Archive for April, 2010

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Saterdag 1 Mei – Padkos

SATERDAG – PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel.

Die Here is `n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilik­heid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag `n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). –

Posted by Manie on Apr 30th 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 30 April – God Waak Oor Ons

VRYDAG GOD WAAK OOR ONS

Lees Psalm 121

“Die Here beskerm jou…bewaar jou van alle gevare” (5)

Een oggend neem ’n Christen boer van Rhode Island twee sakke koring met sy wa na die meule toe om dit te laat maal vir huislike gebruiksmeel. Die pad voer oor ’n lae brug sonder reëlings. Hy en die perde ken die brug goed. Net toe hy in die middel van die brug is, begin die perde terug rem. Hulle dwing agteruit asof hulle gevaar voor hulle sien. Die boer gebruik al sy vaardigheid om die per­de te laat voortgaan, maar hulle beur so agter­uit dat die kar se een wiel van die brug afglip en die sakke koring beland in die waterstroom. Toe bedaar die perde. Gewillige hande help hom om die kar weer op die brug te kry en die twee sakke kosbare koring uit die wa­ter te haal. Teleurgesteld en ook verskrik draai hy terug huis toe. Vroeër die oggend het hy en sy vrou na gewoonte gebid en die Here se beskerming oor die dag se gebeure ge­vra. Nou verstaan hy nie wat ge­beur het nie. Hy sny die twee nat sakke koring oop en gooi die ko­ring op ’n sementvloer oop om weer droog te word. Toe kom hy agter hoekom die Here sy sake so teleurstellend laat verloop het. In die een sak vind hy tot sy uiterste ont­steltenis ’n paar klein stuk­kies glas. Die glas sou saam met die koring ge­maal ge­wees het en die glas sou met die meel wat hul­le sou gebruik, gemeng geword het. Watter ramp sou dit nie oor hulle gebring het nie!

Dr. Andrew Murray skryf oor ons ervaring van teëspoed: “Dit is God wat my op hierdie plek gebring het. Dit is sy wil, wat ek nie nou verstaan nie, dat ek my in hierdie noute moet bevind. Tweedens sal Hy my hier in sy liefde bewaar, en aan my die genade skenk om my soos sy kind te gedra. Derdens sal Hy die beproewing omskep in ’n seën en my die les­se leer wat Hy vir my wil leer, en wat ek nie op ’n ander manier sou kon leer nie. Eindelik sal Hy my dan op sy eie goeie tyd weer uit hierdie benoudheid bring – hoe en wanneer, dit weet Hy. Ek is dan hier deur God se be­stel­ling, in sy bewaring, onder sy opleiding en so lank as wat Hy dit goed ag vir my. Ek gaan my dus nie ontstel of bekommer nie.”

“Here, vandag vertrou ek U handelwyse.”

Posted by Manie on Apr 29th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 29 April – Hou Die Naam Skoon

DONDERDAG – HOU DIE NAAM SKOON

Lees Openbaring 3:12-13

“En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe” (13)

Die Methodist Recorder vertel hoe Rodger Rickett een aand ‘n sakkeroller op heterdaat betrap het, terwyl hy sy beursie uit sy sak steel. Die dief het homself dadelik ver­ontskuldig deur vir Rickett te vertel hoe hy sukkel om werk te kry. Hy het tronkstraf uit­gedien en nou wil niemand hom in diens neem nie. Hy en sy gesin sterf van honger. Rickett het die man stip aangekyk: “Ek gaan my naam vir jou gee. My naam is nog skoon. Neem dit, gebruik dit en hou dit skoon.” Daarmee gee hy vir hom sy eie naam­kaartjie. Ricket het vir die man werk gekry. Vyftien jaar later word Rickett na die ont­vangslokaal van sy firma geroep waar ‘n man, wat dieselfde naam as hy het, met hom wil praat. Rickett kyk na die man se naam­kaartjie en sien die man is regtig ook Rodger Rickett. Die man is netjies aangetrek, met ‘n aangename voorkoms. Die man groet hom hartlik en sê: “Ek het jou kom vertel dat ek vandag ‘n vennoot geword het in die firma waar jy vyftien jaar gelede vir my werk gekry het. Ek het dit aan jou naam te danke. Ek het jou naam skoon gehou.”

Ons het ook ‘n nuwe naam gekry. Ons het Christus se naam gekry. Ons word Christene genoem. “In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem” (Hand.11:26). Die Naam van die Here Jesus Christus het vir ons ook baie deure oopgesluit. Dit het vir ons die deur hemel toe oopgesluit. Dit is in sy Naam dat ons God kan nader en kan bid. “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen” (Joh.14:13,14). Ons het ook die groot verantwoordelikheid om hierdie Naam skoon en in eer te hou. In dáárdie tyd het mense geweet wat die naam Christen inhou. Toe Paulus hom voor Agrippa ver­de­dig het, het Agrippa uit­geroep: “Jy dink seker jy kan my sommer gou-gou ‘n Christen maak” (Hand.26:28). Hy het ge­weet wat dit vir hom gaan inhou om Christen te word. Ons wat Christene is, kan die Naam en Per­soon van Christus verhoog of verneder. Hoe dra ék deur my gedrag by tot die eer of die vernedering van sy Naam?

“Here, vandag wil ek u Naam skoon hou en ook verheerlik.”

Posted by Manie on Apr 28th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 28 April – Gebruik Die Wind

WOENSDAG – GEBRUIK DIE WIND

Lees Prediker 11:1-6

“Wie die wind bly dophou, saai nie, wie na die wolke bly kyk, oes nie” (4).

Dr. J. H. Jowett het een Saterdagog­gend in sy stu­deer­kamer, vir sy preek, die betekenis van Jes­us se woorde aan Niko­demus in Johannes 3:8 bepeins: “Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid , maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elk­een wat uit die Gees gebore is.” Hy kon die betekenis van Jesus se woorde oor die wind nie heel­temaal begryp nie. Hy be­sluit om ’n end te gaan stap, die wind oor hom te voel waai en sy hart vir dieper be­grip oop te maak. Dit was ’n hel­der len­te­oggend, skoon en koel. Hy stap langs die see af en verlustig hom in die rollende bran­­ders. Op ’n afstand sien hy skepe in die hawe lê. Hy sien ook naby die breek­water ’n ou matroos sit; mes in die hand, pyp in die mond, besig om ’n tou te las. “As enige iemand die wind kan ver­klaar, sal hierdie ou seeman dit kan doen,” dink dr. Howett by homself. Hy gaan sit op die spoel­klippies langs die ou man. “Ou man,” vra hy vrien­delik. “Kan jy vir my die wind verklaar?” Die ou seeman trek aan sy pyp, kyk uit oor die golwende Noordsee, rig sy oë op die bollende seile van die skepe in die hawe. “Nee,” antwoord hy. “Ek kan nie die wind verklaar nie, maar ek kan ’n seil span.” Dr. Howett spring op. “Dan­kie, vriend,” roep hy. “Jy het my my preek help kry!”

Om ons en in ons is godgegewe kragte wat ons nie kan peil nie, maar ons kan dit gebruik. Die werk van die Heilige Gees in ons, is vir ons onbegryplik, maar ons kan ons hart oop­stel en die Gees gehoorsaam. Die redding wat Christus aan ons gee, is vir ons onpeilbaar, maar ons kan dit aanneem en glo. In Psalm 139 spreek Dawid hierdie verwondering oor God se groot werke uit en dan besluit hy: “Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem – hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê… Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!”

“Here, vandag buig ek voor u grootheid neer en ek lê my klein, behoeftige lewe in u hande.”

Posted by Manie on Apr 27th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 27 April – `n Donkder Tyd

DINSDAG – ’N DONKER TYD

Lees Psalm 94:16-23

“Toe ek gedink het my voete gly, het u troue lief­­de my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring” (18,19).

George Matheson was in die tweede helfte van die 19de eeu, een van Skotland se be­kend­­ste predikante. Hy het ’n vrugbare be­diening bedryf met seën veral vir mense wat moei­like omstandighede beleef het. George Math­eson was blind. As jongman was hy op die punt om met ’n lieflike jongmeisie te trou, toe sy dokter op ’n dag vir hom sê: “Jy beter goed na jou vriende kyk, want binnekort gaan dit vir jou te donker word om hulle te kan sien.” Dit was die dok­ter se manier om vir Matheson te sê hy is besig om blind te word. Hy het sy toekoms­tige bruid vertel wat met hom gaan gebeur. Hy het haar die geleentheid gegee om die verlowing te ver­breek. Sy het dit te baat geneem. Sy toenemende blindheid en die eensaamheid wat sy teleurgestelde liefde ge­bring het, het sy toewyding aan die Here ver­diep. Hy het toe besluit om predikant te word en ander mense wat lewenspyn moet ver­duur, te help. Uit eie ervaring skryf hy:

Daar kom ‘n tyd dat ons roem juis in daar­­die ding sal bestaan wat nou pyn ver­oorsaak. Vir Jakob was dit droewig toe hy, met sy kop op ‘n klip vir ‘n kussing, op die harde aarde moes slaap. Dit was vir hom ‘n tyd van een­saam­­heid en vrees. Dit was vir hom nag. God het ver van hom af ge­voel. Tog was die Here op dáárdie plek, en Jakob het ontdek dat die nag van sy be­proewing die dagbreek van sy triomf was. So het Abraham dit op die berg Mo­ria on­dervind, toe hy gereed gemaak het om Isak te offer. Dáárdie ge­beur­tenis het sy hartlike verhouding met God ingelui, en hy het die plek genoem Die Here sal Voorsien. Josef se roe­te deur die Egip­tiese tronk het hom onderkoning van Egip­te en redder van sy vader en broers laat word. Rut het afval koringare in Boas se land vir haar skoonma opgetel. Dit lei daar­toe dat Boas met haar trou en sy in die ge­slags­lyn van Christus se koms ge­kom het. Da­wid se liedere het uit die nagte van sy verdrukking ge­kom. Johan­nes se ver­hewendste uur was op die eiland van sy verbanning, Patmos. Die uur van jou pyn sal jou kroon word. Die dag van jou bedruktheid sal jou feesdag word. Jou woestyn sal in sang uitbreek. Elkeen wat in ‘n don­ker tyd, ons troue God en Vader vertrou, reis ‘n dag van lig en verheerliking tegemoet

“Here, vandag is dit vir my donker en ek het nie krag om self my weg te vind nie.”

Posted by Manie on Apr 26th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 26 April -Belangrikste Moment

MAANDAG – BELANGRIKSTE MOMENT

Lees 2 Korintiërs 6: 1 – 7

“Kyk, nou is dit die regte tyd, nou… die dag van redding” (2).

Die gevangeniskapelaan moes ’n be­rug­te, maar sterwende sak­keroller, in sy tronk­sel, in sy laaste le­wens­oomblik­ke by­staan. Hy het ernstig en dring­end met hom gepraat en die weg van saligheid probeer ver­duidelik. Hy beklemtoon God se groot liefde vir son­daars en Jesus se lyding en sterwe aan die kruis: “So lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, so­dat elkéén wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Joh.3:16). Hy pleit met die man, om soos die moordenaar aan die kruis, in hierdie laaste oomblikke van sy le­we, by Jesus redding te vra: “Dink aan my, Here, wan­neer U in u koninkryk kom” (Luk.23:42). Die hele tyd hou die man sy oë stip op die kape­laan gevestig. Hy kniel by die man en bid vir hom. Toe hy weer reg­op kom, was die man dood. Tus­sen die vingers van sy reg­terhand hang die goue ketting van die leraar se sakhorlosie. In hier­die be­langrikste mo­ment van sy lewe, was sy ver­har­de hart nie by wat die do­minee vir hom oor die ewigheid probeer sê nie, maar by die lok­kende goue ketting aan die dominee se sy.

’n Stukkie statistiek uit Richardsbaai (my vo­ri­ge gemeente) se 1981 ge­meen­te­blad: Meer as 2¼-biljoen men­se leef op aarde. Elke jaar sterf 50 mil­. Elke maand sterf 4 166 466. Elke dag sterf 136 986. Elke uur sterf 5 707. Elke mi­nuut sterf 95. Elke sekonde sterf 2. Dit het u dalk 10 sekondes geneem om die paragrafie tot hier te lees: 20 mense het in die 10 se­kon­des gesterf. Oor ’n uur kan daar meer as 5 000 mense, wat op hierdie oomblik nog leef, dood wees.

Ons mag ­nie in die laaste sekonde, wat ons nog leef, ongered wees nie, want dan wag ’n ewig­heid van smart vir ons. Weet ú al Jesus is u Verlosser? As u twy­fel of nee antwoord, gebruik hierdie se­kon­­de om uit u hart te roep: “Here Jesus, red my!” En ’n ewigheid in die hemel word u deel.

“Here, vandag gryp ek u redding vas.”

Posted by Manie on Apr 25th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 24 April – Padkos

SATERDAG PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel

Dit is Hy wat ons so liefgehad het dat Hy ons son­des met sy bloed afgewas het…(Op.1:5). Die grootste lief­de wat ie­mand kan hê is om sy lewe prys te gee ter wille van sy vrien­­de (Joh.15:13). Hy het ons sondes op Homself geneem toe Hy die skuld daarvoor op die kruis gedra het. Dit het Hy ge­­doen sodat ons ook kan sterwe wat die sonde betref maar kan lewe in die regte verhouding tot God (1 Pet.2:24). … Vir al hierdie dinge sien ek kans omdat Christus my die krag daarvoor gee (Fil.4:13). Julle moet sterk wees, maar die krag kom van die Here want al die mag behoort aan Hom (Ef.6:10).

Posted by Manie on Apr 23rd 2010 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 23 April – Net Soos Ek Is

VRYDAG – NET SOOS EK IS

Lees Lukas 23: 33 – 43

“Verder sê hy: ‘Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom’. Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.’” (42,43)

Hierdie bekende lied is aan báie van ons be­kend: Net soos ek is, geen hulp naby; alleen u bloed gestort vir my; getrek tot u deurboorde sy – o Lam van God, ek kom! In sy boek Amazing Grace skryf Kenneth W. Osbeck: “….the simply worded text by Charlotte Elliot has in­flu­enced more people for Christ than any hymn ever written or per­haps any sermon ever preached.” As jong meisie in Brighton Enge­land, was mej. El­liot bekend as “carefree Char­lotte”, skryf Os­beck. Sy was ’n gewilde portet­skil­der en skry­wer van pittige gedigte. Op 30-jari­ge ouder­dom word sy ernstig siek en die nadraai is dat sy vir die res van haar lewe ’n invalide word. Sy word lus­teloos en depressief. Die bekende Switserse evangelis, dr. Caesar Malan, besoek haar. Haar geestelike nood tref hom. Hy roep uit: “Charlotte, kom net soos jy is – ’n sondaar – na die Lam van God toe, wat die sonde van die wêreld wegneem!” Sy reageer dadelik en plaas haar volkome ver­troue in Christus se reddende offerande vir haar. “She experienced inner peace and joy in spite of her physical afflicition until her death at the age of eigthy-two,” skryf Osbeck. Sy het 150 lie­de­re gedurende haar lewe geskryf. Sy word as een van die beste Engelse liedere­skry­wers be­skou. Oor haarself het sy gesê: “God sees, God guards, God guides me. His grace surrounds me and His voice continually bids me to be happy and holy in His service – just where I am!”

’n Lewe, net soos dit is, oorgegee aan die Here Jesus Christus, word deur Hom skoon gemaak, nuut gemaak, bruikbaar gemaak. By herhaling gee die Nuwe Testament hier­die boodskap, soos in Efesiërs 2:13, deur: “Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Chris­tus.” Dit is hierdie verlossende kruisdood van Christus, wat Charlotte Elliot, by elkeen van haar lied se 7 verse herhaal: “O Lam van God, ek kom!”

“Here, vandag kom ek net soos ek is.”

Posted by Manie on Apr 22nd 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 22 April – Met God Se Krag

DONDERDAG – MET GOD SE KRAG

Lees Filippense 2: 12 – 18 Nuwe Lewende Vertaling

“Dis mos God wat julle gewillig maak om te doen waarvan Hy hou, en Hy gee julle ook die vermoë om dit te kán doen” (13)

Lank gelede toe treinvervoer in som­­mi­ge plat­te­land­se gebiede nog ’n rariteit was, staan ’n sta­sie­meester van ’n klein stasietjie op die plat­form vir die trein en wag. Sy oë rek vir wat hy voor hom sien. ’n Ou man, koffer in die hand, kom sta­dig en sukkelende al met die spoorlyn aange­strompel. Die stasiemeester verwag hy gaan van die spoorlyn af weg­draai na die platform toe om ook vir die trein te wag. Maar die ou man stap met ’n knik van die kop verby. “Oom, hoekom loop jy op die spoor?” vra die stasie­meester steeds verbaas. “Dis met die spoor­lyn baie korter na die volgende dorp toe as met die pad,” antwoord die ou man en stap net aan. “Maar, Oom, jy mag nie daar op die spoorlyn loop nie,” wys die stasiemeester hom tereg. “Ek mag,” ant­woord die ou man en sit sy koffer langs hom neer, steek sy hand in sy binnesak in en trek ’n beur­sie uit. “Ek het ’n kaartjie gekoop om hier te loop,” sê hy vry­moedig en haal ’n stukkie papier uit sy beur­sie uit. “Kyk self.” Die stasiemeester kyk na die kaar­tjie. “Maar dis ’n treinkaartjie, Oom. Dis om op die trein te ry.” “Op die trein te ry? Hoe?” kom dit verbaas van die ou man af. Die sta­sie­mees­ter neem hom aan die arm en trek hom met kof­fer en al van die spoorlyn af. “Die trein is nou-nou hier, Oom. Ek help Oom.” Net daarna fluit die trein en stoom die stasie binne. Die stasiemeester ver­dui­delik vir die kon­dukteur en hulle laat die ou man met sy koffer op die trein klim. Hy kry ’n sitplek. Tot sy verbasing ry hy sonder inspan­ning nadie dorp toe waarheen hy moeisaam wou stap.

So verstaan sommige mense ook die red­ding wat Chris­tus gebring het. Hulle glo in die Bybel en die evan­gelie, soos die ou man in die Spoorweg geglo het. Hy het gedink hy moes in eie krag van die spoorlyngerief ge­­bruikmaak. Hy wis nie hy kon met die Spoorweg se krag, sonder sy eie vreeslike inspan­ning, sy bestem­ming bereik nie. Mense wil met ’n hoeveel­heid Bybel­lees, bid, kerk­toe­­gaan, offergawes gee, kerk­werk doen, geloofseise nakom, die hemel te bereik.

Jesus se redding beteken: Hy het Self die werk ge­doen. Ons moet dit net dankbaar aan­vaar. Waar die ou man in die trein se kompartement gesit het, het die trein se krag hom na sy bestemming gevoer.

Sekerlik geld dit ook vir die geredde Chris­ten om hard aan sy Christenlewe te werk. Maar as ons in die ge­krui­sigde en verrese Ver­losser, vir sy redding, ver­trou, kom woon Hy met sy nuwe lewe, deur die Heilige Gees, in ons. Sy krag werk in ons die wil en die lus en die vreugde van die lewe vir Chris­tus.

Die groot prediker C. H. Spurgeon skryf hieroor en ek haal sy eie woorde aan: Justi­fi­­cation (regverdigmaking, redding) is not at all by hu­­man effort, but by the free gift of God. The se­cond part of salvation consists of a work in us – this is the operation of God the Holy Ghost. As we are redeemed by the blood of Jesus, are we also in due time renewed in the spirit of our minds.

Ons noem dit heiligmaking – die groei van ons gees­telike lewe uit die krag van die inwonende Heilige Gees, deur die lees van die Woord van God, gebed, omgang met ander ge­lowiges en om vir die Here te werk.

“Here, vandag wil ek die Christenskap wat U deur u Gees in my gee, met toewyding uitleef.”

Posted by Manie on Apr 21st 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 21 April – Los Hom Uit

WOENSDAG – LOS HOM UIT

Lees Matteus 5: 38 – 42

“”Julle moet julle nie teen ’n kwaadwillige mens verset nie” (39)

’n Geselskap toeriste sit in die Yellowstone Park en wag vir ’n dier, wat die skrik van die bos­se genoem word, die grysbeer, om te verskyn, vertel Dale Carnegie in sy boek How to Stop Wor­rying and Start Living (beskikbaar by boekwinkels). ’n Hoop afvalkos, uit die hotel se kombuis, is naby neer­gesit, om die beer te lok. Nie lank nie hy kom massief uit die donkerbos te voor­skyn. Die wild­be­waarder, maj. Mertindale, vertel vir die mense, die grysbeer is enige dier in die weste­li­ke half­rond se moses, behalwe miskien die buffel en Kadiakbeer. Terwyl hulle so kyk, kom nog ’n dier uit die bos uit en begin saam met die grys­beer die lekker afval­kos vreet. Die grysbeer sou geen an­der dier dit toegelaat het nie, maar nou laat hy hierdie een sy gang gaan. Dit is die stink­muis­hond. Die beer kon hom met een hou van sy geweldige voorpoot plat gevee het, maar die beer het al geleer: Lol met hom, en jy stink vir dae aanmekaar!

Daar is viervoetige muishonde, én daar is twee­voetige muishonde, sê Carnegie. Hy haal goeie raad aan uit ’n verslag van die Polisie­kan­toor in Mil­wau­kee: “As selfsugtige mense probeer voor­deel trek uit jou, skrap hulle van jou lys, maar moenie hulle probeer uitbetaal nie. Jy sal net seer­­­­der kry as hulle.” Dit is onver­stan­­­dig om eni­ge mens te probeer uitbetaal, want dan gee ons hulle mag oor ons: mag oor ons slaap, ons eetlus, ons bloed­druk, ons gesond­heid, ons geluk. Ons vyan­de sal opspring van vreugde as hulle kon weet hoe hulle ons kwel, kwes, ons laat ly. Ons haat en wraakgedag­tes maak hulle nie seer nie, maar dit omskep ons eie dae en nagte in donkerte.

Jesus se woorde: “Julle moet julle vyand lief­hê,” verkondig moderne gesondheidskun­de. Toe Jesus vir Petrus gesê het: “Jy moet 70×7 keer vergewe,” was Hy besig om ons te vertel hoe om hoë bloed­druk, hartkwaal, maag­swere en baie an­der kwale te vermy. Hy het ook raad gegee hoe om ons voor­koms te verbeter. `n Mens se met ge­sig kan ver­rimpel en verhard raak deur haat en mis­maak word deur wrok. Niks kan gelaat­skoon­heid bewerk soos vergewensgesind­heid, teer­heid en liefde nie! Laat ons onsself so liefhê dat ons nie sal toelaat dat an­der, met hulle slegte gesindheid, óns lewe bederf nie. Con­­fusius het gesê: Om ver­ont­reg en beroof te word, is niks, tensy jy aanhou om dit te onthou.

Ongelukkig is haat en ergerlikheid sterker as onsself. ’n Slegte gesindheid is soos ‘n lokomotief wat die trein sleep. Al weet ons verstand ons moe­nie haat, gebelgd voel of ’n wrok koester nie, die sondige hart is sterker as verstandige denke. Ons het hier Iemand groter nodig. Ons het Jesus self nodig, om deur sy Gees in ons hart sy liefde te gee en te laat groei. Só sal ons ons Hemelse Vader met ons lewensgedrag verheerlik.

“Here, vandag wil ek met u liefde ander liefhê.”

Posted by Manie on Apr 20th 2010 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »