Archive for April, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Dinsdag 20 April – Die Goeie Belegging

DINSDAG – DIE GOEIE BELEGGING

Lees Lukas 6: 37 – 42

“Gee en vir julle sal gegee word: ’n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee” (38)

Jare gelede was werk skaars in Nieu En­ge­land. ’n Chris­tenman het gebid vir werk, maar kon nie werk kry nie. Een Sondag gaan hy kerk toe. Die kollekte word opgeneem. Hy het nog net een dollar oor in sy sak, maar hy gooi die helfte, 50c in die bordjie.

Daardie Maandag­og­gend hoor hy van ’n werk in ’n naburige dorp. Hy gaan stasie toe om ’n trein­kaar­tjie daar­­heen te koop. Die treinkaartjie kos ’n dollar. Hy koop met die 50c wat hy nog het, ’n kaar­tjie tot halfpad. Halfpad na die dorp toe klim hy af om die res van die pad te stap. Skaars ’n blok verder sien hy ’n kennis­gewing dat ’n werknemer ’n entjie daarvandaan benodig word. Hy gaan vra en hy kry die werk. En hulle betaal $5 meer as die vorige werkplek waarheen hy eintlik op pad was.

Dit is ’n skoenfabriek waar hy sy nuwe werk kry. Hier­die man was W. L. Dou­glass wat die beroemde skoen­fabrikant ge­word het! Niemand het nog ooit vry­ge­wigheid aan God se belange berou nie. God is ryk en almagtig en hy kan iemand wat ruim aan Hóm gee, seën en terugbetaal. “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droef­heid of uit dwang nie, want God het ’n bly­moe­dige gewer lief. God het mag om alle ge­nade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat jul­le altyd in alle opsigte volop kan hê en oor­vloedig kan wees tot elke goeie werk” (2 Kor.9:7,8).

“Here, vandag belê ek in u koninkryk.”

Posted by Manie on Apr 19th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 19 April – Geen Skuiling

MAANDAG GEEN SKUILING

Lees 1 Korintiërs 6: 9 – 11 Nuwe Lewende Vertaling

“Daar was ’n tyd toe sommige van julle pre­sies so was, maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan Homself toegewy. Julle is vry­ge­spreek­te men­se op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees van God vir julle gedoen het” (11).

Sommige van die Isle of Wright se kuste is vol grotte. ’n Man se geraamte is in een van hierdie grot­te gevind. Hy was ’n prisonier wat ontsnap het. Hy het in die grot geskuil met die hoop hy sou saam met een van die skepe wegkom. Die goeie geleentheid het nooit gekom nie. Hy kon nie waag om uit te kom nie. Sy krag het al minder geword. Sy lot was aaklig. So het hy eensaam gesterf. Hy het wel skuiling gevind, maar dit was ‘n bedrieglike en noodlottige skuiling.

Mense verlaat hulle soms ook op ’n be­drieg­like en tydelike skuiling, bv. leuens of be­drog. ’n Kos­ba­re lewe word geslyt in die ge­­vaarlike skuiling van oneerlikheid. ’n Be­droewende skuiling is ook die on­eerlike voorgee van Christenskap, om in kerklike kringe aanvaarbaar te wees, maar daar was nooit ware bekering en ontmoeting met Christus nie. Nog ’n gevaarlike wegkruipplek is nuwe gods­diens­beskouinge, omdat dit ’n mens se lewenstyl beter pas. Dit laat ruimte vir sondi­ge praktyke. Die be­drieg­likste skuilplek is on­kunde, wat jou met jouself tevrede laat voel, maar jou ewige sieleheil is in ge­vaar. Die Nu­we Lewende Vertaling van die Bybel gebruik in 1 Korintiërs 6:9 ’n bekende woord aan men­­se wat tevrede voel om steeds met sondige prak­­tyke voort te ­gaan: Moenie julleself bluf nie. Die sin word voorafgegaan met hierdie waarsku­wing: Besef julle dan nie dat mense wat ’n sondige lewe lei, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie?

Ons het net één betroubare, blywende, wa­re skui­ling: Die kruisdood van Jesus vir ons, en, ás ’n mens by daardie skuiling ingegaan het.

Jesus, Rots, vir my geslaan, laat my nie verlore gaan!

U was self van God verlaat, laat u lyding, sonder maat,

My tot heil wees en tot krag teen die sondeskuld en mag.

Leeg, net met my sondelas, hou ek u verdienste vas.

Ek kom vergewing vra; U het ook my skuld gedra!

U, geslaan tot heilsfontein, was my, Heiland, maak my rein!

Here, vandag kom ek in U skuil.”

Posted by Manie on Apr 18th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 17 April – Padkos

SATERDAG PADKOS

Daar is niemand wat God al ooit gesien het nie. Maar die enigste seun van God is self ook God en Hy staan baie naby aan die Vader. Dit is Hy wat vir ons kom leer het wie God is (Joh.1:18). – Die Seun het dieselfde Goddelike eer as wat daar om God straal en Hy is in alle opsigte presies net soos God (Heb.1:3)– U het beheer oor my omstan­dighede…Gee tog weer aandag aan my en red my deur U getroue liefde (Ps.31:16) – Hy gee ons wat ons ook al van Hom bid omdat ons sy be­ve­le gehoor­saam en doen wat Hy graag wil hê (1Joh.3:22). – As ’n mens se lewe nog oor­heers word deur jou ou menslike na­­tuur, kan jou lewe God nooit tevrede stel nie (Rom.8:8). – ’n Sagte en vriendelike geaardheid, dít is volgens God se siens­wyse ’n baie kosbare versiersel (1 Pet.3:4). – Broers, omdat God vir ons so goed is, wil ek ernstig by julle aandring dat julle julle lewe aan God sal gee sodat julle ’n offer kan wees wat aan Hom gewy is. Julle moet aan Hom behoort en vir Hom lewe en Hom bly maak. Dit is die enigste manier om God werklik te dien (Rom.12:1).

Posted by Manie on Apr 16th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 16 April – Ontspan

VRYDAG ONTSPAN

Lees Jesaja 43: 1 – 4

“Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne” (1)

’n Ouma in West Virginia het nog nooit vlieg­tuig ge­ry nie. Haar kleinseun was ’n geesdriftige vlie­ënier. Op ’n dag oorreed hy haar om saam met hom in die vliegtuig op te gaan. Teësinnig wil­lig sy in. Na ’n kort vlug land hulle weer veilig. “En toe, Ouma. Hoe het dit gevoel?” wil hy plesierig weet. Sonder geesdrif antwoord sy: “Ek het in die vlieg­tuig opgegaan, ek het in die vliegtuig geland, maar ek nie vir ’n oomblik my gewig op hom neergesit nie!” Roy Zuck merk op: “That fearful, distrustful grand­­ma is like many of God’s children. In all His great­ness, we too often neglect to rest com­pletely in His all powerful hands.”

Augustinus het gesê: Vertrou die verlede toe aan God se genade (ons het vergifnis no­dig); die hede aan sy liefde (ons het aandag nodig); die toekoms aan sy voorsie­nigheid (ons het versorging nodig.) Corrie ten Boom het geskryf: Never be affraid to trust an unknown future to a known God.

“Here, vandag rus ek my in u krag.”

Posted by Manie on Apr 15th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 15 April – Na Die Kruisiging

DONDERDAG – NA DIE KRUISIGING

Lees Markus 15:42-47

“Dit was Vrydag, dit is die dag voor die sabbatdag, en dit was al die middag laat…hy het die offisier laat roep en hom gevra of Jesus lankal gesterwe het…hy het die lyk vir Josef gegee” (42-45).

Walter Baxendale vertel in sy boek Dictio­nary of Illustrations van ’n skildery deur ’n groot kunstenaar, van ’n besondere toneel van Jesus se kruisiging. Die skildery toon die plek van die kruisiging na alles verby was. Die ska­re is terug huis toe en het hulle ge­wone lewe gaan hervat, die aardbewing is stil, die son skyn weer, die soldate en Jesus se vriende, al­mal, is weg. Die kruis lê op die grond en rondom is baie spore. ’n Klompie kinders is op die toneel. Hulle het kom kyk wat daar gebeur het. Hulle bekyk alles nuus­kierig. Party buig oor die kruis wat daar lê; an­der kyk af in die gat in die grond waar die kruis geplant was; ander bekyk die droë bloed­vlekke op die grond. Een van die kinders, op die voor­grond van die skildery, met onskuld en verba­sing en skok op die ge­sig, het een van die spy­kers, vol bloed wat droog geword het, in die hand.

Die groot gebeurtenis waarvan die profete geskryf het, is verby. Jesus se liggaam lê koud en magteloos in die grafkelder. Die kinders kyk net na die tekens, die bewyse van wat gebeur het, dit wat agter gebly het.

Ons kan nie eers só na Jesus se kruisiging kyk nie. Ons het net die woorde van die profete en die getuienis van die apostels wat vir ons in die Bybel opgeskryf is. Ons het ook die Heilige Gees wat na Jesus se opstanding en hemelvaart aarde toe ge­kom het. Die Heilige Gees maak die beskrywing van die kruisdood van Jesus vir ons ’n werklikheid en bring in ons hart die besef, die begrip en ge­loof te weeg en ons weet met gerustheid en blydskap, ons skuld is betaal, ons sonde is versoen.

“Here, vandag rus ek in U kruisdood vir my.”

Posted by Manie on Apr 14th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 14 April – God Beloon

WOENSDAG – GOD BELOON

Lees Lukas 19: 11 – 17

“Mooi so, jy is ’n goeie slaaf. Omdat jy in ’n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor tien stede” (17)

’n Gewone Macedoniese soldaat het op ’n dag voor Alexander die Grote ’n muil, belaai met ’n vrag goud, gelei. Die muil het onder die swaar vrag moeg geword en gaan lê. Die sol­daat het die kos­­bare vrag afgetel, dit op sy skou­ers gesit en dit self begin aandra. Alex­an­der het hom dopgehou en gesien hy begin ook onder die gewig struikel. Hy was op die punt om die sak goud op die grond neer te gooi toe Alexander hom toeroep: “Man­skap, moenie opgee nie. Dra dit tot by jou tent dan is dit joune. Ek gee dit vir jou.” Die skywer van die storie maak die opmerking: “Dis onnodig om te sê met watter nuwe krag en moed die man die kos­ba­re vrag, wat hom ryk sou maak, verder gedra het.”

Die arbeid vir die Here se koninkryk is ook ’n veel­eisende taak. Die vrag wat gedra moet word, word swaar. Ons Koning wat sy eie las tot die bloe­dige einde gedra het, bemoedig ons: “Vol­hard dit is tot jou eie rykdom.” God be­loof om sy diens­kneg wat Hom getrou dien, ryk­lik te beloon. Die loon oortref die arbeid. In Je­sus se gelykenis het die kneg met sy een geld­stuk tien ander geld­stuk­ke gewin. Maar sy be­loning was tien stede! Die een kneg het niks vir sy Heer gedoen nie. Hy moes leë han­de staan. Ons kan ons arbeid vir die Here nie be­paal deur dit met dié van ander te vergelyk nie, want: “Die Heer het aan (elkeen van sy kneg­te) vol­gens sy bekwaamheid gegee” (Mat.25:15). Ons weet self of ons die Here na die beste van ons vermoë dien, en of ons, wat God se belange betref, maar laat slap lê.

Ons kan die wonderlike grootte van ons be­lo­ning, omdat ons God ge­dien het, nie be­reken nie. Redding, vergifnis, salig­heid is God se gawes aan ons. Ons kan nie son­de­ver­gif­nis en saligheid ver­dien nie. God gee dit op grond van die Here Jesus se reddingsver­diens­te. Die loon eendag word eg­ter verdien. Dit is God se bonus aan sy getroue kinders. “…die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word; as iemand se werk verbrand sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is” (1 Kor.3:14,15). Paulus bemoedig die gelowiges wat hartlik die Here se konink­ryk bevorder: “Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Die swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op’n heerlikheid wat alles verreweg oortref en ewig bly” (2 Kor.4:16).

“Here, vandag werk ek vir U.”

Posted by Manie on Apr 13th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 13 April – Ek Ook

DINSDAG – EK OOK

Lees Hebreërs 2: 10 – 18

“…Hy (moes)in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat Hy ’n barmhartige en getroue Hoë­priester…kon wees om die sondes van die volk te versoen. Omdat Hy self versoek is en ge­ly het, kan Hy dié help wat versoek word” (17,18).

’n Jong klerk in ’n groot firma het sy werk­gewer met ‘n groot som geld bedrieg, vertel Neil Verwey, sen­deling in Japan, vir ons die storie. Die on­eer­­li­ke daad is ontdek en hy is aangesê om by die kan­toor van die seniorvennoot te raporteer. Met swaar hart gaan hy die trappe op na die administratiewe af­deling toe. Hy weet hy gaan afgedank word, en was ook bang dat geregtelike stappe teen hom ge­neem sal word. Sy hele wêreld het ineen­gestort. In die kantoor aan­gekom, vra die seniorvennoot hom oor die misdaad. Is die beskuldiginge waar? Hy erken dit openhartig. Die uitvoerende bestuur­der vra hom: “As jy jou posisie behou, kan ek jou in die toekoms vertrou?” Die jongman ant­woord dadelik, met nadruk: “Meneer, u kan my vertrou. Ek het my les geleer.” Die be­­stuurder sê: “Ek gaan jou nie ge­­regtelik aankla nie en jy kan jou huidige posisie be­hou.” Voor die klerk sy innige dankbaar­heid kan uitspreek, vervolg die bestuurder: “Ek dink jy be­hoort te weet, jy is die tweede man in hierdie firma wat vir die versoeking geval het en wat toegeeflik be­­han­del is. Ek was die eerste. Wat jy gedoen het, het ek ook ge­doen. Die genade wat jy nou ont­vang, het ek ook ontvang. Jy het vergifnis no­dig, ek ook. Maar dit is net God se genade wat ons altwee kan bewaar.”

Dit is elke sondaar se gelukkige posisie voor Chris­tus. Die bestuurder het vir die klerk gesê: “Soos jy, was ek ook in versoeking. Soos jy het ek my ook skuldig gemaak. Nou kan ek in my posisie in die firma jou vryspreek.” So het Jesus Hom met ons vereenselwig. Ons stryd in hierdie wêreld van sonde en ongeregtigheid, het Hy ook ge­ken – net al: Hy het nie soos ons geval en ge­son­dig nie. “Hy was immers in elke opsig net soos ons aan ver­soeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en…gered kan word”(Heb.4:15,16).

“Here, vandag vra ek u vergifnis.”

Posted by Manie on Apr 12th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 12 April – `n Lied met Antwoorde

MAANDAG ’N LIED MET ANTWOORDE

Lees Matteus 11: 25 – 30

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My… Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig” (28-30).

In sy boek Amazing Grace vertel Kenneth B. Osbeck van die lied wat die Griekse mon­nik, Stephen the Sabaite, in ‘n klooster ge­skryf het. Dit antwoord gemoedsvrae wat ook in ons har­te ontstaan. Vandat hy tien jaar oud was, het Stephen in die kloos­ter van Mar Saba in die boswêreld van Judea gewoon. Hy was la­ter die ab, of kloos­terhoof, in Engels, abbot, van die klooster, totdat hy op 90-jarige ou­der­dom dood is. Die Engelse le­raar, John M. Neale, het in 1862, hierdie lied, onder die titel Art Thou Wea­ry, in sy liede­re­bundel, Hymns of the Easten Church, op­ge­neem. Die een­vou­dige en direkte rang­skik­king van ’n vraag in die eerste reël en dan die antwoord in die twee­de reël, verseker ons van God se stand­hou­dende getrouheid. Dit het aan talle, ook aan pres. Franklin D. Rooseveldt, bemoedig­ing gegee. Ken­neth Os­­beck lui die lied in met hier­die woorde: “Inspired by Christ’s loving offer of pardon and rest for the weary and dis­tressed soul, this eighth-century Greek monk wrote these plaintive lines.”

Ons het die lied in Afrikaans:

Is u moeg, bedroef, swaarmoedig, of van skuld bewus?
“Kom tot My,” roep Iemand vriend’lik, “Ek gee rus.”
Hoe sal ek Hom ken as Leidsman, hoe volg ek sy spoor?
“Kyk, sy hande, sy en voete is deurboor!”

Kleef ek nogtans aan Hom vaster, wat bied Hy dan aan?
“Rus ná arbeid, en ’n kalme doodsjordaan.”

Sal Hy weier op my bede: “Here, neem my aan?”
“Nee, dan sal die aarde^en hemel eer vergaan.”

Kan ek veilig voorwaarts wandel, steun op sy gena?
“Engel, martelaar, apostel antwoord ‘ja’!

“Here, vandag is dit my hart se lied.”

Posted by Manie on Apr 11th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 10 April – Padkos

SATERDAG PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos – die dagbboek uit die Die Lewende Bybel.

Maar ek sal sing van u krag en U elke môre met vreugde prys oor u liefde…U is my krag…U is my vesting, U is my getroue God, want U was my vesting en my veilige skuilplek in gevaar (Ps.59:17). Luister na my, Here, en kry my tog jammer, help U my, asseblief! (Ps.30:11). Al sou ‘n mens trane stort in die nag, gee die Here die volgende môre weer blydskap (Ps.30:6). Laat jou lewe aan die Here oor, want as jy op Hom ver­trou, sal Hy vir jou sorg (Ps.37:5). Maar die genade van God is groter as die sonde. Daarom het die liefde van een mens, Jesus Christus, ’n wonderlike geskenk vir baie mense gebring, want hulle sondes is vergewe (Rom.5:15). – Want dit is die Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike lewe gee. So het die Gees ons dan verlos uit die mag van die sonde wat ons in die dood ingesleep het (Rom.8:2). – Maar laat ons God dank! Jesus Christus het die oorwinning behaal en nou het God vir ons ook saam met Hom aan die wenkant gesit (1 Kor. 15:57).

Posted by Manie on Apr 9th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 9 April – Woorde vir die Sterfbed

VRYDAG – WOORDE VIR DIE STERFBED

Lees: 1 Korintiërs 2:1-5

“Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.” (2)

Een van Engeland se grootste predikers, C. H. Spur­geon, het op sy sterfbed aan ’n vriend gesê: “My te­o­logie bestaan nou uit vier woorde: Christus ge­sterf vir my. Ek wil nie hiermee sê ek sal nie weer oor ander as­pekte van die geloofslewe preek as ek gesond word nie, maar hierdie vier woorde is genoeg om mee te sterf.” Jesus Christus se kruis­dood, is die onfeilbare waarborg vir toegang tot God se ewige hemel, na ons sterwe. Elkeen wat kan sê: “Christus het vir my ge­­sterf,” het deel gekry aan die ewige lewe en sal nie verlore gaan nie. “En dít is wat die Seun ons belowe het: die ewige lewe” (1 Joh.2:25). In Christus se kruisdood is ons son­­deskuld weggeneem: “Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo.” (Rom.3:25). Wie in Christus se kruis­dood glo, daarin ver­trou en vir homself aanneem, ontvang die ewige le­we: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16). Ons sterwe, die grootste en sekerste krisismoment van gans ons lewe, is vir ons almal ’n vreesaanjaende vooruit­sig. Die angs word deur ’n opheffende verwagting van saligheid vervang, as ons weet: “Ek het Jesus Christus as my Salig­maker aangeneem en ek weet ek gaan hemel toe as ek sterf!”

“Here, vandag weet ek U is my Verlosser.”

Posted by Manie on Apr 8th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »