Archive for May, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Dinsdag 1 Junie – Die Groter Ontdekking

DINSDAG – DIE GROTER ONTDEKKING

Lees 2 Korintiërs 4: 1 – 6

“God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duisternis,’ het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal” (6)

In Dictionary of Illustrations vertel Walter Bax­endale dat dr. Simpson, wat in 1862 die gebruik van chloroform ontdek het, ’n geliefde seun aan die dood moes afgee. Die jong seun was ’n bely­dende Christen met ’n blye vetroue in Jesus Chris­tus as sy Verlosser. Die manier waarop sy seun gesterf het, sy geloof en vrede en geduld, het hierdie briljante me­die­se pionier diep beïn­druk. In sy hart het die dokter tot die gevolgtrek­king gekom dat blywende gemoedsvrede en ware blyd­skap slegs in Christus gevind kan word. In die ure van sy sterwe het die jongman getuig dat die vrolikheid van die wêreld verbygaande en onse­ker is; dat die wêreld se plesier en vermaak slegs, in sy woorde, vergulde droefheid is. Die vrede wat Jesus met sy bloed gekoop het, is so ewig en bly­wend soos sy troon. Toe hy sterf het die seun ge­sê: “Hoe heerlik en kosbaar is dit nou vir my om van Jesus te praat.” Die dokter, sy vrou en die an­der kinders het rondom die bed gekniel en dr. Simpson het gebid dat hulle huidige be­proe­wing hul­le almal net nader na God sal trek: “Ja, dier­ba­re Jesus, Jamie se God sal nou ons God wees en ons wil vir U getuig soos Jamie dit gedoen het.”

Dit is soos ’n lig wat ons hart inskyn wanneer ons die verlossing in Christus ontdek en die waar­de en krag van Christus se sterwe en opstanding, deur die Heilige Gees, ons eie ervaring word. Die Here gebruik baie maniere om hierdie lig na ons har­te toe te bring. Die luister na ’n evangeliese preek, of ’n evangeliese boodskap wat ons lees, of die evangelie wat iemand aan ons deur getuie­nis oordra, is die algemene weg waar­langs dit na ons toe kom. “Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur ge­leerd­heid tot kennis van God sou kom nie. Daar­om het God in sy goedheid besluit om deur die pre­diking wat vir die wêreld onsin is, dié wat glo te red” (1 Kor.1:21). Soms bereik die Here nie op hierdie gewone manier mense se harte nie. Dan gebruik die Here in sy genade ’n ander manier om by hulle uit te kom.

“Here, vandag wil ek luister na u evangeliewoord.”

Posted by Manie on May 31st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 31 Mei – Ook Vir Hom

MAANDAG – OOK VIR HOM

Lees Openbaring 5: 6 – 14

“…omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie” (9).

Die Amerikaanse prediker, D. L. Moody, was ‘n verbeelding- en kleurryke prediker. Eenkeer preek hy oor Jesus se opdrag aan die dissipels, om die bood­skap van sy kruisdood en opstanding, die wê­reld deur te verkondig, sodat mense gered kan word: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…” (Mat.28:19). Moody ver­tel hoe Petrus teëstribbel: “Here, maar geld dit ook vir die men­se wat U so wreed gekruisig het? Daardie sol­daat wat die doringkroon gevleg en op u kop geplak het – moet ons vir hóm ook gaan sê?” “Ja,” ant­woord Jesus, “gaan sê ook vir hóm en sê vir hom, as hy na My toe kom, sal ek vir hom in my ko­nink­ryk ‘n kroon van heerlikheid gee.” “…dan…sal julle die heerlik­heid as onverganklike kroon ontvang” (1 Pet.5:4). “En Here,” maak Tho­mas beswaar, “daar­die een wat so spottend die pers mantel om U ge­gooi het, en kastig voor U gebuig het – moet ons vir hóm ook gaan sê?” “Ja,” antwoord Jesus, “en gaan sê vir Hom, as hy na My toe kom, sal ek die wit kleed van verlossing ook om hóm hang en hom plek in my ewige hemelwoning gee. “…ek het ‘n groot menigte gesien…hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon… gestaan. Hul­le het wit klere aangehad.” Johannes maak keel­skoon. “He­re, en dáárdie een wat met die spies deur u sy in u hart in gesteek het – moet ons vir hóm sê?” “Ja,” antwoord Jesus, “en sê vir hom daar is ‘n náder weg na my hart toe as om My met ‘n spies te deur­boor.” “…Ek sal hom wat na My toe kom nooit verwerp nie” (Joh.6:37). Sou daardie man­ne Jesus se groot liefde en vergifnis vir húlle ver­staan, dit waardeer, dit aanneem?

Dan peins Moody oor Je­sus se plek in óns har­­te, want die wêreld het Hom nie ontvang nie: “Die wa­re lig wat elke mens ver­lig, was aan kom na die wêreld toe. Hy wás in die wê­reld…en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie” (Joh.1:10,11). Toe Hy gebore is was Hy nie welkom nie: “En sy het…Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie” (Luk.2:7). Hy het as Redder na ‘n wêreld toe gekom wat Hom nie wou hê nie, Hom verwerp het, Hom gekruisig het. Moo­dy vra: “As Christus na die aarde toe sou terugkom, is daar ‘n volk wat Hom nou sou verdra? Is daar ‘n stad in die wéreld wat nou vir Hom sou stem? Hoe het die aanbieding van die goeie nuus van red­ding al in óns harte gevaar?

“Here, vandag is U in my hart Here en Koning.”

Posted by Manie on May 30th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 29 Mei – Padkos

SATERDAG – DIE LEWENDE WOORD

Uit Padkos – dagstukkie van Sondag 12 Maart.

Die Seun het dieselfde Goddelike eer as wat daar om God straal en Hy is in alle opsigte presies net soos God (Heb.1:3) – Hulle glo nie, want Satan, wat die god van hierdie wêreld is, het hulle verstand blind gemaak. Daarom kan die lig wat uit Christus straal nie in hulle har­te inskyn nie (2 Kor.4:4). – U het beheer oor my om­stan­­dighede… Gee tog weer aandag aan my en red my deur U getroue liefde (Ps.31:16). Hy gee ons wat ons ook al van Hom bid omdat ons sy be­­ve­­le gehoorsaam en doen wat Hy graag wil hê (1 Joh. 3:22). – As ’n mens se lewe nog oorheers word deur jou ou menslike na­­tuur, kan jou lewe God nooit tevrede stel nie (Rom.8:8). Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1).

Posted by Manie on May 28th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 28 Mei – Plekke Omgeruil

VRYDAG – PLEKKE OMGERUIL

Lees 2 Korintiërs 5: 11 – 21

“Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (21)

In ’n dokter se wagkamer sit ’n lang ry mense hul beurt en afwag. Elke keer wanneer iemand ingeroep word, skuif die ry een sitplek op. ’n Man het ingekom, die situasies opge­som en ewe getroos op die laaste oop stoel gaan sit. Mettertyd het hy opgeskuif totdat hy die vol­gende een sou wees was na die dokter toe kan in­gaan. Skielik gaan die deur oop en ’n vrou, wat sigbaar siek is, kom binne. Sy kreun toe sy die lang ry wagtende mense, wat alweer bygekom het, sien. “Ag, Meneer,” sê sy vir die man wat nou heelvoor sit. “Mag ek asseblief eer­ste ingaan. Ek voel so bitterlik sleg!” Hy huiwer nie ’n oom­blik nie. Hartlik sê hy: “Verseker.” Juis op daardie oomblik gaan die deur oop en die ’n ver­pleeg­ster roep: “Volgende, asseblief!” Dank­baar gaan die vrou in. Die man wil weer gaan sit, maar die man wat tweede gesit het, het reeds die eerste stoel in­ge­neem. Hy wil protesteer, maar een uit die ry roep: “Dis reg so. Jy het jou eerste plek vir haar gegee en nou moet jy haar laaste plek vat.” ’n Goedige, “Hoor! Hoor!” klink op. Die man glimlag en gaan ewe getroos weer op die laaste oop stoel sit. Hy sê: “Julle is reg, vriende. Ek het my goeie sitplek vir haar gegee en nou moet ek haar swak sit­plek in­neem. Dit is presies wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Hy het sy goeie posisie as Seun van God en erfgenaam van die hemel vir ons ge­gee, en Hy het ons swak plek as verlore son­daars in­ge­­neem en in ons plek die straf vir mis­daad, die kruis­­dood, gesterf, so­dat ons deur geloof in Hom kin­ders van God kon word en plek in die hemel kon kry.” ’n Eerbiedige stilte het in die wag­kamer geheers. Hulle het die boodskap verstaan.

Die man was self ’n Christen, maar hy het ook in sy hart ’n gereedheid gehad om ’n geleentheid om vir die He­re te getuig, te benut. Uit ons eie het ons nie so ’n gre­tigheid om Jesus se verlossing oral bekend te maak nie. Ons het behoefte aan so ‘n inwoning van die Heilige Gees in ons hart, dat ons hart sal brand om Jesus se Naam en sy Verlossing oral te verkondig.

“Here, vandag benut ek geleenthede om vir U te getuig.”

Posted by Manie on May 27th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 27 Mei – Merkwaardige Insidente

DONDERDAG – MERKWAARDIGE INSIDENTE
Lees Lukas 19: 1 – 9
“Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuisgaan…Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (5,10).

Die plekke en maniere waarop die Here Jesus Christus mense ontmoet, roep en red, is merkwaardig. Hy roep Saggeus wat in ’n boom sit, die vrou van Sigar by ’n put (Joh.4), Matteus wat agter sy toonbank in sy tolhuis sit (Luk.5). So gebeur dit ook in ons dag. Deur die evangeliewoord werk die Heilige Gees in iemand se hart en hy/sy kom tot bekering. Een so ’n persoon was die president van die kommunistiese Scottish Worker’s Republican Party, in Glasgow, Skotland, Keir Hardy. Oor homself skryf hy in ’n blaadjie van die M.P.Tract Society: “I held, with enthusiasm, the sentiments of the doubter and agnostic, and eventually discarded completely the idea of a God, and poured scorn upon Him and His Christ from platforms thoughout Britain.” Eendag woon hy die begrafnis van ’n jong meisie by. Om die graf sing die familie en vriende die aangrypende lied: “Veilig in Jesus arme, sag aan sy bors gesus, daar in sy liefdeskadu vind ook my siel eens rus!” Dáár praat God met hom, skryf hy: “My cold, logical mind was melted in the divine gulfstream of His love, and an actual revolution took place in my soul. The pleading of a Risen Christ was irresistable.” Nou het hy ’n vurige getuie vir Christus geword. Die Skotse koerante het die storie van die bekende kommunis se bekering tot Christus wyd en syd verkondig. Na ’n jaar se bedrywige evangeliese werk, word hy aangestel as sendeling van die Skotse Sending. As hy gaan preek, neem hy ‘n draagbare orrel saam. Op ’n dag vra hy ’n werksman by ’n werkerskamp om sy orrel te help dra, na ’n ander preekplek, ’n myl of wat daarvandaan. Die man weier, maar wys grappenderwyse na sy maat, ’n endjie verder. Keir Hardy herken hóm as een van die leiers van ’n tak van die werkersunie wat hy ook vroeër besoek het. Tot sy verbasing is die man gewillig om die orrel te help dra, maar hy waarsku Hardy, hy sal beslis nie die diens bywoon nie. Aangekom by die preekplek moet Hardy uitvind, daar is nie vir ’n orrelis gereël nie. Hy weet egter die man wat hom die orrel help dra het, is ’n bekwame pianis. Tot sy verbasing is die man gewillig om die orrel tydens die diens te bespeel. Sy preek is dié middag oor Johannes 3:16: “God het die wêreld so lief gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.” Hy sluit sy vertelling af: “After the service I had the joy of leading my former comrade to Christ.”
“Here, vandag weet ek dat U my wonderbaar geroep het.”

Posted by Manie on May 26th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 26 Mei – Die Waarde Van Die Bybel

WOENSDAG DIE WAARDE VAN DIE BYBEL

Lees Matteus 4: 1 – 11

“’n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom” (4)

’n Vrou wat erg aan senuweespanning gely het, het die wêreldberoemde dr. Howard A. Kelly be­soek. Die le­wens­druk het ’n tol geëis, fisies en selfs verstandelik. Sy het hom van al haar simp­tome vertel en hy het haar deeglik ondersoek. Sy voorskrif het haar verbaas. “Wat jy nodig het, Me­vrou,“ sê hy, “is dat jy die Bybel meer sal lees.” “Maar, Dokter….” be­gin die verwarde vrou teë­praat. Met simpatieke gesag her­haal hy: “Gaan huis toe en lees vir ’n maand lank jou Bybel ’n uur elke dag, en kom dan terug na my toe.” Eers wou sy haar vererg. Sy besef toe egter, met ’n steek van haar gewete, sy hét die afgelope tyd die lees van die Here se woord totaal verwaarloos. By haar huis gaan sy bid en bely haar versuim van die lees van die Here se woord, en haar gebedsomgang met God. Met haar terugkeer na die Here toe, en haar daag­likse Bybellees en bid, keer die vreugde van haar vo­ri­ge geloofsverhouding met die Here terug. Toe sy ’n maand later na dr. Kelly toe terug­gaan sê hy da­delik: “Wel, ek sien jy was ’n gehoorsame pasiënt. Voel jy steeds dat jy medikasie nodig het?” “Nee, Dokter,” ant­woord sy, “ek voel ’n nuwe mens. Maar hoe het u geweet ek het dít nodig?” Hy tel sy eie verslete en goed­gemerkte Bybel op. Hy sê: “As ek my daagliks Bybellees verwaarloos, ver­loor ek nie net my vreugde nie, maar ook my bron vir krag en bekwaamheid….” Hy gaan voort, in sy eie woorde: “Your case called not for medi­cine, but for a source of peace and strength ouside your own mind. My prescription, when tried, works wonders!”

Die Heilige Gees maak die Bybelwoorde wat ons lees en ver­staan vir ons voedsel, ­water, lig, krag, medisyne. “…wan­neer die Vader in my Naam die Voorspraak (Trooster – Ou Vert.), die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en her­inner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh.14:26).

“Here, vandag lees en oordink ek u Woord.”

Posted by Manie on May 25th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 25 Mei – Swaarkry se Goeie Vrug

DINSDAG – SWAARKRY SE GOEIE VRUG

Lees Hebreërs 12: 4 – 12

“Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ’n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God” (11)

Die persoonlike sekretaris van ’n New Yorkse sa­keman, wat sy sake met duisende dollar bedryf het, kom een oggend sy jaarlikse finansiële state aan hom voorlê, vertel King’s Busi­ness. Die sakeman het reeds vir ’n lang tyd geweet hoe die verslag gaan lyk. ”’n Swak jaar, Meneer,” sê die jong­man, en in ’n poging om bemoedigend te klink, voeg hy by, “maar sake sal sekerlik binne­kort verbeter.” Die sakeman kyk in stilte deur die state. Groot verliese is getabuleer. Die winste was klein. Vir hom lyk dit of bankrotskap onvermydelik gaan wees. Toe hy praat is sy stem laag, maar sterk. “Dit was vir my ’n goeie jaar, John, ten spyte van alles. Ek dink dit was die beste jaar wat ek nog gehad het. Elkeen van daardie syfers in die rooi, vertel van my ure van worsteling en gebed. Daardie ervarings het my ryk gemaak in hoop, so ryk, dat ek nie glo ek weer oor iets wanhopig sal raak nie. Die toe­koms lyk vir my goed, want ek het in dié tyd geleer dat God se Woord sê: ”Hy weerhou die goeie nie van dié wat opreg wandel nie” (Ps.84:12). ”En mag ek vir u sê, Meneer,” reageer die sekretaris, “dit was u krag en kalmte on­der die teë­spoed, wat my begerig gemaak het om Christus ook te ken soos u Hom ken. Ek stem met u saam, Meneer, dit was ’n goeie jaar.”

Teëspoed en beproewing kan nooit aange­naam wees nie, maar dit kan heilsaam wees as dit met vertroue in God, en gedurige gebed vir die saak, aanvaar word. Vir goeie vrug word gevra dat grond omgespit word en takke gesnoei word. Die pyn en ontsteltenis van die ervaring, gaan oor in die vreug­­de van die vrug wat daaruit voortkom. In ons beproewing het ons gedurig die Here Jesus as ons met­gesel en ondersteuner. Hy het die pad van aard­se pyn, verwerping en misverstand voluit vir ons geloop, sodat Hy vir ons ’n medelydende vriend kan wees: ”Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat ver­soek word” (Heb.2:17,18). ”Voordat ek swaar­gekry het, het ek gedwaal, maar nou hou ek my aan u woord” (Ps.119:67). “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby,maar dit loop vir ons uit op ’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly” (2 Kor.4:17).

“Here, vandag vertrou ek in U trou en krag.”

Posted by Manie on May 24th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 24 Mei – `n Grafsteen Praat

MAANDAG – ’N GRAFSTEEN PRAAT

Lees Johannes 3: 1 – 21

“Dit verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (3).

’n Gesiene sa­­­ke­man, Robert Brown, vertel The Chris­­tian Railroader, was ’n goeie man, gods­diens­tig en al­tyd ge­reed om ’n an­der te help. Uitgeput deur tal­le sakeverpligtinge, gaan hy en sy vrou va­kan­­sie­­hou in Skotland. Hul­le kry in ’n plattelandse her­berg huisvesting. Tevre­de met hulle verblyfplek, begin hulle die omge­wing verken.

Robert is alleen toe hy op ’n ou en ver­waar­loos­de kerkhof afkom. Hy lees die graf­skrif­te. Die eien­aar­dige, ou­derwetse Skotse uit­druk­kings op die graf­ste­ne boei hom. Hy kom op ’n plat graf­steen af wat met klim­op­­ranke half toegegroei is. Hy trek die ranke weg om die grafsteen se opskrif te lees. Hy skrik. Sy eie naam staan op die grafsteen, en hier­die Robert was feit­lik net so oud as wat hy nou is, toe hy dood is. Ro­bert was nie bygelowig nie, maar die voor­val ont­stel hom. Waar sou hy nou ge­wees het, as dit reg­tig sy graf was? Is hy gereed om te sterf? Jesus se gesprek met Nikodemus kom in sy ge­dagte. Je­sus het vir Nikodemus gesê, hy sal nooit in die he­melse ko­nink­ryk kom, as hy nie weer­ge­bo­re word nie. Toe Nikodemus vra hoe ’n mens weer­ge­­bore word, was Jesus se antwoord: “Wat uit die mens gebore is, is mens; en wat uit die Gees ge­bore is, is gees” (Joh.3:6). Robert raak so rus­teloos, dat hy en sy vrou hulle va­kan­sie kortknip.

Tuis soek Robbert God se redding, maar hy kan nie vrede in sy hart kry nie. Ra­de­loos en soekende na die weg van red­­ding, lees hy die By­bel. Hy lees Saggeus se ver­haal in Lukas 19. Je­sus se woorde tref hom: “Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is” (Luk.19:10). Hy lees ook Ro­mei­­ne 5:8: “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Dit bring Johannes 3:16 in sy gedagte: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, so­dat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Dit dring tot hom deur: Hy is verlo­re! Op grond van menslike beoordeling is hy nie godde­loos nie, inteen­deel, hy is goed en godsdienstig, maar op grond van God se oordeel is hy ’n sondaar en ver­lore. Die Heilige Gees het hom oortuig, en hy bely in gebed aan God: “Ek is ’n sondaar en ek is verlore, Here, ek vertrou in Jesus Christus, wat vir my sondes gesterf het, en ek glo u vergewe my en neem my aan.” Vrede kom in sy hart. Hy rus op God se belofte: “Daar is dus nou geen ver­oor­deling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood” (Rom.8:1,2).

In later jare het hy dikwels na sy ondervind­ing in die kerkhof verwys en dit as ’n geleentheid gebruik om te getuig en aan ander die weg van saligheid aan te dui.

“Here, vandag soek ek u redding.”

Posted by Manie on May 23rd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 22 Mei – Padkos

SATERDAG – PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

…die Here sê…jy moet nou moed skep en aan die werk spring (Hag.2:4). Ek is die wingerdstok en julle is die lote. Iemand wat aan My verbind bly en Ek aan hom, dra baie vrug…sonder My kan julle niks doen nie (Joh.15:5). Vir al hierdie dinge sien ek kans omdat Christus my die krag daarvoor gee (Fil.4:13). Julle moet sterk wees, maar die krag kom van die Here want al die mag behoort aan Hom (Ef.6:10). Julle blydskap oor wat die Here gedoen het, sal julle weer nuwe krag gee (Neh.8:11). Laat dié wat hulle hande slap laat hang van moedeloosheid weer moed skep en laat dié wat lam in die knieë geword het van vrees weer regop staan (Sag.8:9). Dit is Ek wat jou stuur en Ek gee jou die krag om dit te doen (Rig.6;14). Maar laat ons God dank! Jesus Christus het die oorwinning behaal en nou het God vir ons ook saam met Hom aan die wenkant gesit (1 Kor.15:57). Hy het julle gedra soos ’n man wat sy klein seuntjie in sy arms dra (Deut.1:31). – …Ek het julle daar weggevat en julle hier na My toe gebring soos ’n arend wat sy kleintjies dra (Ex.19:4). – Hy het hulle self verlos omdat Hy hulle liefhet en vir hulle jammer is. Dwarsdeur hulle geskiedenis het Hy hulle beskerm en hulle gelei (Jes.63:9). – En as julle eendag oud en grys is, sal ek nog altyd julle God wees. Dit is Ek wat julle gemaak het. Ek sal julle dra en vir julle sorg en julle red (Ps.48:15). – Hierdie God is ons God vir ewig en altyd. Hy sal ons lei tot die einde toe. Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg… (Ps.55:23) –Maar die genade van God is groter as die sonde. Daarom het die liefde van een mens, Jesus Christus, ’n wonderlike geskenk vir baie mense gebring, want hulle sondes is vergewe (Rom.5:15). – Want dit is die Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike lewe gee. So het die Gees ons dan verlos uit die mag van die sonde wat ons in die dood ingesleep het (Rom.8:2).

Posted by Manie on May 21st 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 21 Mei – Blywende Uitstraling

VRYDAG – BLYWENDE UITSTRALING

Lees Filippense 2: 12 – 18

”Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra” (15,16).

In Sunday School Chronicle verskyn ’n kort be­spre­king van radium se werking. As ’n mikro­sko­piese krum­el ra­dium dopgehou word, sal ge­sien word hoe ’n on­ophou­de­li­ke stroom vonke uitgestuur word. Hierdie von­ke gee lig en hitte af, maar die korrel ra­dium ver­loor niks van sy eie energie nie. Soos die brandende do­ringbos in Moses se ge­skiedenis, is dit ’n wonderwerk. Dit bly onveranderd al stuur dit vir altyd chemiese en elek­trie­se energie uit. As dit in yskoue vloeibare lug of waterstof geplaas word, hou dit net aan hit­te en lig uitstraal en word nie deur die hef­tigste koue atmosfere gedemp nie. Die skrywer merk op: “Such ought to be the Christian life – living because Christ lives, a manifestation of the life and light of Christ.”

Die Heilige Gees gee in die hart ’n geestelike le­wens­­energie wat warmte en lig versprei, ongeag in wat­ter ne­ga­­tiewe atmosfeer dit plaasvind. Dit het die Chris­tene on­der vervolging krag gegee om in die aangesig van die dood hul getuienis te gee. Dit gee ook die Christen krag om in onvriendelike omstandighede van die werksplek of woon­omgewing Christus se Naam bekend te maak en sy le­wensbeeld uit te dra. “Vroeër was julle die ene duister­nis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aan­neemlik is, en moenie meedoen aan die die vrugte­lose praktyke van die duisernis nie, maar stel dit eerder aan die kaak” (Ef.5:8-11).

“Here, vandag wil ek deur u krag warmte en lig versprei.”

Posted by Manie on May 20th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »