Archive for March, 2012

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

SATERDAG 7 APRIL – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

   Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons sondes met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste liefde wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het. Dit het Hy ge­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). Maar nou is julle sondes afgewas en julle behoort aan God. Jesus Christus en die Heilige Gees het julle saak by God reggemaak (1 Kor.6:11). God het julle sy eiendom gemaak, sodat julle vir ander kan vertel van die groot dinge wat Hy vir julle gedoen het (1 Pet.2:9). …omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God gee, sodat julle ‘n offer kan wees wat Hom gewy is. Julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1). God het vir elkeen van julle be­son­de­re bekwaamhede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar te help, want dan  werk julle reg met die verskillende soorte vermoëns wat God julle gegee het (1 Pet.4:10,11).

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 6 APRIL – DIE DIEP KRAG

VRYDAG                  DIE DIEP KRAG

LEES: Jesaja 53: 1 – 12  Ou Vertaling

“Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (5).”

 

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongereg­tigheid van ons almal op Hom laat neerkom (6).”

 

“Hy is mishandel hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos `n lam wat na die slagplek gelei word en soos `n skaap wat stom is voor sy skeerders – ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie (7).”

 

In The Illustrator vertel Dr. J. H. Wilson, hoe hy  enige jare gelede, saam met een van die mees gesiene Jode van daardie tyd, Dr. Cappa­dose van Amsterdam, gereis het. Die belangrike Jood sê vir Dr. Wilson. “Sou jy graag wou weet hoe ek `n Christen geword het?” “Baie, graag,” antwoord Dr. Wilson. Dr. Cappadose vertel: “Ek was besig om my Hebreeuse Ou Testament te lees. Ek kom by Jesaja 53. Ek het die hoofstuk al voorheen gelees, maar hierdie keer is dit of my oë geopen word. Vir die oomblik wonder ek, of ek nie ingedagte, ‘n Nuwe Testament in die hande gekry het nie. Ek draai die rugkant na my toe, om seker te maak dit is regtig my eie Bybel. Soos ek die hoofstuk oor en oor lees, sien ek wat ek nooit voorheen opgemerk het nie – sonde is op iemand anders gelê. En wie anders sou dit kon wees as die Here Jesus. Die einde is, ek het `n Christen geword, geheel sonder gebruik van die Nuwe Testament.

Eeue en eeue terug, in die Ou Testament, het profete reeds die boodskap van Jesus se krui­sig­ing, ter sprake gebring, maar Jesaja is een van die duidelikste vooruitvertellings, van wat met Jesus sou gebeur. Ons eie hart gaan ver­sterk word vir ons eie Goeie Vrydagherdenking, as ons Jesaja 53 deurlees.

 

“Here, vandag herdenk en glo ek wat U soveel eeue voor sy koms tot sy Verlossersheerlikheid laat weet het.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 5 APRIL – DIE VREEMDE WOORDE

 DONDERDAG   DIE VREEMDE  WOORDE

LEES: Lukas 23 : 33 – 38

“En daar was ook `n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE. “

 

In `n boek, The Dawn, word hierdie vreem­de, maar insiggewende verhaal deur die per­soon self vertel. Hy is aan die woord, en waar nodig, gebruik ek sy eie woorde.

 

“Ek is opgevoed deur vroom Joodse ouers, in `n Hongaarse, Roomskatolieke dorp. Oor en oor is ek geboei deur die kruis en die mense wat by die kruis kniel en bid. I observed at the head of the crucifix four mysterious letters I.N.R.I. Ek onthou, hoe dikwels ek myself afgevra het, wat dit be­teken? Die gekruisigde gestalte op die kruis en daardie vier letters. Nie een van my eie mense wou my daar iets van vertel nie. Die raaisel en my verleëntheid daarmee, het ge­duur tot ek opgegroei het, en `n Nuwe Testament vir die eer­ste keer in my hande beland het. Ek het nie geweet van die bestaan van so `n boek nie. I shall never forget my surprise and sensation when reading for the fist time, the story of Jesus and His crucifixion, as well as the meaning and origin of those four mysterious letters, which had puzzled me so much during my boyhood. The scales fell from my eyes, and Iesus, Nazareneus, Rex Iudaerorum – Jesus of Nazareth, King of the Jews, registered in my mind. En hierdie Jesus van Násaret, koning van die Jode, het van daardie oomblik af my Koning en my Ver­losser geword. Dit het verwydering gebring tussen my en my mense in hulle dorp, maar ek was bereid om vir Hom te lewe of te sterwe.”

 

Ek het die vertelling bietjie verkort, maar in watter bevoorregte posisie is ons nie, om Goeie Vrydag, die dag van die Here se kruisiging, met al ons kennis van Hom, te herdenk nie?  Kom ons maak dit `n dag van toewyding. Lees Vrydagoggend een van die kruisig­ingsverhale in een van die Evangelies in ons Nuwe Testament en ons dank Hom opnuut vir sy groot prys wat Hy vir ons betaal het.

 

Here, vandag wil ek U innig dank vir u kruisdood vir my.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 4 APRIL – DIE GERUSSTELLING

WOENSDAG       DIE GERUSSTELLING

LEES: 1 Johannes 1: 5 – 10

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig (9).”

 

Soldier’s Evangel vertel van `n Britse mili­têre hospitaal, wat vol swaar gewonde soldate was. `n Verpleegster het elkeen volgens sy nood probeer gerusstel. Iemand hoor hoe die ver­pleeg­ster een van die soldate, wat beson­der swaar gewond was en dalk nie sou lewe nie, probeer gerus stel. “Jy hoef nie oor jou sondes onrustig te wees nie,” sê sy vol self­versekering. “Enigeen wat sy lewe vir sy land gegee het, soos jy gedoen het, se sake is reg by God.” Die soldaat gelimlag effens, maar skud sy kop en antwoord: “Dis `n fout om so te dink. Toe ek daar in die veld gelê het, het ek geweet ek het my deel gedoen. Ek het my koning en land gedien. Maar dit het my nie gehelp, om met vrede, te dink ek moet voor God staan nie. Ek was nie gereed om te sterf nie en ek het dit geweet. Dit was vir my sedert­dien `n daaglikse bekommmernis. Maar die an­der vrou wat elke dag ons kom besoek en vir ons uit die Bybel lees en vir ons bid, het my laat verstaan, die Here Jesus is vir my sondes ge­straf, sodat ek met gerustheid na God toe kan gaan. Vrede het in my hart gekom. Hoe wonderlik was dit van Hom om vir `n mens soos ek te sterf, dat ek gered kan word! Soldier’s Evangel skryf dit so: No works of righteousness we have done can save us, for our righteousnesses are but as filthy rags in the sight of the all-holy God. Laat die Naam van Christus, ons enigste gerusstelling en ver­troue wees, as ons die ewigheid moet ingaan.”

 

“Here, vandag vertrou ek in Jesus vir my sondevergifnis.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 3 APRIL – DIE BEHOEFTE

DINSDAG              DIE BEHOEFTE

LEES: Lukas 18 : 35 – 43

“Here, dat ek kan sien (41).”

The Christian Herald vertel van `n verslonsde ou man, wat op `n dag met `n hewige verkoue by `n apteker se apteek, direk op die apteker afstap. “Asseblief, Meneer,” sê hy, “gee my iets vir my slegte griep.” Die apteker reageer dadelik: “Het jy `n voorskrif gebring.” Die man antwoord: “Nee, ek het nie `n voorskrif by my nie, maar ek het die verkoue by my om gesondgemaak te word.” The Christian Herald maak die opmerking: “How often sinners seeking a cure for sin try to bring their prescription to God.” Maar dit is nie waarvoor God vra nie. Hoe dikwels het Jesus nie vir `n behoeftige persoon gevra: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Al wat die Here van ons wil hoor, as ons sy redding en hulp soek, is dat ons ons behoefte stel. Die Herald stel dit mooi: Jesus asks for nothing, save that the sinner should say, ‘Just as I am, without one plea, but that thy  blood was shed for me.’”

 

“Here, vandag vra ek redding van my sonde.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 2 APRIL – SWAARTEKRAG EN LEWE

 MAANDAG   SWAARTEKRAG EN LEWE

LEES: Romeine 8: 10 – 17

“En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opge­wek het, in julle woon, dan sal Hy wat Chris­tus uit die dode opgewek het, ook julle steflike lig­game lewend maak deur sy Gees wat in julle woon  (11).”

 

`n Pa en sy seuntjie loop een lentedag in die lieflikheid van hulle blomryke tuin. Die seun­tjie vra: “Pa, wat is swaartekrag?” “Swaar­tekrag, Seun, is die wet of aard in die natuur, wat alles grond toe trek. As jy `n klip gooi, trek dit `n rukkie in die lug, en val dan op die grond. As `n appel in die boom te ryp word en sy stammetjie breek, val die appel uit die boom uit op die grond. As jy sou hardloop en jou voet haak vas, val jy op die grond. Swaartekrag beteken die grond trek alles af grondtoe. “Maar Pa,” sê die seun, “kyk na daardie pragtige tulpe. Hulle staan regop en swaai saam met die wind, maar hulle beur net boontoe, soos dit vir my lyk.” “Dis waar, my seun, maar dit is omdat `n ander wet in hulle werksaam is: die wet van die lewe. Dit is sterker as swaartekrag en hulle is vry van die swaar­tekrag solank hulle lewe in hulle het. Maar die aarde wag vir hulle. Laat een net verdroog of afbreek, en dadelik val hy aarde toe. Kyk al die blare op die grond. In die boom, in kontak met die boom se lewe sit hulle styf in die boom vas. Laat een net van die boom loskom, en dadelik fladder dit af aarde toe.”

Die pa en sy seun het, dalk onbewus, ook `n belangrike geestelike beginsel loop en be­spreek. Die krag en werking van swaartekrag is gelyk aan die dood vir ons in ons geestelike lewe. Selfs in Jesus se geval was die natuurlike swaartekrag aan die werk. Hy moes met spykers vasgeslaan word om nie van die kruis af te val nie. Sy fisiese dood was beeld van die geestelike dood. Jesus se opstanding het vir ons geestelike lewe ge­bring. Soos die tulpe in die blomtuin lewenskrag het om boontoe te reik, het Jesus se opstanding die lewe gebring wat Hom uit die graf laat opstaan het, maar wat ook vir ons innerlike geestelike lewe bring. “Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood van weë die sonde, maar die gees is lewe van weë geregtigheid. As ons hart gereeld besproei word deur die woord van God en die grond om die tulp word d.m.v. gebed en belydenis van sondes, skoon gehou, bly daardie tulp, ons geestelike lewe, opreik boontoe. Ons ervaar die wet van die gees­te­like swaar­tekrag gedurig, en slegs die inwoning van Jesus, deur sy Gees in ons hart, kan ons oorwinning gee: Paulus skryf: “Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede (Rom. 8:5,6)”.

 

“Here, vandag wil ek my geestelik lewend hou deur omgang met U.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 31 MAART – PADKOS

SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 

 Op aarde het Ek aan U die eer gegee, want die werk wat U my gegee het om te doen het Ek klaar­gemaak (Joh.17:4). – Jesus Christus …het sy liggaam gegee om geoffer te word, net een maal. En so is ons rein gemaak van ons sonde…Christus het net een offer gebring en dit was genoeg. Toe het Hy in die hemel gaan sit in die ereplek regs van God…Deur een enkele offer het Hy almal wat Hy aan God toe­gewy het vir altyd volmaak gemaak (Heb.10: 10-14). – Hy het ’n streep getrek deur die rekening van ons skuld, die lys van al die wette wat ons oortree het. Dit het alles teen ons getel, maar God het hierdie rekening tot niet gemaak toe Hy dit teen die kruis vasge­spy­ker het (kol.2:14). – Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee sodat julle ’n offer kan wees wat aan Hom gewy is. Moenie agter die mense van die wê­reld aangaan of soos hulle maak nie. Maar laat God julle lewe verander en julle gedagte nuut maak (Rom.12:1,2). – Want as iemand aan Chris­tus behoort, het hy ’n nuwe mens geword. Dan is sy ou lewe ver­by, en ’n nuwe lewe het vir hom begin! (2 Kor.5:17)  – In hierdie saak help die Heilige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat as ons bid nie, maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie (Rom.8:27).

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 30 MAART – DIE PRENT WORD DUIDELIKER

VRYDAG          DIE PRENT WORD DUIDELIKER

Lees Lukas 23: 32 – 43

“…hulle het Hom daar saam met die misdadigers gekruisig…Toe sê Jesus: ‘Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!’” (34).

 

In die boek “God Confronts Man in History” vertel Henry Sloane Coffin dat twee Japanese vroue ’n ver­oor­deelde moordenaar in sy sel besoek het. Hulle wou met hom oor vergifnis en die ewige lewe praat. Hy was totaal belangeloos. Hulle het ’n Nuwe Testament op die tafel neergesit en vertrek. Na sy doodsvonnis voltrek is, is die volgende brief in die Nuwe Testament gevind:

“Die Nuwe Testament het my nie genoeg beïndruk dat ek dit wou lees nie. Ek het dit in die rak gebêre. Toe ek na ’n ruk moeg was van niks doen, het ek dit weer ge­neem en begin lees. Hierdie keer lees ek hoe Jesus voor Pilatus gebring is, onskuldig tot die dood veroor­deel is en gekruisig is. Dit het my aan die dink gesit. Ek weet hoe dit voel om gevang en tot die dood veroordeel te word. My aandag het verskerp toe ek lees: ‘Jesus sê: Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.’ Ek het opgehou lees. Ek het gevoel ’n vyfduim­spyker slaan in my hart in. Wat het die vers aan my openbaar? Sal ek dit die liefde van die hart van Christus noem? Sal ek dit sy meegevoel noem? Ek weet nie wat om dit te noem nie. Ek weet net, ek het met ’n onuit­spreek­like dankbaarheid sy liefde en vergifnis geglo. Ek is gered voor ek tereggestel is.”

Die lees van daardie Nuwe Testament het vir hierdie man toenemende lig oor Jesus gebring. Die hoor en die lees van die Woord bring geloof in die hart. Ons leer die Persoon van die Here Jesus al duideliker ken namate die Heilige Gees deur die Here se woord ons hart verlig. Ons is bevoorreg om Bybels te hê waarin die prediking van die profete en apostels opgeteken is en wat ons kan lees. Die bron waaruit ons ons ge­loof skep om in Christus te glo, is byderhand. “Hoe kan hulle Hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?…Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” (Rom.10:14,17 OU VERT.).

 

“Here, vandag wil ek u woord lees en U beter leer ken.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 29 MAART – GENADE ONBESKRYFLIK GROOT

DONDERDAG   GENADE ONBESKRYFLIK GROOT

Lees Psalm 40:1-6

“Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder…Hy het my ’n nuwe lied in die mond gelê…(3,4).

 

Dr. Billy Graham vertel van ’n graf in die hoek van die kerkhof van die Olney Parish Church, met die volgende grafskrif: “John Newton, clerk, once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was by the rich mercy of our Lord and Saviour Jesus Christ preserved, restored and appointed to preach the faith he had long laboured to destroy”  Newton was die seun van ’n seekaptein wat betrokke was by die handel op die Middellandse See. Sy ma is dood toe hy 6 jaar oud was. Na twee jaar op skool, op die ou­der­dom van 11 jaar, sluit hy by sy pa se bemanning aan. On­sedelikheid, losbandigheid en mislukking word sy le­wenspad. Sy pa verwerp hom. Hy word in die tronk ge­gooi en verneder. Hy word later deel van die beman­ning van ’n sla­weskip. Hy haal hom die haat van sy baas se negervrou op die hals en word “’n slaaf van sla­we”. Die lees van die boek Imitation of Christ deur Tho­mas à Kempis bring hom tot besinning. In ’n seestorm waarin hy byna omkom, kom hy tot bekering.

Op 39-jarige ouderdom word hy evange­lie­dienaar. Vir 15 jaar was hy pastor van die Olney Parish Church. Hy het talle lie­dere geskryf en in samewerking met sy vriend, Wil­liam Cowper, het hulle ’n liederebundel uitgegee. Sy be­kendste lied, “Amazing Grace”, vertel sy eie verhaal:

 

Amazing grace! How sweet the sound,

 that saved a wretch like me.

I once was lost but now am found,

 was blind but now I see.

 

Die slegste van die slegtes word deur die Here ge­red. Die Here Jesus het mag om ’n stukkende mens nuut en heel te maak. Wanneer ’n mens tot bekering kom gebruik hy nie sy eie krag om goed te word nie. Hy word met God se krag gered en goed gemaak. Spur­geon sê van bekering: “…every child of God is not manplanted, nor self­planted, but Godplanted. Every true heir of heaven owns the great Husbandman as his planter.”  En Paulus skryf só oor die Christene in 1 Korintiërs 6:9-11: “En so was party van julle juis ook… maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God.”

Twee of drie jaar voor John Newton se dood, sy oë was te swak om self te lees, het ‘n kollega elke oggend saam met hom ontbyt genuttig en dan vir hom die Skrif gelees. Een bepaalde oggend was die Skrifdeel uit 1 Korintiërs 15, en veral vers 10: “Maar deur die genade van God is ek wat ek is…” Vir ‘n paar minute was daar stilte. Toe sê John Newton: “I am not what I ought to be. How imper­fect and deficient I am! I am not what I wish to be, al­though I abhor that which is evil and would cleave to that which is good. I am not what I hope to be. Soon I shall put off mortality, and with it all sin and imperfection. Though I am not what I ought to be, nor what I wish to be, nor yet what I hope to be, I can truly say I am not what I once was, a slave to sin and Satan. I can heartily join with the apostle and say that by die grace of God,  I am what I am.”

 

“Here, vandag dank ek U vir u werk in my hart.”

Posted by Manie on Mar 31st 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 28 MAART – `N VRYSPRAAK

WOENSDAG             `N VRYSPRAAK

LEES: Romeine 3: 21 – 26

“Hom het God voorgestel in sy bloed…deurdat Hy die sondes ongestraf laat bly het (25).”

 

`n Jong soldaat is weens verraad aangekla en voor die hof gebring. Hy is skuldig bevind en sou, soos verwag, die doodstraf kry. Net voordat die krygs­raad die vonnis uitlees, kom die soldaat se ouer broer die hof binne en gaan staan voor in die hofsaal. In sy gevegte vir sy land het hierdie ouer broer albei sy arms verloor.  Hy het `n ernstig plei­dooi vir sy jong broer gelewer, om die doodstraf af te wend. Sy pleidooi was nie gegrond op enige iets wat die broer gedoen het wat dit kon verdien nie, maar hy het sy pleidooi gegrond op wat hyself vir sy land gedoen het. In Walter Knight se eie woorde volg die ouer broer se peidooi; “My brother is guilty and is worthy of death,” he said. The sight of the stumps of his arms spoke eloquently and convin­cingly of the sacrifice he had made for his country. For his sake the judges pardoned the guilty brother.

Walter Knight gebruik die voorval om ons eie posisie te probeer verduidelik. Ons is skuldig voor God: “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. (23)Dit is óns, ons ménse. Ons verdien om te sterf vir ons sondes. “Want die loon van die sonde is die dood…(6:23).” Iemand anders ook, het vir die skuld van ons sonde betaal. “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons oortredinge is Hy ver­brysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom (Jes.53:5).” God vergewe ons nie op­grond van iets wat ons gedoen het nie, maar ter wille van wat Jesus Christus vir óns gedoen het. Kan ons ooit sonder diep dankbarheid aan sy kruis dink?”

“Here, vandag dink ek aan u kruisdood en ek bring U my innige dankbaarheid.”

Posted by Manie on Mar 25th 2012 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »