Archive for August, 2012

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 1 SEPTEMBER -PADKOS

SATERDAG                             PADKOS

Uit die dagboek PADKOS met verse  wat dieselfde tema deel.

 

Daarom konsentreer ek nie op die omstan­dighede wat ek nou om my sien nie, want hulle gaan verby. My aan­dag is gevestig op die dinge wat vir altyd sal bly, al kan ons dit nou nog nie sien nie (2 Kor.4:18). Want ons vaste woonplek is nie hier op die aarde nie…(Heb.13:14). …in die he­mel het julle besittings …wat beter is en wat nie van julle weggeneem kan word nie (Heb.10:34). Laat jou be­kommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg. Hy sal iemand wat aan Hom gehoorsaam is nooit laat strui­kel nie (Ps.55:23). Ons sal op Hom vertrou en nooit bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). Julle moet julle nie oor enigiets bekommer nie. Bid daaroor en sê vir God duidelik wat julle wil hê. Vra Hom om dit vir julle te doen en sê vir Hom dankie! Dan sal God julle sy wonderlike vrede gee wat ‘n mens nooit met jou verstand kan verklaar nie. (Fil.4:6,7). Ek het jou sonde wegge­neem en nou gee ek jou pragtige feesklere om aan te trek (Sag.3:4). – ‘n Mens kan werklik gelukkig wees as sy sonde weggeneem is en sy misdade vergewe is (Ps.32:1).

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 31 AUGUSTUS – DIE KANAAL

VRYDAG                       DIE KANAAL

SKRIF: Kolossense 2: 6 – 15

“Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit …  weggeneem” (14).

 

Charles Finney, die bekende herlewings­pre­di­ker van die 19de eeu, vertel van ’n dorp waar ’n gees­telike doods­heid geheers het. In dié dorp het ’n bejaarde grofsmid ge­woon. Hy het so gehakel, dit was pynlik om na hom te luister. Een Vry­dag, terwyl hy in sy werkswinkel wiel­ban­de kort, raak hy in sy gemoed beklem oor die vervalle toestand van die kerk en die baie on­bekeerde en onver­skillige mense in sy dorp. Hier­die onverklaarbare, inner­li­ke droefheid raak so hewig dat hy sy werk staak. Hy sluit sy winkel. Al­leen in sy winkel kniel hy op die vloer neer. Hy bring die hele middag deur met gebed tot God, om her­le­wing ook in hulle dorp te stuur. Die daar­op­vol­gende Son­­dagoggend, vra hy sy predikant hui­werig om vir daardie Sondagaand, ‘n biduur te be­lê. Die dominee is glad nie daarvoor lus nie, want aanddienste en bidure het lankal ophou bestaan. Toe die ou man egter aanhou pleit, stem hy in. Die biduur kan sommer in die pastorie gehou word, want hy verwag nie veel mense nie. Teen aand se kant begin mense aankom pastorie toe. Die sitkamer word vol, mense staan in die gang en in die eetkamer. ’n Bewoënd­heid heers. Ie­mand begin bid en bely met ont­roering sy sondes en vra die Here om hom te red. Ander innige ge­be­de volg. Meer as een bid later gelyk. Almal is on­der sondeoortuiging.  Herlewing het in die dorp be­gin. Later word dit duidelik, die algemene son­deoortuiging het daardie Vrydagmiddag, terwyl die ou man in sy smids­win­kel gebid het, in harte begin pos­vat. Dit was God se ge­nadige besoek aan daar­die dorp. Hy het daardie ou man se bid­dende hart as kanaal vir die herlewing gebruik.

Dwarsdeur die Bybel en ons kerkgeskiedenis vind ons, gebed is altyd God se kanaal waar­langs Hy sy seën stuur. Soms word saam gebid. Jesus se woorde: “Waar twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”(Mat.18:19). Maar dikwels begin die Here sy seën stuur wanneer één persoon begin bid. Da­niël: “Daarom het ek my na die Here God gewend in ge­bed en smeking…(Dan. 9:2). ”Nehemia: “ek (het) dae lank getreur. Ek het gevas en gebid… (Nem.1:4).”  Die Heilige Gees leer ons en bekwaam ons om te bid: “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Rom.26).

 

“Here, vandag wil ek vir u ’n kanaal wees om U seën langs te stuur.”

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 30 AUGUSTUS – VOORDELIGSTE

 DONDERDAG         VOORDELIGSTE

Lees Matteus 21:28-32

“Seun gaan werk vandag in die wingerd” (28)

 

Die uitvinder van reuse grondverskuiwing­masji­nerie, Robert G. LeTourneau, het eintlik bekend ge­raak, deur die reuse bedrae geld wat hy vir evan­­gelisasie- en sendingwerk geskenk het. In King’s Bussiness beskryf hy hoe sy kerk se jong­­mense gereeld een aand ’n week by ’n sen­ding­kerk dien­ste gaan hou het. As jongman het hy al­tyd met hulle saamgegaan. Een aand kon hy nie gaan nie. Daardie tyd was sy fabriek nog klein en hy moes die ontwerp van ’n nuwe masjien, waar­oor hyself nog nie seker was nie en wat die vol­gende dag deur kontrakwerkers vervaardig sou word, voltooi. Hy kon nie sy werk doen en ook nog die diens by die sendingkerk gaan hou nie. “The Lord and I had quite a struggle while I was trying to decide what to do,” skryf hy. Hy het nie geweet hoe hy die masjien nog die aand geteken gaan kry nie, maar hy het tog saam met die jongmense na die sendingdiens toe gegaan. Dit was ’n buiten­ge­wone geseënde aand. Ongeveer tienuur die aand kom hy weer tuis. Moeg, maar vol vreugde na die aand se bedrywigheid by die sendingkerk, gaan hy by sy tekenbord sit. Hy skryf: “I sat down at the drafting board. In about five minutes the outline and plan was as plain as it could be. And more, the little piece of machinery de­signed that night, has been the key machine in all that I have been building since. It pays to put God first.”

Nog nooit het dit iemand berou om God se be­lange eerste te stel nie, al lyk dit vir die oomblik of dit ’n nadelige gevolg gaan hê. Toe God Abraham gevra het om sy seun, Isak, te offer, het dit gelyk of hy sy seun gaan verloor. Hy het dadelik gehoor-saam, maar in plaas van sy seun te verloor, het hy ’n groot nageslag vir hom gewen. God het gesê: “Ek lê ’n eed af by Myself dat Ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het…in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het My gehoor­saam (Gen.22:17,18).” Die slotsom van die Psalm­skrywer is: “Here, ek het besluit dit is vir my die belangrikste in die lewe om te maak soos U gesê het (Ps.119: 57 Lewende Bybel).” As ons God se be­lange ons eerste belang maak, sorg Hy vir ons.

 

“Here, vandag wil ek maak soos U vir my sê.”

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 29 AUGUSTUS – DIE BETER PAD

WOENSDAG                 DIE BETER PAD

Skrifeel: Jesaja 30: 19 – 26

“Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou `n stem hoor sê: ‘Hier is die pad, loop hierlangs.’” (21)

 

Die Gospel Herald vertel van ’n buiten­ge­woon aan­treklike en bekwame jongmei­sie, in­woner van een van die Sendinginstituut se weeshuise, in Indië. Sy het op ’n waardige jongman verlief geraak en hul­­le sou, met die Instituut se goedkeuring, trou. Kort voor die huwelik, be­gin sere aan haar hande ver­skyn. Dit is vasgestel sy is melaats. Die troue is af­gestel en sy is na ’n me­laat­se gestig oor­ge­plaas. Mooi aangetrek gaan sy die dag na die melaatse gestig toe. Saam met haar broer stap sy die ver­skrik­like plek in. Al die vroue om haar is vuil en verwaarloos, hulle gesigte droe­wig en vol wanhoop. Sy gryp haar broer vas en gaan droewig aan die huil. “Moet ek soos hulle word?” snik sy. So wanhopig was sy, sy is dop­ge­hou, dat sy nie dalk in die diep water­put sou spring nie. Die sen­delinge het saam met haar gevoel, diep met haar gesimpatiseer. Een van hulle sê vir haar: “Wil jy nie vir die arme vroue ’n hulp wees nie.?” ’n Straaltjie lig beek vir haar deur. Sy het ’n skool begin en die vroue en jongmeisies in die gestig leer lees en skryf. Die sendelinge het vir haar ’n vou­or­rel gebring. Sy kon dit bespeel en die vroue leer sing. Stadigaan het ’n transformasie be­gin plaasvind. Die huise is skoon en netjies ge­maak. Die vroue het hulself en hul klere begin was en hulle hare gekam. ’n Atmosfeer van hoop en vreugde het posgevat. Dit het ’n plek van seën geword. Na sy ’n lang ruk daar was, het sy getuig, sy het met haar aankoms in die gestig, in God begin twyfel. Dan gaan sy voort om te sê: “Now I know God had a work for me to do, and if I had not become a leper, I never would have discovered my work. Every day I live, I thank Him for having sent me here, and had given me this work to do.” Die pad waarlangs die Here ons soms neem om vir Hom nuttig te wees, kan ’n steil en moeilike pad wees. So het Paulus en Silas dit ervaar toe hulle die evangelie in Filippi se tronk moes indra. Hulle is aangekla, ge­slaan en met hulle voete in ’n blok opge­sluit. Baie groot seën en redding het hier­uit voortgevloei (Hand.16). Ons is veilig as ons ons aan God se wil onderwerp. Hy weet hoe om ons langs die regte pad te lei, om te kom waar Hy ons wil hê en gebruik. In sy swaarkry, was dit ge­du­rig Dawid se gerusstellende wete: “Maar ek vertrou op U, want ek weet U is my God. U het beheer oor my omstandighede” (Ps.31)

“Here, vandag luister ek om u stem te hoor.”

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 28 AUGUSTUS – HANDTERING VAN IRRITASIES

 DINSDAG        HANTERING VAN IRRITASIES

SKRIF: Markus 8: 34 – 38

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën…en My volg” (34)

 

Onder die opskrif, The Blessing of Irritations, maak Sun­day School Times die opmerking: “Most of us rebel against the things that irritate us…the oyster is wiser. “ As `n irriterende dingetjie, soos `n sandkorrel, onder die mantel van die oester indring, bedek hy dit met kos­bare weefsel. `n Pêrel is sy oor­winning oor `n irritasie.

Ek het dit in ons ou Kinderensiklopedie nageslaan.  Dit sê, pê­rels word langs `n moei­like weg gekweek, soos die Sun­day School Times dit vertel. `n Irritasie, bv. `n sand­korrel, beland in die oester se binneweef­sels, en word dan lagie op lagie met `n innerlike en kosbare stof van die oester, perlemoenuitwas, bedek om die irritasie teë te werk, en so vorm die kosbare pê­rel. Sunday School Times maak hierdie toe­pas­sing: “Elke irritasie wat vandag in ons lewe indring, is `n geleentheid vir pêrelkultuur. Ons moet dit verwelkom en met liefde bedek, dan word   die irritasie verdring en `n pêrel word gevorm.”

Prof. Stan­der se vertaling van  1 Ko­rin­ti­ërs 13: 4, 5, vir kinders bedoel, en daarom vir ons ver­staanbaar, klink so: “As ’n mens regtig lief is vir Jesus en vir mense dan: sal jy nie lelik wees met iemand wat vir almal ’n pyn gee nie… altyd gaaf wees met mense…nie oor jouself loop en praat nie… nie dink jy is darem baie belangrik nie… nie met ander mense lelik maak nie… nie altyd net aan jouself dink nie…nie oor elke ding kwaad raak en dan net wil stry of baklei nie…nie altyd terugdink aan dit wat ander ver­keerd teen jou gedoen het nie…” So word die geestelike pêrels in ons lewe gevorm. So `n lewenshouding is nie uit ons eie krag moont­lik nie. Ons is van die Heilige Gees se werk­ing in ons hart afhanklik. Die Heilige Gees gebruik God se Woord en vestig ons aandag op Jesus,  en só kom die geestelike pêrelproses in ons lewe in.

 

“Here, vandag wil ek deur u krag, uit my irritasies, pêrels vorm.”

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 27 AUGUSTUS – DIS VIR VRA

MAANDAG                 DIS VIR VRA

SKRIF: Johannes 1: 1 – 16

“.. aan almal wat Hom aangeneem…het Hy die reg ge­gee, om kinders van God genoem te word” (12)

Tydens die Spaans-Amerikaanse oorlog, het Cla­ra Barton Rooikruiswerk in Kuba ge­doen, ver­tel Onward die storie. Col. Theo­dore Roose­veldt, die latere president, wou by haar lekkernye vir sy ge­­wonde en siek manne koop. Sy het geweier. Roo­se­velt was on­ge­luk­kig oor haar houding. Hy was bereid om uit eie sak te betaal… “Hoe kan ek su­l­ke eetgoed in die hande kry?” vra hy. “Vra net daarvoor, Kolo­nel,” kry hy die antwoord. “O,” sê hy ver­ras, “maar dan vra ek dit vir my manne.” Alles wat hy wou hê is dadelik aan hom voorsien. On­ward sluit af met die opmerking: “You no­tice that he got them through grace, and not through purchase.”

Hiermee beklemtoon Onward die taal van Christus se evangelie. Wat ons nodig het vir ons geestelike lewe, gee God deur die Heilige Gees in ons. Jesus het aan die kruis ten vol­le betaal vir ons sielsbehoeftes en ons hoef nie nou te betaal of dit te probeer ver­dien nie. Uit die Ou Testament klink die bood­skap reeds: “Kom, almal wat dors is, (Jes.55:1) kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk.” In die Nuwe Tes­ta­ment klink Jesus se stem: “’As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink!. Strome lewende water sal uit sy bin­neste vloei.’ Hiermee het Hy na die Gees ver­wys…,wat die mense wat tot geloof in Hom kom sou ontvang (Joh.7:37,38).” Die wydheid van God se liefde en ryk­dom sluit ook ons daaglikse fisiese, fi­nansiële en ander behoeftes in. Jesus se belofte: “Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy julle gee….Bid, en julle sal ontvang…” (Joh.16:23).

 

“Here, vandag vra ek.”

Posted by Manie on Aug 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 25 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG                 PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel

 

Maar U het tog my gebed gehoor toe ek na U geroep het om hulp (Ps.31:23). …sal God dan nie doen wat reg is vir sy mense wat Hy uitgekies het, as hulle dag en nag na Hom roep nie?  Ek sê nou vir julle, Hy sal gou aan hulle saak aandag gee… (Luk.18:7,8). Bly net stil voor die Here en wag tot Hy optree. Moenie ontsteld raak oor ander wat on­eerlike planne maak om daardeur in die lewe vooruit te gaan nie (Ps.37:7). Laat ons dan nooit moeg word van goed doen nie, want as ons dan daarmee aanhou, sal ons die vrugte daarvan pluk as die regte tyd aangebreek het (Gal.6:9)). Maar watter mens sien ooit sy eie foute raak? Vergewe dan tog die sonde waarvan ek nie weet nie… (Ps.19:13). Een ding waarvan ek vas oortuig is, is dat God, wat sy goeie werk in julle begin het, daarmee sal aanhou todat Hy dit sal klaarmaak op die dag wat Jesus Christus terugkom…julle hele lewe moet wees soos wat die boodskap oor Jesus Christus dit wil hê… (Fil.1:6,27). ’n Mens se tong is ook klein, maar kyk wat kan hy nie alles doen nie…soos ’n klein vonkie wat ’n hele bos kan afbrand.  gevaarlik as wat vuur is, kan ’n mens se tong

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 24 AUGUSTUS – DIE LEWENDE BYBEL

 VRYDAG           DIE LEWENDE BYBEL

LEES:  Galasiërs 5: 13 – 26

“Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal” (25).

 

Sy naam is Billy. Hy het woeste hare, dra ‘n T-hemp met gate in,  jeans en geen skoe­ne nie, stuur Maria van der Merwe, `n gereeld e-posleser, vir ons `n storie. Op kollege het hy `n gelowige geword. Oor­­­kant die straat van die kol­legekampus af, was ‘n netjiese en baie kon­ser­watiewe kerk. Hulle wou ‘n bediening begin vir die kollege­studente, maar het nie geweet hoe om dit te begin en uit te voer nie.

Eendag besluit Billy om die diens in die kerk by te woon. Kaalvoet stap hy die kerk in, met sy gewone T-hemp, jeans en wilde hare.  Die diens het reeds begin. Billy stap in die paad­jie af, opsoek na  `n sitplek.  Die kerk was vol ge­pak en daar was nie ‘n enkele  sitplek oop nie. Van die gemeentelede, lyk al redelik on­ge­mak­lik  oor die student, maar niemand sê ‘n woord nie. Billy kom al nader en nader aan die preekstoel. Hy besef uiteindelik daar is geen sitplek be­­skikbaar nie en maak hy homself tuis op die mat voor die preekstoel.

Teen dié tyd is die gemeentelede alreeds baie opgetrek oor die situasie en die atmosfeer is so dik, jy kan dit amper met ‘n mes sny. Op dié stadium, besef die prediker, iemand is van heel agter in die kerk, op pad is na Billy toe.  Hy is reeds in sy tag­tigs, het silwer-grys hare en ‘n driestuk pak aan. ‘n Godvresende man, baie elegant, statig en hoflik. Hy stap met ‘n kierie en terwyl hy sy weg baan na die jongman toe, sê elkeen vir hulself, hulle kan nie die man kwalik neem, vir dit wat hy van plan is om te doen nie. Dit neem die oubaas ‘n hele tydjie om  die jong­man te bereik. Die kerk is dood­stil, behalwe die ge­klik van die man se kie­rie op die vloer. Al­le oë  is vasgenael op hom en die gemeente­lede haal skaars asem. Die prediker kan nie eens aangaan met die preek nie, tot­dat die man gedoen het wat hy moet doen. Toe hy by die jongman kom, laat val hy sy kierie op die mat langs die jongman. Met groot moeite sak hy af en gaan sit langs Billy, sodat die jongman nie alleen moet voel nie.

Die hele gemeente ervaar hoe die emosies in hul­le opwel. Die prediker kry be­heer oor sy eie emosies en sê: “Wat ek vandag gaan preek, sal julle nooit onthou nie. Wat julle so pas gesien het, sal julle nooit vergeet nie.”

Die gemeente het `n lewende Bybel gesien.      Wees versigtig hoe jy leef. Jy mag dalk die enig­ste Bybel wees wat sommige mense ooit sal lees. Jesus se gesindheid van ver­draag­saamheid en meegevoel weerspieël.

 

“Here, vandag wil ek leef soos U van my verwag.”

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 23 AUGUSTUS – EIE VERANTWOORDELIKHEID

DONDERDAG               EIE  VERANTWOORDELIKHEID

LEES: Johannes 5: 24 – 29; 39 – 40

“Wie luister na wat Ek sê, en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe…hy word nie veroordeel nie…tog wil julle nie na My toe kom sodat julle die lewe kan kry nie” (24,40).

 

Tom M. Olson stap ’n haarkappersalon bin­ne. Hy hoor ’n man sê: “Ek is ’n sondaar gebore. Ek kon dit nie verhelp nie en daarom is dit nie my skuld nie. As ek nou sonde doen, is dit nie my skuld nie en God kan my nie daarvoor veroordeel nie, al sê die predikers ook wat!” Olsen gereageer dadelik daar­op. “Vriend, die Bybel sê nêrens, Hy sal jou ver­oordeel omdat jy ’n sondaar gebore is nie, maar omdat jy ’n sondaar bly, omdat jy die Ver­losser wat Hy gestuur het, verwerp.” Hy kom ag­ter al die manne in die winkel luister na hom. Hy ge­bruik ’n illustrasie: “Ver­on­der­stel, iemand loop in die middel van die nag, by jou huis verby en sien jou huis is aan die brand. Hy maak jou wakker en waarsku jou. Maar jy jaag hom weg en sê jy het nie die brand veroorsaak nie en daarom is jy nie ver­antwoordelik daarvoor as jy doodbrand nie. Die brandweer daag op met klokkegelui en skreeu­ende sirenes, maar jy hou daarby, jy het nie die brand veroorsaak nie en hulle moet jou uitlos. As jy doodbrand: wie se skuld gaan dit wees?” “Die een wat die gebou aan die brand gesteek het,” volhard die man. “Nee, ou maat,” sê ’n man uit die stoel langs hom. “Dit gaan jóú skuld wees. Jy het kans gehad om gered te word en jy het geweier.” Daar was algemene in­stem­ming. Die oor­spronk­like prater gee halfhartig toe, betaal vir die haar­sny, neem sy kleingeld en gee pad.        Dit is ’n ge­vaarlike koers om God se dui­delike boodskap oor ons redding en die ewig­heid te weier: “Pas op, moet Hom wat met julle praat, nie afwys nie… hoeveel minder sal ons ont­kom wanneer ons nie ag slaan op Hom wat van die hemel af met ons praat nie…” (Heb.12:25).

 

“Here, vandag luister ek as U met my praat.”

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 22 AUGUSTUS – `N INGESTEMDE HART

 WOENSDAG            `N INGESTEMDE HART

LEES: Johannes 20: 11 – 18

“Jesus het vir haar gesê: ‘Maria!’ Sy draai na Hom toe en sê…. vir Hom: ‘Rabboeni!’ Dit beteken leermeester” (16).

 

’n Handelsreisiger, vertel Gos­pel He­rald, sê in ’n winkel, waar glasware verkoop word, vir die man agter die toonbank: “Ek wil graag al jou glase, wat op die A-toon in­ge­stem is, koop.” Die man glimlag: “Ek verkoop nie gla­se vol­gens hulle musiek­waar­de nie. Ek sal die A-toon gla­se nie vir jou kan uit­soek nie.” Die handels­reisiger haal uit sy tas  ’n stemvurk. Hy kap die stemvurk teen die toonbank en dadelik is daar by sommige gla­se op die rak, ’n weer­klank. Daardie glase was, vol­gens die glas­hardheid waar­mee hulle uit die fabriek gekom het, ingestem op die A-toon.

Dit is ook die geheim, van Maria se onmid­del­li­ke re­aksie op Jesus se stem. Haar hart was op sy stem ingestem. Christene word met wederge­boorte, deur die Heilige Gees, inge­stem op ’n Jesus­toon. Sy stem, sy boodskap, sy Naam, laat die hart vibreer. So ’n hart ant­woord Jesus se roepstem. Dan wil ons Hom dien en wil Hom ge­hoorsaam. As so ’n glas ’n krakie kry, al is die krakie hoe gering, sal die A-toon verlore gaan. Afvalligheid in die Chris­ten se hart, ’n be­­wus­te sonde waaraan vas­gehou word, ’n hard­nek­kige ongehoor­saam­eid, sal maak dat die weer­klank, op Jesus se roeping, verdof of ver­dwyn. “Oppas dan dat julle nie ook saamgesleep word deur die dwaling van…slegte mense en julle vastigheid verloor nie. Julle moet ons Here en Redder, Jesus Christus, al beter leer ken en sy genade nog meer ondervind” (2 Pet.3:17).

Die klank van Jesus Naam, is soet,

vir die gelowig’ hart;

Dit heel die wonde in ons gemoed,

verban ons vrees en smart.

“Here, vandag wil ek ingestem bly op u stem.”

Posted by Manie on Aug 18th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »