Archive for November, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Dinsdag 1 Desember – Vra genade

DINSDAG – VRA GENADE

SKRIFDEEL: Psalm 51

“Wees my genadig, o God, in u troue liefde…”

Good Company vertel die storie van `n ma wat by Napoleon I om genade vir haar seun gaan pleit het. Dit was die jongman se tweede oor­treding en die keiser het besluit hy is die doodstraf skuldig. Die ma se pleidooi: “Ek vra nie geregtigheid nie. Ek vra genade vir my seun.” Die keiser het geantwoord: “Hy verdien nie genade nie.” “Maar, my heer,” roep die moe­der huilend uit, “as hy dit verdien het, is dit nie genade nie. En wat ek vra is nie wat hy verdien nie, maar ek vra genade.” Die keiser het haar `n oomblik aangekyk en toe geantwoord: “Dan sal ek hom genadig wees. Hy hoef nie te sterf nie.”

Dit is ons posisie voor God. Ons is afhanklik van sy genade, dit wat ons nie verdien nie. Die mis­dadiger wat saam met Jesus gekruisig is, het geen geleentheid vir verdienste gehad nie. Aan die einde van `n skuldige lewe hang hy veroor­deeld aan die kruis. Hy wend hom tot Jesus: “’Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees’” (Luk.23:42,43). Die ander misdadiger het dieselfde geleentheid gehad, maar hy het dit, weggevoer deur die omstanders se boosheid, by hom verby laat gaan.

“Here, vandag pleit ek nie my verdienste nie. Ek vra genade om gered te word.”

Posted by Manie on Nov 30th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 30 November – Omgekeerde Waarde

MAANDAG – OMGEKEERDE WAARDE

SKRIFDEEL: Johannes 13: 1 – 17

“Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad” (1)

`n Goeie en gerespekteerde man in die omge­wing was siek, vertel Christian Herald die storie. Sy vriende het gekom om hom te troos en te be­moe­dig. Hulle het sy goeie lewe in gedagte gehad, sy goeie dade en hoe hy prakties en aktief in die kerk­like lewe deelneem om Christus se volgelinge te be­­skerm en op te bou. Toe hulle wou vertrek bid een van hulle vir hom. “Here”, bid die man, “U weet hoe lief hy U het.” “Nee, vriende,” praat die man van sy bed af, “moet dit nie so sê nie. Toe Marta en Ma­ria die boodskap oor Lasarus se siekte na Jesus toe gestuur het, het hulle nie laat weet: ‘Here, hy wat vir U liefhet is siek nie.’ Hulle het laat weet: ‘He­re, hy vír wie U liefhet is siek.’” Dit is nie my ge­brek­kige liefde vir Jesus wat my moed gee nie, maar sy groot liefde vir my. Dít is my krag en vashou­plek.”

Dit is ook die raad wat die groot prediker Mark Guy Pearse, vir `n bekommerde jong meisie gegee het. Sy het met haar geestelike behoefte na hom toe gegaan. “Ek weet ek het Jesus in my lewe aan­geneem,” kla sy, “maar ek kry nie reg om Hom regtig lief te hê nie.” Mark Pearse het haar geant­woord: “My dogter, moenie aan jóú liefde vir Jesus aanhou dink nie. Sê oor en oor vir jouself: ‘Jesus het my lief.’ Kom sien my weer môreoggend.” Chris­tian Herald skryf: “When she came to see Mr. Pearse the next day there was no need to tell him of the change that had taken place. Her face was ra­diant. The love of God had been shed abroad in her heart by the Holy Spirit.”

Jesus het vir sy dissipels vertel Hy het hulle lief. Dit is die geloofselement wat ons no­dig het. Glo Jesus se liefde. Sê dit in eie hart. Die Heilige Gees sal sy stempel daarop druk en in die hart oorwinning bring.

“Here, vandag glo ek U het my lief.”

Posted by Manie on Nov 29th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 26 November – Hy Laat My Sien

DONDERDAG – HY LAAT MY SIEN

SKRIFDEEL: 2 Korintiërs 4: 1 – 6

“God wat gesê het: ‘Laat daar lig skyn uit die duis­ternis’, het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal” (6).

’n Man het weens sy besondere intellek­tu­ele ver­moë ’n hoë geleerdheid bekom en ’n uit­ne­­men­de posisie in die samelewing bereik, maar hy was blind. Hy is blind gebore. ’n Ewe talentvolle vrou het sy lewensmaat geword. Sy was vir hom ’n wa­re geesgenoot. Hulle prag­tige huwelik is verryk met drie, ewe talentvolle, kinders. Hy het die be­proe­wing van sy blindheid opgeweeg teen die seëninge wat die Here hom gegee het en daar­­om was hy, ten spy­te van sy blindheid, ’n dank­bare mens. Hy het jaarliks ’n oogarts besoek om te sorg vir die gesondheid van sy blinde oë. So ge­beur dit dat hy op ’n keer onder die aandag van ’n beroemde oogarts kom. Na die ondersoek sê dié dokter vir hom sy blindheid is te wyte aan ’n op­pervlakkige oorsaak. ”As ek twintig jaar ge­le­de jou oë kon opereer, sou ek byna seker jou sig kon herstel. Nou kan ons probeer, maar ek kan jou nie be­loof jy sal kan sien nie en dit kan vir jou on­no­di­ge lyding veroorsaak.” ”Die lyding sal ek ver­duur,” roep die blinde man hartstogtelik uit, ”maar pro­beer tog net om my te laat sien!” Die operasie is ge­doen en dit was ’n wonderlike sukses. Ver­won­derd het die man na alles om hom gekyk. Sy vrou en kin­ders was by toe die verbande verwyder is. Hy het na hulle gekyk asof hy nie genoeg kon kry om hulle te sien nie. Toe roep hy skielik uit: ”Hoe kon ek eerste na ander dinge kyk? Waar is die man wat my laat sien. Wys my my dokter. Ek wil hom graagste sien!”

Dit moet die hartstogte­li­ke taal van die verloste mens wees. “Ek wil Jesus sien! Ek wil Hom bewonder!” Ons kan Hom nie fi­sies sien nie, maar die geestelike aanskouing van Chris­tus in sy Woord en deur die werk van die Hei­li­ge Gees, maak Hom vir ons ‘n werklikheid, sodat ons na die belewing van sy teenwoordigheid ver­lang. ”Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is.” (1 Pet.1:9,9). Om deur bekering geestelik siende te word, open vir ons ’n wye geestelike wêreld. ”Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet wat­ter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo” (Ef.1:18,19).

“Here, vandag wil ek tyd neem om U te aanskou.”

Posted by Manie on Nov 25th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 25 November – Ons Bid Na Behoefte

WOENSDAG – ONS BID NA BEHOEFTE

SKRIFDEEL: Lukas 18: 35 – 43

“Toe hy naby kom, vra Jesus vir hom: ‘Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?’ En hy antwoord: ‘Here, dat ek kan sien.’” (40,41).

Theodore Monod was eendag besig om vir ’n seun die verhaal van die blinde man by Jerigo te vertel, skryf Sunday School Cronicle. Die seun­ luister met stralende gesig en wakker ogies na dié storie. “En wat,” vra Monod vir die seuntjie, “sou jy van Jesus gevra het as jy blind was?” Dadelik ant­woord hy: “Ek sou vir ’n mooi hond met nekband en ketting gevra het, so­dat hy my oral waar ek wil wees kan lei.” Monod merk hieroor op: “How often do we ask for the blind man’s dog instead of the seeing man’s eyes.”

Die seun het wakker, sienende oë gehad en daar­om kon dit nie deel van sy gebed uitmaak nie. Hoe sterker ons van ’n behoefte bewus word, hoe meer kleur dit ook ons gebed. On­be­taal­de skuld by winkels en ’n oortrokke bank­re­kening laat ons vir geld bid, ’n kwellende kwaal laat ons vir gesond­heid bid en bewuste gees­te­li­ke behoefte laat ons volgens ons geestelike be­hoefte bid. Die blinde man se blindheid en Je­sus se nabyheid en vrien­delike vraag: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” het hom so duidelik volgens sy ware be­hoefte laat bid: “Here, dat ek mag sien.” `n Bewuste behoefte, ‘n wete wat God beloof en ’n bewus­syn van die Here se na­by­heid rig ons gebed. Soos die blinde man laat dit ons bid: ”Here Jesus, in u Naam, doen dít, of, gee dít (volgens my eie behoefte) vir my.”

“Here, vandag bid ek vir my behoefte en ek glo.”

Posted by Manie on Nov 24th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 24 November – Dadelik

DINSDAG DADELIK

SKRIFDEEL: Psalm 22

“My God, ek roep bedags en U antwoord nie…(3)

Die volgende gebeurtenis word vertel deur Dr. H. Clay Trumbull wat vir jare die redakteur van The Sun­day School Times was. `n Vriend van hom moes een­keer vir `n nag van die huis af wees. Hy het sy vrou en kinders en `n invalide vriendin van sy vrou, vir die nag alleen tuis ge­laat. In die middel van die nag word sy vrou wak­ker van `n geluid wat sy herken as die venster­gren­del wat beweeg word. Sy besef dit is `n in­bre­ker. Wat moet sy doen? Ek haal Arnold’s Com­men­tary aan: “It was about the time that Professor Huxley had been lecturing and writing on the folly of expecting direct answers to pray­er. She thought of this, but it was immediately fol­lowed with the thought, ‘God can help me now, and I will pray to Him.’ She fervently pray­ed: ‘Lord, send me a policeman to our rescue.’” Skielik knal pistoolskote buitekant. Sy hardloop ven­ster toe en sien `n man in die skaduwees verdwyn. Oomblikke later klop `n polisie­man aan die deur en vra toegang. Hy vertel haar hy het net kort te vore by die huis verbygestap, maar al­les het vir hom pluis gelyk. Maar net toe hy verder om die hoek wil stap, is dit of iemand vir hom sê hy moet teruggaan en weer kyk. En so kom hy af op die mis­dadiger wat by die venster probeer inkom.

God kan ons dadelik antwoord as ons in `n nood­­si­tu­asie tot Hom roep. Hy het die krag om te ant­woord, en die liefde om te wil antwoord. “Die Here – sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is…” (2 Kron.16:9). Jesus het ons in sy gelykenisse geleer, tyd kan ook omgaan voor God ons verhoor: “En Hy het ook aan hulle `n gelykenis vertel met die oog daarop dat `n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie….” ‘Sal God dan nie regdoen aan sy uitverkore­nes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?’ (Luk.18:1,7 Ou Vert.).”

“Here, vandag wil ek aanhou bid vir my behoefte.”

Posted by Manie on Nov 23rd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 23 November – `n Ander Telegraafgebruik

MAANDAG – `N ANDER TELEGRAAFGEBRUIK

SKRIFDEEL: Psalm 65: 1 – 12

“Dit gaan goed met die mens vir wie U uitkies en laat naderkom…” (5).

In `n gesprek met Prof. S. F. B. Morse, ontdek­ker van die telegrafiewetenskap, vra Rev. George W. Hervey hom: “Prof Morse, toe u u studie en eksperimente daar in u kamers in die universiteit gedoen het, het u ooit voor `n probleem te staan gekom waarvoor u nie `n oplossing gehad het nie?” Die professor het geantwoord: “O, ja, meer as een keer, ver­seker.” “En in sulke omstandighede, wat was u oplossing?” In die professor se woorde: “I may answer you in confidence, sir, but it is a matter of which the public knows nothing. I prayed for more light.” “En het die lig ge­woon­lik gekom?” Weer die professor se woorde: “Yes. And may I tell you that when flattering honors came to me from America and Europe on account of the invention which bears my name, I never felt I deserve them. I had made a valuable application of electricity, not be­cause I was superior to the other men, but sole­ly because God, who meant it for mankind, must reveal it to someone, and was pleased to reveal it to me.” Die professor se eerste tele­graaf­bood­skap, na instelling van sy uitvinding, was dié woorde: “What hath God wrought!”

Drie belangrike houdinge gaan saam met ge­bed: Nood of behoefte wat ons in woorde vir God sê; Nederigheid, wat nie terugleun op eie verdien­ste of belangrikheid nie. Ons vertrou in die weg wat die Here Jesus vir ons na God toe geopen het; Dankbaarheid en erkenning vir die hulp wat God vir ons gestuur het. Dawid se Psalms is vol met uit­roepe om hulp na God toe. Hy het vir God `n eie naam gehad: Hoorder van die gebed (Ps.65:3 – Ou Vert.)

“Here, vandag bid ek oor my nood.”

Posted by Manie on Nov 22nd 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 21 November – Padkos

SATERDAG – PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

Waarom is ek dan nou neerslagtig en bekom­merd? Ek moet my verwagting op God stel… (Ps.42:6). – Vertrou op die Here vir ewig want, Hy die Here, is ‘n vaste rots (Jes.26:3,4). – Laat jou bekommernis aan die Here oor en Hy sal vir jou sorg (Ps.55:23). Want as mense ly en swaarkry verag Hy hulle nie en draai nie van hulle af weg nie. As iemand uit nood na Hom roep, hoor Hy (Ps.22:25). As daar een van julle is wat swaakry, moet hy bid (Jak.5:13). Moenie verskrik wees of bang word nie (Joh.14:27). Moenie bekommerd wees oor wat julle sal eet of drink om aan die lewe te bly nie of oor die klere wat julle sal aantrek nie. ‘n Mens se lewe is tog belangriker as die kos wat jy eet, en jou liggaam is belangriker as die klere wat jy aantrek. Kyk hoe leef die voëls…julle Vader in die hemel sorg dat hulle kos kry. Julle is tog baie meer werd as die voëls (Mat.6:25,26). – Hou op met jou ongelowigheid en glo (Joh.20:27). – En julle moet onthou dat Ek elke dag by julle sal wees tot die einde van die wêreld toe (Mat.28:20).

Posted by Manie on Nov 20th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 20 November – Deur God Gestuur

VRYDAG – DEUR GOD GESTUUR

SKRIFDEEL: Psalm 18:1-7

“In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my geroep…en hy luister na my” (7)

Die naamlose skrywer van die volgende insident sê daar­oor: “’n Hooglandherder op my oom se plaas by Arridilly staan in vir die waarheid van hierdie storie wat hy vir my vertel het.”

’n Weduwee wat alleen teen die hang van ’n bult, ver van ander huise af, gewoon het, het die belofte in Psalm 146 haar lewenskuiling gemaak: “Die Here het die hemel en die aarde gemaak…Hy bly vir altyd getrou, Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die hongeres…en help weeskinders en weduwees…” Een winter het haar beperkte kos­voor­raad laag gedaal, want weens die voortdurende ongure weer kon sy nie uitgaan om te gaan werk en inkomste verdien nie. Toe breek die dag aan dat sy die laaste handvol meel uit die meelblik skep. Sy het gaan slaap met die voorneme om die volgende dag plan te maak om kos in die hande te kry. Die oggend het onder ’n sneeustorm aangebreek. Die pad op na haar huisie toe was toegesneeu. Dit was buite die kwessie om met haar tenger liggaam die geweld van die storm te trot­seer. In haar huis was nou geen kos nie. Sy besluit om weer haar toevlug tot haar troue Vriend in al haar nood te neem. Sy het die pappot met water gevul en op die vuur gesit, sout inge­gooi en die deksel opgesit. Op haar Skotse manier het sy vir haarself gesê: “Noo, I’ll jist gang ben and ask t’ Lord for t’ meal.” Sy het na haar slaapkamer toe gegaan en met danksegging en lof haar behoefte aan die Here bekend ge­maak. Sy het net ’n rukkie gebid toe ’n harde geklop aan die deur haar gebed onderbreek. Weer praat sy op Skotse manier met haarself: “No an, Lord, Thou canst no hae sent the answer sae soon.” Die geklop hou aan en sy gaan maak die deur oop. In die deur staan die mollige dogter van ’n ewe stewige buur­man. Die dogter gooi ’n sak meel op die grond neer en voeg met breë Skot­se aksent by: “Father sent ye that. Whatever pos­sessed him I dint know, but all morning he has been dinning into me about that sack o’ meal and I must fetch it to ye!” Met traangevulde oë gooi die vrou haar hande in die lug en roep uit: “He’s aye the same, Jeanie! Mony a long year hae I trusted Hom and I ne’er found Hom fail; and He’s nae failed me noo. Sae I was jist asking the Lord to send the meal when I heard ye knock’n at the door.”

“Here, ek kom vandag my dringende nood aan U vertel”

Posted by Manie on Nov 19th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 19 November – Vaderliefde

DONDERDAG – VADERLIEFDE

SKRIFDEEL: Lukas 15: 17 – 24

“…sy pa het hom innig jammer gekry…omhels hom en soen hom” (20)

In sy boek, Cameos, skryf H. Weigle saam met C. H. Spurgeon: “In a home in Manchester, England, there was a wayward son and brother. The mother was dead and the father and the family were heart-stricken with grief over the boy.” Die verhaal wy dan uit oor al die pogings wat die broers en susters aan­gewend het om die seun tot beter insig te bring. “One Christmas morning the boy came home after a dreadful debauch. The brothers and sisters were shocked, disgraced, and out of all patience.” Die broers en susters het besluit daar is net een uitweg: die seun moet uit die huis verban word. Daardie aand het die pa met elkeen van sy seuns en dogters `n aparte gesprek gevoer. Die gevoel was by almal ewe sterk: die dranklustige seun moet uit die huis gestuur word. Hy is nie meer deel van die gesin nie. Na sy gesprek met sy kinders, roep die pa die seun. Ek haal nou die boek se eie woorde aan, want my vertaling sal nie reg laat geskied aan die betekenis wat dit het nie. “Henry, your sisters say you should be put out of the house, your brothers say you should be put out;’ Then going over to the boy he said: ‘My son, I shall never put you out of the home.’ This loving word of his father woke up his soul. He reformed and became converted, and was none other than the Rev. Henry Moorehouse of Manchester.”

So `n gebeurtenis laat ons opnuut God, ons Vader, se groot liefde vir óns besef. Glo ons, weet ons, dat God ons met `n groot liefde lief het? “God het die wêreld – vir my, vir jou – so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê” (Joh.3:16). Glo dit. Aanvaar dit. Dank God daarvoor. “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word” (Joh.3:17).

“Here, vandag weet ek uit u Woord U het my lief.”

Posted by Manie on Nov 18th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 18 November – Langs Mekaar

WOENSDAG – LANGS MEKAAR

SKRIFDEEL: Lukas 19: 1 – 10

“Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuisgaan…hy het Jesus met blydskap ontvang” (5)

`n Misdadiger het in `n tronk op die voltrekking van sy doodstraf gesit en wag, vertel The Presby­terian. `n Predikant het hom besoek en hom probeer help om tot bekering te kom. Hy kon net nie by die man ingang vind nie. Op pad terug huistoe, loop die dominee `n bejaarde lidmaat van hom raak, wat vir sy toegewydheid aan die Here bekend was. Hy vra die man om met die misdadiger te gaan praat. By die misdadiger in sy sel aangekom, gaan hy langs die man sit, neem sy hand in sy eie hand en sê met groot gevoel en eenvoud: “Is dit nie wonderlik dat God in sy groot liefde vir ons, sy Seun gestuur het om vir sondaars soos ek en jy te kom sterf nie.” Binne oomblikke breek die man se hart oop en begin hy huil. Later het hy gesê: “Toe die predikant met my gepraat het, het dit gevoel soos iemand wat van ver bo my met my praat. Maar toe die ou man inkom en langs my kom sit en hom met my klas deur te sê: ‘Was dit nie `n groot liefde van God om sy Seun in die wêreld te stuur om vir sondaars soos ek en jy te sterf nie, kon ek dit nie meer uithou nie. Ek het my hart vir die Here oopgemaak en ek gaan nou met moed my slegte straf tegemoet.”

`n Nederige houding en groot meegevoel vind ingang by mense. Dit is hoe Jesus self met mense omgegaan het: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee…want Ek is sagmoedig en nederig van hart….” (Mat.11:28).

“Here, vandag wil ek vir U bruikbaar wees.”

Posted by Manie on Nov 17th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »