Archive for November, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Woensdag 1 Desember – Die Name In Die Boek

WOENSDAG – DIE NAME IN DIE BOEK

Lees Openbaring 20 : 11 – 15

“Daar is ook ’n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe….As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi” (12,15).

In die Kapel van St. George, in die Westmin­ster A­bdy, is ’n gedenkboek oor die Tweede Wêreld­oor­log, wat uit vier volu­mes bestaan, word in Our Hope vertel. Die name van die 60 000 burger­likes, mans, vroue en kinders, wat in Londen, as gevolg van die oorlog, omgekom het, is in hierdie gedenk­boek se vier volumes geskryf. Om die beurt lê een van die volumes op die gebeds­altaar oop en ’n lig skyn op die bladsy neer. Elke dag word een bladsy omge­blaai. Die na­me is in datumvolgorde, van die per­sone se dood, neerge­skryf. So verskyn die na­me van die rykes en die armes, getiteldes en ge­wo­ne mense, oud en jonk, gesond of sieklik, be­roemd of onbekend, almal daar saam op die blad­sy wat omgeblaai is, vir almal om dit te sien, en dit te respekteer. Hierdie boek is ’n boek van die dood.

Daar is ’n ander boek, die Boek van die Lewe. Daardie boek is in die hemel. In dáárdie Boek staan die name van die mense wat op aar­de ge­leef het, óók sonder inagneming van klas, kul­tuur, stand of rykdom. Die lig van die hemel skyn daarop neer. Dit is die name van men­se, wat in die bestek van hul aardse lewe, deur hul geloof in Christus Jesus, God se eiendom geword het en deur die Heilige Gees, die nuwe lewe uit Chris­tus, deelagtig geword het.

Iewers in ons lewe, moet ’n dag wees, waar die kennismaking tussen ons en Christus, as verlore sondaar en ewige Verlosser, plaasgevind het. Dalk het dit gebeur toe u nog klein was. U ouers het hul doopbelofte goed nagekom en u het, baie vroeg in u lewe, Jesus as Saligmaker leer ken. U weet nie van die dag nie, maar u weet: Jesus Christus is my Verlosser, omdat Hy ook my sonde aan die kruis gedra het en ook in my hart, sy nuwe lewe ge­gee het. “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vryge­maak van die wet van sonde en dood…Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God…julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom.8:1,2,14,15,16). Die Heilige Gees gee ons in ons hart die se­kerheid, ons behoort, op grond van Jesus se verlossingswerk, aan Hom. Dit is `n ondersteuning van geloof, as ’n mens ’n dag beleef het, toe hy kragdadig, dalk dramaties, tot bekering gekom het! Die van ons wat nie so ’n besondere bekeringsdag ken nie, en in ons hart ook nog twyfel of ék regtig ’n kind van God is, want die Gees se getuienis in my hart is nie so helder nie, moet dit in ons binne­kamer met die Here uitmaak, of by iemand daarvoor hulp soek. Anders mag met ons gebeur waar­oor Jesus ons in Mat­teus 7:21-23 waarsku: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die he­mel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie…?’ dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af…”

“Here, vandag wil ek seker maak my naam is u Boek van die Lewe geskryf.”

Posted by Manie on Nov 30th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 30 November – Die Veilige Plek

DINSDAG – DIE VEILIGE PLEK

Lees Psalm 34: 1 – 11

“Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom dié wat die Here dien, en red hulle. Kom ondervind en sien dat die Here goed is! Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil” (8,9).

Ernest Gordon vertel in The Sunday School Times, hoe William Hacquist en die werkers van die Evange­lical Al­liance Mis­sion, gedurende die Boxerop­stand in Sjina, van die moorda­dige Sjinese­ opstandeling ont­snap het. Ses dae lank het hulle voor die bendes uitge­vlug, maar toe bereik hulle ’n punt, waar hulle moes kies, of hulle sal voortgaan om oor land, tussen die ber­ge deur, te vlug en of hulle met bote met die rivier sal afvaar. Weens die droogte was die Hanrivier droog. Die vlug oor land het die aangewese roete ge­blyk te wees, want hulle draers en wagte, wat hulle moes beskerm, het geweier om anders, as oor land, tussen die berge deur, te vlug. Hulle het besluit om bid­uur te hou en tyd te neem, om te weet, wat God se leiding is. Tydens die biduur, het daar in William Hacquist en die ander wer­kers se harte, ’n bewussyn ont­­waak om rivierlangs te vlug. Maar die rivier was droog! Hulle het egter in die ge­loof twee platboomskuite bekom. Hulle het kos ge­koop en dit saam met hul baga­sie in die bote geplaas. William Hacquist skryf: The place where we stayed was surrounded by high hills. As we prayed and waited, in about midafternoon, heavy dark clouds came over the hilltops, and from them came pouring down, the hea­viest rain I have ever seen. It really looked like a cloudburst. In a very short time the river bed was filled with water, so we could release the boats and nicely float down the rivier. Later moes hulle verneem, ’n paar honderd “Boxerbandits”, het hulle in ’n bergpas, ’n entjie ver­der die berge in, inge­wag om hulle dood te maak. Hieroor sê William Hacquist: “God sent us the safe way”.

Ons omgewing: strate en wonings, sakepersele, plase, paaie, het deesdae onveilige plekke vir ons, en almal wat vir ons kosbaar is, geword. Die belofte en versekering in Psalm 91:1-5 (Ou Vertaling) het vir ons kosbare en gerusstellende woorde geword: “Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skadu­wee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê: ‘My toevlug en my bergvesting, my God op Wie ek vertrou’….Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie…”. Dit is nie ’n beveiliging wat maar sommer net vir almal is nie. Dit is ’n geloofs­posisie wat ons moet inneem en deur gehoorsame lewe aan die Here moet handhaaf. Die belofte is: Hy wat sit…en vir die Here sê: My Toevlug en My Bergvesting en My God op Wie ek vertrou. So ’n geloofshouding en gemoedsvertroue kom, wanneer ons God se woord lees en ter harte neem, en die Heilige Gees dan die Woord gebruik, om in ons harte geloof te laat ontwaak. Ons weet die Here Jesus Chris­tus gee ons die vrymoedigheid, om God se beskerming en hulp te vra.

“Here, vandag neem ek my plek in in U as my Skuilplek.”

Posted by Manie on Nov 29th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 29 November – Die Lampaansteker

MAANDAG – DIE LAMPAANSTEKER

Lees 2 Korintiërs 4: 1 – 6

“Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom” (9,10)

In die dae voor elektriese straatligte, moes die gas- of parafien­lam­pe, met sononder een vir een, deur ‘n lamp­aan­steker aan­ge­steek word, en die volgende og­gend, weer ge­doof word.

Die Sunday School Times vertel van so ‘n lamp­aan­steker, ‘n onverskillige jongman, wat een aand, op sy rond­te om die lampe aan te steek, by die heilsleër (sal­vation army) se opelugdiens ver­by­­loop, die evangelie hoor en tot bekering kom. Sy geestelike lig is dié aand deur God aan­ge­steek. Een van sy vriende, ‘n drinking pal, het hy hom ge­noem, spot later met hom, omdat hy nou so gods­dienstig geword het, dat hy nie meer met die gang wil uitgaan en jolyt hou nie.

“Jy weet wat my werk is,” sê Jesus se nuwe volge­ling vir sy vorige maat. “Soggens voor sonop, begin ek straat­op gaan om lampe dood te maak. Dan lê die straat, soos ek vorder, donker ag­ter my. Dit is hoe my lewe eers was, ‘n donker ver­lede. Kyk ek vorentoe, sien ek ‘n lang ry skynende ligte voor my. Dit is hoe my toekoms nou lyk, na ek Jesus in my lewe laat inkom het.” “Dis goed en wel,” antwoord die vorige maat, “maar dis nie lank nie of jy maak die laaste lamp ook dood en dan is dit ook maar weer don­ker. Waar is jy dan met jou danige Jesus?” “Dis waar,” antwoord die lampwerker, “maar dan kom die son op en ek het nie meer lampe nodig om vir my lig te maak nie. Jesus is nou die lig in my lewe en na my laaste dag, op aarde, gaan ek na Hom toe in sy ewige hemel.”

Die Nuwe Testament beklemtoon hierdie be­moe­­di­gende waarheid. “Die volk wat in duisternis woon, het ‘n groot lig gesien…vir hulle het die lig opgegaan” (Mat.4:13-16). “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is” (Ef.5:8). Dit is elke geredde mens se ver­wagting van die ewige hemel: “Die stad het nie die son en maan nodig om hom te verlig nie, want die heer­likheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp” (Op.21:23). Op `n dag, doof elkeen van ons, se le­wens­lig. Vir elkeen in wie se lewe die Here Jesus as Verlosser ingekom het, kom die son van ewige lig dan op.

“Here, vandag kyk ek weg van die aardse donker en ek verlang na Jesus se lig in my lewe en my toekoms.”

Posted by Manie on Nov 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 27 November – Padkos

SATERDAG PADKOS

Kyk my lewe deur, Here en toets my, beoor­deel my hart en my motiewe (Ps.26:2). – As ons erken dat ons sonde gedoen het, sal Hy ons sondes vergewe en ons reinig van al die verkeerde dinge wat ons gedoen het (1 Joh.1:9). – Maar as een van julle sonde gedoen het, onthou dat ons iemand het wat nooit iets ver­keerds gedoen het nie, en Hy pleit vir ons by die Vader. Dit is Jesus, Christus, wat die prys vir ons sondes betaal het…(1 Joh.2:1,2) – …ons kan nou met vry­moe­digheid ingaan in die heiligste plek waar God self is, omdat Jesus vir ons gesterf het. Die gordyn wat die afskorting was, is geskeur…. – en so het Hy vir ons ’n nuwe pad oopge­maak wat ons by die lewe bring. Laat ons ingaan na God toe met ’n eerlike hart wat op Hom alleen vertrou, want ons harte is rein gemaak deur die bloed van Jesus Christus… (Heb.10:19-22) – Hierdie ver­bond wat Ek met jou maak, sal Ek ook in stand hou teenoor al die geslagte van jou nakomelinge….dit beteken dat Ek jou God en ook jou nageslag se God sal wees (Gen.17:7).- Dit gee vir ons, wat na God toe vlug om ge­red te word, die moed om vas te hou aan wat Hy beloof het (Heb.6:18).

“Here, vandag luister ek na u Woord.”

Posted by Manie on Nov 26th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 26 November – Die Onmootlike Gebed

VRYDAG – DIE ONMOONTLIKE GEBED

Lees Markus 11: 20 – 25

“En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredinge vergewe” (25).

Aan die einde van ’n Bybelkonferensie, skryf dr. R. C. McQuilkin in sy boek Studying Our Lord”s Parables, kom ’n meisie van 17 jaar oud na haar Bybelonder­wyser toe en vra om met hom te praat. Met ’n onvaste stem begin sy: “U het ook gehoor dat ’n meisie in haar getuienis vanog­­gend vertel het, dat daar ’n meisie is met wie sy vir ses weke nie gepraat het nie. Ek is daardie meisie.” ”Het jy nou besluit om met haar te praat en die saak tussen julle reg te maak?” ”Ek voel nie om dit te doen nie. Hoekom moet ek gaan regmaak. Kan ek nie ook reg wees nie? Alle ander dinge het ek aan die Here oorgegee.” ”Kom sit hier, dan praat ons,” sê haar onderwyser vir haar. ”Maar kom ons bid eers saam. Bid jy.” Vir ’n rukkie is dit stil. “Bid die Onse Vader,” moedig hy haar aan. Sy begin bid, maar sy bid met ’n ontevrede, opstandige klank in haar stem. “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredinge soos ons….(Mat.6:9)” Sy bly stil. “Wat makeer?” vra die onderwyser. Geen antwoord nie. “Hoekom gaan jy nie aan nie?” Stilte. “Hoe het jy die afgelope ses weke gebid?” ”Ek het nie gebid nie.” Deur die Here se Woord bring die Heilige Gees oortuiging van sonde in haar hart in. Sy bid toe spontaan en bely haar vy­andigheid teen die ander meisie. Sy het haar lewe aan die Here oorgegee en die vyandskap gaan regmaak.

Iets kan in ons Christelike lewe skeef lê sonder dat ons daarop agslaan, of omdat ons dit goed­praat. Deur die Here se Woord wek die Heilige Gees in ons sondeoortuiging op en ons maak die saak reg. Dit begin by ons kop. Ons lees of hoor die Here se Woord en ons begryp dit met ons ver­stand. Dan gaan dit na ons hart toe. Die Heilige Gees bring oortuiging in ons hart in. Die Woord wat ons verstaan het, begin vir ons saakmaak, raak ons, maak ons bekommerd. Dan gaan dit knieë toe. Ons luister na die Woord, neem die oortuiging van die Heilige Gees aan, buig ons knieë en bid dan daaroor. Dan bereik die Woord ons voete. Ons handel. Ons gaan maak ’n saak reg, ons doen die ding waaroor die Here met ons praat. Hierdie proses bring verdieping en oorwinning in ons Christelike lewe in.

“Here, vandag hoor ek, voel ek, bid ek en gehoorsaam ek u Woord.”

Posted by Manie on Nov 25th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 25 November – Kom Net So

DONDERDAG KOM NET SO

Lees Jesaja 57: 14 – 21 – Ou Vertaling

“Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes (15).

Die bekende prediker, C. H. Spurgeon, vertel die storie van die groot en geliefde vors, wat by se­­ke­­re geleenthede, die bedelaars en armes van die stad in sy paleis onthaal het. Rondom hom by die feestafel het sy howelinge gesit, geklee in fyn, spier­­wit hofklere. Aan dieselfde tafel het die bede­laars ge­sit, geklee in verflenterde, vuil klere. Dit was altyd ’n feestelike geleentheid en almal was bly, want hulle was lief vir hulle goeie koning. Hy het geen onderskeid gemaak tussen die ryk howe­linge en die verarmde bedelaars nie.

Eendag op pad na so ’n maaltyd toe, kom een van die koning se howe­linge ’n ongeluk oor en smeer sy wit kleed vuil. Met skok bekyk hy homself Hy kon on­moontlik só sy plek tussen al die wit en ryk ge­klede howelinge gaan inneem. Maar hy kon die gedagte nie verdra om van die maaltyd uitge­sluit te wees en vir ’n volgende keer te wag nie. Toe kom die gedagte by hom op: As die koning sy fees­­maal hou, sal sommige as wit geklede howe­linge kom en met hulle pragtige klere, hul geëerde plekke inneem. Ander gaan met vuil klere en vod­de opdaag, maar hulle gaan by die koning net so welkom wees. Hy besluit: “Solank ek net my koning kan sien, gaan ek vandag my plek tussen die bedelaars en armes inneem, en net só met vuil klere en al aansit, en ek weet ek sal net so welkom wees, asof ek die witste klere aan het.”

Nou skryf Spur­geon: “Wanneer my vrymoedig­heid en die kentekens van my verlossing dof was, het ek dit ook al dikwels gedoen,. Ek raai u aan: Doen dit ook. As u nie as heilige na Jesus toe kan kom nie, kom dan net só, met vuil klere as son­daar. Kom vrymoedig, met ver­oot­moe­dig­ing en ge­loof. Baie gou sal u weer sy vrede en vreugde, sy vergif­nis en reiniging, in u hart ervaar.”

Jo­han­nes moedig ons ook aan: “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met me­kaar deel aan die­self­de gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle onge­reg­tigheid” (1 Joh.1:7-9). Jesaja moedig ons nog verder aan: “So sê die Here: ‘Ek slaan ag op die mens in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het vir my woord’” (Jes.66:2).

“Here, vandag kom ek na U toe net soos ek is.”

Posted by Manie on Nov 24th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 24 November – Beproef tot ons Voordeel

WOENSDAG – BEPROEF TOT ONS VOORDEEL

Lees 1 Petrus 1: 1 – 10

“Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle ’n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word…selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets…” (6,7).

Die Christenskrywer Baxter, deur wie se boeke baie van ons al in ons geestelike lewe aange­moe­dig is, skryf oor homself, dat hy, toe hy gesond was, geen gedagte ge­­had het om boeke te skryf nie. Sy diens aan God, as pre­diker van die evan­gelie, het hom heeltemaal bevredig. Toe doen hy ’n kwaal van ernstige, inwendige bloe­ding op. Hy skryf: “When I was left solitary in my cham­ber at Sir John Cook’s, in Derbyshire, without any acquain­tance, but my servant about me, and was sen­­tenc­ed to death by the physicians, I began to contemplate most seriously on the everlasting rest, which I apprehended myself to be just on the borders of … I began to write something on that subject … and it enlarged to the bulk in which it is published.”

So ’n skrywer se skryfwerk het ’n diep loop in die leser se hart. Sulke manne se boeke is ge­seën­de leesstof. Dit is tot ons voordeel dat die Here oor hom so ’n beproewing gebring het. Dit is dieselfde met Dawid. Die Here het hom deur pyn­­like erva­ringe en beproewinge gelei en hy het vir ons, deur die Heilige Gees, die Psalms geskryf wat van­dag vir ons so baie werd is. Met Paulus was dit die­­self­de. As Paulus nie in die tronke van Sesarea en Ro­me beland het nie, het ons nie sy send­briewe ge­had nie. Die toetse en beproewinge wat vir ons dik­wels teleurstellend en swaar is, is baie keer die He­re se manier om ons juis skerp te maak, om vir Hom bruik­bare instru­mente tot seën vir ander te maak. “Wan­neer ons getug word, lyk die tug op daardie oom­blik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daar­deur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hul­le gehoorsaam is aan die wil van God” (Heb.12:11).

“Here, vandag wil ek verstaan dat U my met ’n doel tugtig.”

Posted by Manie on Nov 23rd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 23 November – Die Veilige Plek

DINSDAG – DIE VEILIGE PLEK

Lees Deuteronomium 33: 26 – 29

“Die ewige God is ‘n skuilplek, sy arms is altyd onder jou” (27).

In die Bible Expositor and Illuminator vertel die skrywer van sy vriend, wat ‘n pragtige vrou en lieflike 3-jarige dogtertjie gehad het. Donker hartseer het skielik oor die huisgesin gekom, toe die vrou een middag in ‘n motorongeluk dood is. Die aand na die begrafnis, sit die jong pa sy dogtertjie in die bed en terwyl hy met onhan­dige vingers sukkel om die nagklere se knope vas te maak, gaan die hele huis se ligte dood. Dadelik ver­moed hy ‘n sekering het uitgebrand. Die skakelbord is in die kelder, en hy wil gaan kyk wat verkeerd is. Hy sê vir sy dogtertjie: “Lê net so stil in jou bedjie. Pappa gaan net gou die lig regmaak. Ek is nou weer terug by jou.” Verskrik wil sy begin huil, oor die gedagte om so alleen, in die donker agtergelaat te word. “Saamgaan, Pappa! Saamgaan!” begin sy kerm. Hy tel haar op in sy arms en so in die donker, begin hy deur die huis loop, versigtig af met die trappe. Sy dogtertjie wikkel haar dieper in sy arms in en druk haar gesiggie in sy nek. “Donker, Pappa,” sug sy. “Ek nie bang nie. Pappa by my.” ‘n Snik skeur uit sy hart uit en hy druk sy gesig in haar hare. “Ja, liefstetjie,” snik hy sag, “dit is baie donker, maar ek is ook nie meer bang nie. My Vader is by my en Hy hou my ook vas in sy arms, ek weet!”

Het ons ook al so ‘n pikdonker in ons lewe ervaar? Is dit nou dalk so donker? Daar is net een seker, vei­lige, troostende toevlug en dit is ‘n bewussyn van God en sy liefde. “Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here God gekies as my toevlug” (Ps.73:28). “…my God gee lig as dit donker is om my”(Ps.18:29). Die Here Jesus Christus, as ons Hoëpriester, het vir ons die weg groot oopgemaak na God se genadetroon toe, waar ons troos en krag en vrede kan vind. “Terwyl ons dan nou `n groot Hoë­priester het…Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp…Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word” (Heb.4:15,16).

“Here, vandag is dit om my donker en ek soek U lig en nabyheid.”

Posted by Manie on Nov 22nd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 22 November – Die Rooskweker

MAANDAG – DIE ROOSKWEKER

Lees Romeine 6: 1 – 11

“Ons het saam met Christus gesterwe….onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus” (8,11).

Dr. A. S. Gumbart se Hollandse vriend se meto­de om goeie rose te kweek, het vir dr. Gumbart ’n waardevolle geestelike les geleer. Die kweker se metode was om ‘n minderwaardige roossoort, langs ’n kosbare roosvariteit te plant. Hy hou die minder-waardige roos goed dop en sodra die meeldrade verskyn, knip hy dit kort, sodat die minderwaardige roos hom nie self bestuif nie. Die bestuiwing van die minderwaardige roos moet van die goeie roos af kom. Gaandeweg ontwikkel die swak roos die goeie eienskappe van die meerderwaardige roos en nie te lank nie, of dit lyk en ruik, soos daardie goeie roos waarlangs hy groei.

Dr. Gumbart sê: This is indeed a beautiful illustration of the blessing that comes to the life that knows the com­pa­nion­ship of Jesus. If our lifes are pollenized, as it were, by his righteousness; if his life transforming truth is received into the heart, and self be sacrified to make room for the incoming of his superior life, it cannot be other than that gradually the life loses its own inferior cha­racteristics and develops the cha­rac­teristics of the blessed life of Him who is Himself the Rose of Sharon.

So ’n proses vra tyd van omgang met Jesus, luister na sy Woord en sy stem deur die Heilige Gees in ons hart, belydenis en aflegging van ons slegte meeldrade van selfsug, oneerlikheid, wellus en ongehoorsaamheid. Dit is die lonende, lieflike groeiproses in die lewe van die dissipels van Jesus wat stadigaan soos hulle Meester begin word.

“Here, vandag bly ek naby U en wil met U verkeer.”

Posted by Manie on Nov 21st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 20 November – Padkos

SATERDAG – PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel.

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n ge­skenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige le­we wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17) … Dit was deur ‘n mens, deur A­dam, dat die dood in die wêreld gekom het, en dit is ook deur ‘n Mens, deur Christus, dat die wat dood is, weer sal lewe. (1 Kor.15:21,22). En noudat Jesus Christus, ons Redder, gekom het, het God se plan duidelik geword. Want Jesus Christus het die dood se mag weggeneem en vir ons die lewe ge­bring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie (2 Tim.1:10).

Posted by Manie on Nov 19th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Next »