Archive for August, 2011

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

VRYDAG 2 SEPTEMBER – DIE VERANTWOORDELIKHEID

VRYDAG        DIE VERANTWOORDELIKHEID

Lees 2 Korintiërs 5:16-21 Ou Vertaling

“Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil; Laat julle met God versoen” (20)

 

Charles Simeon van Cambridge is na sy broer se sterfbed ontbied. Hulle was lief  vir mekaar. Bedroef gesels Charles ‘n rukkie met sy broer. Sy broer kyk hom stip aan en sê: “Jy het my nooit teen die gevaar van ewig verlore te gaan, gewaarsku nie.” “Nee, my liewe broer,” antwoord Charles dadelik, “ek het by elke geleentheid waar ek kon met jou oor die ewige lewe gepraat. Ek het selfs in my briewe daarna verwys.” “Ja,” roep die sterwende man uit, “maar dit was nie genoeg nie. Jy het nooit na my toe gekom, die deur toegemaak, my aan die kraag gegryp en my vertel ek is onbekeerd en as ek so sterf sal ek verlore gaan nie! Nou sterf ek. As dit nie vir die genade van God was wat ‘n ander man op my pad gestuur het om my te waarsku nie, was ek nou vir ewig verlore!”

Dit is die beste manier om met iemand direk oor sy siel se saligheid te praat. Dit is nie maklik nie. Ons is van nature beskroomd om met iemand direk oor so ‘n persoonlike saak te praat. Selfs Jesus het nie met die Samaritaanse vrou dadelik oor haar sondige lewe en haar hoop op die ewige lewe gepraat nie. Hy het eers vriende gemaak; haar vir ‘n bietjie water gevra en daaruit die onderwerp van die lewende water wat Hy vir haar kan gee ter sprake gebring: “As jy weet wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het” (Joh.4:10). Die ander manier om mense vir die Here te win, is om vir hulle leesstof, bv. ‘n traktaatjie, te gee wat ‘n duidelike evangeliese boodskap uitdra. As die uitgee van die gedrukte evangelie ook ondersteun word met volhardende gebed, wek die Heilige Gees in harte die behoefte en die geloof  om in Christus as hulle Saligmaker te vertrou.   )

‘n Ander belangrike deelname in die oordra va die evangelie aan ander, is om uit eie vermoë te gee om dit te finansier. Neem deel aan die groot taak om mense vir Jesus te win, om hulle tot bekering te lei, sodat hulle die ewige lewe kan ingaan.

 

“Here, vandag wil ek u reddingsboodskap aan iemand oordra.”

Posted by Manie on Aug 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 1 SEPTEMBER – DIE REGTE MANIER

 DONDERDAG             DIE REGTE MANIER

Lees Eksodus 23:1-9 Lewende Bybel.

“As jy ’n weggeloopte bees of donkie teëkom wat behoort aan iemand wat jou vyand is, bring dit terug na hom toe” (4)

In ’n Europese dorp was daar twee haarkappers: ’n Italianer en ’n Rus. Met genoeg klandisie in die dorp het hulle mekaar nie heftig geopponeer nie. Een week was daar skielik ’n groot toename in Tony Sachetti se besigheid. Hy hoor toe die Rus siek is en sy haarkapperswinkel sal vir die res van die week toe wees. Die Sateragaand het Tony weer tot laat gewerk om almal, sy eie kliënte en dié  van die Rus, se hare gesny te kry. Die Sondag trek Tony sy beste klere aan, neem die geld wat hy bowe en behalwe sy gewone ure gemaak het en besoek sy opponent. “Bietjie kontant vir jou, Ivan,” en daarmee gooi hy banknote en muntstukke in die verbaasde Rus se hande. “Jou kliënte se geld wat by my beland het. Word gou gesond!” Daar­­mee groet hy en vertrek. Daarna het Tony en Ivan hul haarkapperwinkels steeds apart bedryf, maar hulle was vriende en het mekaar gehelp waar hulle kon.

Dit is die lewensgedrag wat die Here Jesus ons kom leer het. Van die Ou Testament af, deur tot in die Nuwe Testament, is dit die lewenspatroon wat die Here by ons soek. “…doen goed aan die men­se deur wie julle gehaat word …behandel ander mense soos julle self behandel wil word…gee, en vir julle sal gegee word:’n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word” (Luk.6:27,31,38). “Spoor hulle aan om goed te doen,om ryk te wees in goeie dade, vryge-wig en mededeelsaam” ( Tim.6:18).

“Here, vandag wil ek u goedheid aan ander oordra.”

Posted by Manie on Aug 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 31 AUGSTUS – GAAN MY NIE VERBY

 WOENSDAG          GAAN MY NIE VERBY

Lees Lukas 18:35-43

“Hulle vertel hom toe: ‘Jesus van Nasaret gaan hier verby’”(37).

            Fanny Crosby, wat baie liedere geskryf het wat selfs nou nog gesing word, was blind. Sy het ’n bran­dende liefde vir die Here gehad. Sy sou na eni­ge plek toe gaan om ander van Jesus te vertel. Eendag het ’n evangenis-kapelaan haar op sy be­soek aan ’n tronk saamgeneem. Sy het met die ge­va­ngenes oor Christus gepraat: “Hy sal in jou hart kom en jou lewe nuut maak as jy hom om genade en vergifnis sal vra.” Terwyl sy praat het ’n ou ge­vangene, wat al baie jare in die tronk was begin uitroep: “O, Here, gaan my nie verby nie. Wees my, ’n sondaar, genadig. Ag, gaan nie by my verby nie.” Sy ernstige smeking het Fanny diep in haar hart getref. Toe sy by haar huis kom, gaan sy dadelik na haar kamer toe en sy skryf die lied wat nou nog ons harte raak:

Gaan my nie verby, o Heiland, Gaan my nie verby!

Wyl U ander seën, Heiland, seën nou ook my!

Op u soenbloed pleit ek, Heiland,

Wees my hulp en steun!

Wees my Voorspraak en my Midd’laar,

 Hoor my, o Gods Seun!

Jesus, Heiland, wees my nou naby,

Wyl U ander seën, Heiland, seën nou ook my!

“Here, vandag pleit ek ook: ‘Gaan my nie verby nie.”

Posted by Manie on Aug 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 30 AUGUSTUS – DIE SMEERBERIG

 DINSDAG                DIE SMEERBERIG

Lees Psalm 35:19-28

“Hulle rek hulle monde teen my oop…maar U het gesien dit is nie so nie…Tree tog vir my in my God” (21,22,23).

’n Koerant het misleidende en lasterlike berigte oor ’n man geplaas. Hy het by die regsgeleerde, dr. Edward Eve­rette, regsadvies ingewin. Dr. Everette het geduldig na die man se klagtes geluister en hom die volgende raad gegee. “Moet niks doen nie. Die helfte van die mense wat die koerant koop, het die berig nie gesien nie. Die helfte van die mense wat die berig gesien het, het dit nie gelees nie. Die helfte van die mense wat dit gelees het, het dit nie verstaan nie.Die helfte van die mense wat die berig verstaan het, ken jou en glo dit nie. Die helfte van die mense wat die berig glo se opinie is nie vir jou belangrik nie.”

Wat belangriker is as ander mense se opinie van ’n mens, is wat ’n mens van jouself weet. Nog belangriker as ons eie opinie oor onsself, is wat God van ons weet. “Die hart is bedriegliker as enigiets anders… wie kan hom verstaan? Ek, die Here deurgrond en toets hart en verstand” (Jer.17:9,10). Belangrikste is of ons omgee wat God van ons weet. Dit was Dawid se pleitgebed tot God, dat Hy aan hom (Dawid) sal bekendmaak wat Hy van sy dienskneg weet en wat die Here van hom dink: “Deur­grond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my… kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie…”(Ps.139:23). Besorgdheid oor God se beoordeling van ons lewe, hou ons geestelike lewe gesond.

“Here, vandag wil ek in u lig staan sodat U my kan beoordeel.”

Posted by Manie on Aug 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 29 AUGUSTUS – PLEK IN DIE OPTOG

MAANDAG              PLEK IN DIE OPTOG

Lees Openbaring 7:9-17

“…’n groot menigte…wat niemand kon tel nie…van elke nasie…hulle het hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die Lam…” (9,14).

 

Die bekende prediker, C.H.Spurgeon, vertel  van ’n man wat in ’n tyd van bekom­mernis oor sy plek in die Here se koninkryk gedroom het hy staan by die poort van die hemelstad. Hy aanskou ’n feesvierende skare wat by die hemelpoort in­gaan en singende deur die hemelskare ver-wel­kom word.

’n Engel lig hom in: “Dit is die profete.” Die man skud sy kop. “Ek tel nie onder hulle nie.” Kort daar­na kom nog ’n jubelende optog verby, wat die­self­de verwelkoming ontvang. ”Dit is die apostels”, sê die engel. “Ek is nie een van hulle nie,” sug die man. Nie lank nie of nog skare kom singende ver­by. “Dit is martelare wat vir hulle geloof gefolter is.” “Ag, ek is nie werd om tussen hulle te wees nie!” roep die man hartseer uit. Die volgen-de optog be­staan uit manne en vroue wat met vrug die evan­ge­lie op sendingvelde, in vreemde lande en in wê­reldstede verkondig het. Die man bedek sy gesig met sy hande en kreun: “Ek hoort nie onder hulle nie!” Toe kom ’n skare verby; groter as enige van die voriges, met groter blydskap en helderder sang. Die vaandeldraer heel voor is die moorde­naar vir wie Jesus aan die kruis gesê het: “Van-dag sal jy saam met My in die paradys wees.” Agter hom loop die sondares vir wie die Here Je­sus gesê het: “Jou sondes is vergewe” Dan loop Sag­geus, vir wie die Heiland gesê het: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom…want die Seun van die mens het gekom om te soek te red wat verlore is.” En langs hom is die vrou van Sa­maria, vir wie Jesus gesê het: “…wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewig­heid nooit dors kry nie.” Sy word gevolg deur die si­pier van Filippi met sy hele gesin, vir wie Paulus het: “Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”.

’n Ontelbare skare manne, vroue en kinders, volg vreug­­devol op hierdie sondaars se hake. Die man won­der watter ontvangs húlle in die hemel gaan kry. Van ag­ter die hemelmure gaan nou ’n gejuig op wat alles oor­tref en meng met die optog se eie jubelende lied: “Ons redding kom van ons God wat op die troon sit en van die Lam”. Die engel sê met ‘n blye glimlag: “Dit is die groot sondaars, wat deur groot genade gered is!” “Dank, aan God!” roep die man uit. “Ek kan saam met húlle ingaan!” Op daardie oomblik word hy wakker.

 

“Here, vandag loof ek U dat ek ook só u hemel kan binnegaan.”

Posted by Manie on Aug 28th 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

SATERDAG 27 AUGUSTUS – PADKOS

SATERDAG                   PADKOS

 

   God is Gees, en ’n mens wat Hom wil aanbid, moet gelei word deur die Hei­lige Gees en met ’n eerlike hart bid (Joh.4:20). In hierdie saak help die Hei­lige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat of te bid nie. Maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. God ken die harte van men­se deur en deur en Hy weet ook wat die Gees bedoel. Want wat die Gees vir ons by God bid is ook wat God wil (Rom.8:26,27).

Ontvang Krag vir Vandag gereeld gratis, land- of e-pos.

Vra  by Posbus 1198, Kokanje 0515, of

maniecolyn@vodamail.co.za, tel. (014) 715-2210, 082 872 8875.

Posted by Manie on Aug 21st 2011 | Filed in Padkos | Comments Off

VRYDAG 26 AUGUSTUS – WAT VERDOF DIE LIG

VRYDAG               WAT VERDOF DIE LIG?

2 Korintiërs 4:1-6 – Lewende Bybel

“…Satan wat die god van hierdie wêreld is, het hulle verstand blind gemaak. Daarom kan die lig wat daar uit Christus straal nie in hulle harte inskyn nie.

 

       ‘n Sendeling en sy seun wou in ‘n Telugu-dorp stil­prente oor die evangelie vertoon. Toe hulle daar kom, kon hulle nie ‘n geskikte saal, met die nodige beligting­ge­riewe vir hulle vertoning vind, behalwe die Hin­doe­­­tem­pel nie. Die priester van die tempel gee sy toestem­ming vir die vertoning en woon dit self nuuskierig by. Die eerste prent wat vertoon word, was dié van Chris­tus, uit Hoffman se Christ and the Rich Young Ruler. Toe die prent op die skerm gegooi word, is daar  ‘n skaduweekol wat Christus se gesig ver­dof. Die sen­deling ondersoek sy toerusting, maar al­­les werk reg. Toe vind hy uit wat die oorsaak is. Die skerm is voor ‘n Boedabeeld opgerig en binne-in die Boedabeeld is ‘n lig wat altyd moet brand. Die mense is so angstig om die prente te sien, dat die priester toestemming gee dat die lig in die beeld afgeskakel kan word.

Dadelik is die pragtige prent van Christus se ge­sig duidelik en helder. As een of ander afgod, ‘n selfsugtige en wêreldse begeerte, in die Christen se lewe aan die gang gehou word, maak dit Chris­tus se beeld in daardie Christen dof en onken­baar. Jesus het self hierdie beeld gebruik: “Julle is die lig van die wêreld…” (Mat.5:14) Ons trek mense aan na Christus toe as Hy, deur die werk van die Heilige Gees in ons harte, in ons lewe na vore kom. “Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra jul­le voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie…” (Ef.5:10).

“Here, vandag bely ek die ander lig wat U verdof.”

Posted by Manie on Aug 21st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 25 AUGUSTUS – `N GROOT OES

DONDERDAG              ‘N GROOT OES         

Lees Johannes 15:1-7.

“Wie in My bly en Ek in Hom dra baie vrug…my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is” ( 5,7).

 

Kapt. James Haldane was ’n jong, vloekende vloot­offisier aan boord van die Melville Castle. ’n Jong matroos onder sy bevel was ’n Christen. Hierdie jongman het deur die voorbeeld van sy gedrag en blymoedige houding, en sy openhartige getuienis oor Christus as sy Saligmaker, sy kaptein vir die Here gewen. Kapt. Haldane het sy loopbaan in die vloot laat vaar en vir byna ’n halfeeu ’n verkondiger van die evan­ge­lie geword. Hy het die naam van die jong matroos vergeet. Baie mense het onder James Haldane se bediening tot bekering gekom, onder andere sy broer Robert. Die Here het Robert gebruik om Felix Neff, die Switserse protestante leier, vir die Here te wen; sowel as Merle D’Aubigne, die beroemde his­torikus van die Hervorming, en die welsprekende pre­diker, Frederick Monod.

Hierdie vier manne, en mense wat weer deur hulle die Here gevind het, sal vir die jong matroos wat sy kaptein na die Here gelei het, en wie se naam op aarde nie bekend is nie, tot ’n blydskap en roem wees op die dag wan­neer die boeke oopgemaak word en elkeen ont­vang na wat hy vir die Here gedoen het. “Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad” (2 Kor.5:10). Dit behoort elke Christen se groot verlange en ideaal te wees om iemand vir Christus te wen.

”Here, vandag wil ek vir U ’n gewillige werktuig wees om ander deur my te bereik, sodat ek ook eendag met blydskap voor U kan staan.”

Posted by Manie on Aug 21st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 24 AUGUSTUS – DIE PAD HEMEL TOE

WOENSDAG              DIE PAD HEMEL TOE

Lees Jesaja 1: 18 – 20

“Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here” (18).

 

In The Junior Messenger  van Maart 2001 is die kin­derlike verhaal, maar ook ‘n duidelike wegwyser hemel toe, van die dogtertjie wat na ’n Son­dagskoolles met mnr. Smit, haar on­derwyser, gaan praat. “Me­neer,” sê sy vry­moe­dig vir hom, “wys my asseblief die pad hemel toe.” Hy glimlag en antwoord: “Daar is nie ’n pad wat hemel toe gaan nie. Jy moet wag tot Jesus kom en jou hemel toe kom haal.” “En wanneer sal dit wees?” vra sy teleurgesteld. “Ek weet nie,” antwoord hy, “maar jy moet sorg dat jy reg is vir Hom as Hy kom.” Die dogtertjie lyk oorbluf. Waar moet sy vir Hom wag? Wanneer kom Hy? Mnr. Smit sien haar verwarring. “Een van Jesus se dis­sipels het eendag ook vir Hom gevra: ‘Hoe kan ons die weg daarheen ken?’ en toe het Jesus vir hom gesê: ‘Ek is die weg…niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie’.” Nou is sy eers deurmekaar. “Wat meen dit?” vra sy. “Dit beteken dat as jy graag hemel toe wil gaan, moet jy die Here Jesus as jou Verlosser aanneem en jou hart en lewe vir Hom gee. Dan is jy syne en as Hy kom, neem Hy jou hemel toe.” “Meneer meen as ek eendag dood­gaan?” “Ja, of met die Here se wederkoms.” “Ek verstaan nog nie mooi nie,” sug sy. “Is die hemel ’n groot plek. Sal daar vir my ook plek wees?” “Ja,” antwoord mnr. Smit. “Je­­sus het vir sy dissipels gesê: “In die huis van my Vader – dit is die hemel – is daar baie woonplek…Ek gaan om vir julle plek gereed te maak…en as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is’ (Joh.14:2,3).” “Dit klink mooi,” sê sy halfhartig, want sy verstaan nog nie mooi nie. “Sal daar vir my ook plek wees?” “Dit hang van jou af,” sê mnr. Smit. “As jy jou hart vir Hom gee dan behoort jy aan Hom en dan maak Hy vir jou ook ’n plek in die hemel reg. Dit klink goed, nè?” Sy knik half hart­seer. “Maar hoe doen ek dit?” Mnr. Smit kniel langs haar. “Wil jy regtig jou lewe vir Jesus gee?” Sy knik gretig. Hy neem haar handjie in sy hand. “Glo jy in die Here Jesus en dat Hy ook vir jou aan die kruis gesterf het om jou lewe skoon te maak van die verkeerde dinge wat jy gedoen het en dat Hy die enigste weg is hemel toe?” Weer knik sy. “Wel, redding – dit is om sy kind te word – gebeur met ’n mens as jy in Jesus glo en Hom aan­neem want Hy het ons lief en het Homself vir ons gegee. ’n Mens kan dit nie verdien nie.” “Kan ek ook die redding kry?” “Ja, jy kan en jy kan dit nou kry, net hier, as jy Hom nou as jou Verlosser aanneem.” “O ja,” roep sy, “ek doen dit. Ek maak my hart oop vir die Here Jesus. Ek neem Hom aan.” Skielik bly sy stil. Haar gesiggie straal skielik. “Ek weet,” sê sy bly, “ek weet Hy het my geneem. Ek is nou Jesus s’n! Ek is so bly!”

­“Here, vandag neem ek U aan as my Verlosser.”

Posted by Manie on Aug 21st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 23 AUGUSTUS – WONDERSEMENT

DINSDAG          DIE WONDERSEMENT

Lees 1 Johannes 4:7-21

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ’n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde” (7,8).

 

‘n Ou man het met klein dosies wondersement ge­­smous. Hy het belowe dat hierdie se­ment enige krakie kon regmaak, en enige twee dele aanme­kaar kon heg. Baie het gelag. Tog het hulle nuus­kierig, teen die paar sent wat dit gekos het, van die dosies wondersement gekoop. Bin­ne­kant was daar net ‘n strokie sierpapier met een woordjie daarop: “Liefde”. Wat die ou man oor sy wondersement ge­sê het, was waar. Wie ookal wil waag om dié won­der­sement te gebruik, sal uit­vind dit maak regtig enige krakie heel – in die huis of in die hart!

My skoondogter, Elsie, se broer Gert van der Lith, het vir hulle gemeente, Pietersburg-Noord, ons Krag-blaadjie op maandelikse stelsel, seker al drie, vir jaar glede bestel. Sydogters deel dit by die kerk uit. Hy het `n aantal vn hierdie dosies Wondergom saamgestel en vesrpei dit met seën.

Mense wat liefhet is gelukkige mense en mense wat weet hulle ontvang liefde is gelukkige mense. Die betekenis van God se Wet is liefde. God is liefde, Hy gee liefde, Hy verwag liefde vir Homself en van een mens vir die ander. Liefde maak hier­die veeleisende lewe waarin ons ons bevind vir me­­kaar makliker: “…liefde bedek alles wat aan­stoot gee…wie ‘n verkeerde optrede teenoor hom­self verontagsaam, soek goeie verhou­dinge…” (Spr.10:12, 17:9). “Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie” (Rom.13:10). Om lief te hê, beteken om geduldig en vriendelik te wees… (dit) word nie gou kwaad nie en hou nie boek van die onreg wat ander…doen nie… (dit) kan stilbly oor (ander se) foute” (1 Kor.13:4-7Lewende Bybel).

Dit is die natuurlike aard van die mens om te haat, te baklei, te heers. Die teendeel is om lief te hê en daarom is dit so ‘n aantreklike lewe. Dit is die soort lewe wat die Here Jesus van sy dissipels verwag. Uit Homself gee Hy deur die Heilige Gees sy liefde in ons hart om weer liefde aan ander te kan gee. .“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief…julle moet mekaar liefhê soos Ek julle        lief­­het” (Joh.15:9-12).  Namate die Heilige Gees ‘n oorhand oor ons natuurlike geaardheid kry, kom Christus se liefde in ons op die voorgrond: “…lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en (moet) nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie (Rom. 13:14)…laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie (Gal.5:16).”

 

“Here, vandag gee ek U my hart om my van my eie boosheid te reinig en my met u liefde te vul sodat ek uit u krag ander ook kan liefhê.”

Posted by Manie on Aug 21st 2011 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »