Hy is die volmaakte en fout­­lose Lam van God wat vir ons geof­fer is (1 Pet.1:19). Dit is hier­die Here Je­sus wat sy lewe gegee het om die prys van ons son­des te betaal en ons te red uit hier­die sondige wê­reld waarin ons nou is. (Gal.1:3-5). Ek sal ver­tel van die Here se getroue liefde en Hom prys vir wat Hy alles gedoen het, en vir alles wat Hy ons ge­gee het (Jes.63:7). Maar God se ge­na­de en liefde is baie groot. Selfs toe ons nog gees­telik dood was in die sonde het Hy ons saam met Christus lewendig gemaak. Daarom is dit net deur sy goedheid dat Hy ons gered het. Hy het ons met Christus Jesus verbind sodat ons ook saam met Christus uit die dood lewendig gemaak is en saam met Hom ‘n ereplek in die hemel gegee is (Ef.2:4-6).

Posted by Manie on Feb 2nd 2013 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 8 FEBRUARIE – `N BEGRAFNIS

VRYDAG                    ’N BEGRAFNIS

Lees Romeine 6: 1 – 14

“Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie:” (6).

 

Walter B. Knight vertel in sy boek van die nag toe die slawe in 1838, in Ja­­maika bevry is. Jamaika is die mooi­ste van die Suid­see-eilande wat deur Columbus ontdek is. For­­tuinsoekers uit Europese lande het op die ryk ei­land toegesak. Onder Spaanse bewind het die bevolking in slawerny verval. Daardie nag in 1838 het die slawe ’n doodskis van maho­niehout ge­maak en ’n graf gegrawe. Wal­ter Knight beskryf dit so: Into that coffin the liberated slaves threw the re­min­ders of their former life of sla­very – whips, tor­ture irons, branding irons, coarse frocks and shirts, large hats, fragments of a treadmill and handcuffs. Daar­na is die kis se dek­sel vasge­skroef. Toe die middernag klok slaan, laat hul­le die kis in die graf afsak. Hulle gooi die graf toe. ’n Danklied word ge­sing. Hulle slawelewe was verby. Hulle was vry.

In Paulus se tyd was slawerny nog ’n bekende prak­tyk. Hy pas die bevryding uit sla­wer­ny toe, as beeld van die redding uit sonde. ’n Nuwe, bevryde lewe, begin in Christus. So moet ons met die ou lewe van sonde klaar wees as ons, deur geloof in Christus en deur die Heilige Gees se weder­gebore, deur God se ganade, die nuwe lewe begin. “As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ’n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe… Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader” (Rom.8:13-15). Weer skryf Paulus: “Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper” (Kol.3:9-11). Pe­trus skryf onomwonde, oor die ou lewe wat verby moet wees en die nuwe lewe wat begin het: “Julle is immers wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewi­ge woord van God….Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaad­pratery… “ (1 Pet.1:22-2 Pet.2:3).

“Here, vandag vra ek die werking van u Heilige Gees in my hart om die nuwe lewe in Christus in my oorwinnend oor die ou lewe van sonde te maak..

Posted by Manie on Feb 2nd 2013 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »