Archive for June, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Vrydag 19 Junie – Die Voordeel van Laste

 VRYDAG         DIE VOORDEEL VAN LASTE

Lees Matteus 11:25-30

“My juk is sag en my las is lig” (30)

 

            Dr. Lambie, geneesheersendeling in Abes­si­nië, moes dik­wels vinnige en diep riviere oor­steek, skryf  Christian Victory. Die gevaar van die vinnigvloeiende riviere was dat ‘n mens van jou voete afgeruk word en dan met die vin­nige stroom meegesleur word na ‘n dieper stroom, of na ‘n waterval, of dat mens teen een van die baie rotse verpletter kon word. Dr. Lambie het van die inboorlinge die geheim geleer om veiliger deur so ‘n stroom te kom. ‘n Mens soek ‘n groot klip. Hoe groter en swaarder hoe beter. Die gewig word op die skouer geneem en dit dien as ballas. Die bykomstige gewig druk die voete stewiger op die bodem vas en jy kruis die rivier met groter vei­ligheid. Jou voete word nie so gou onder jou uitgespoel nie. Dr. Lambie se gevolgrekking:  While crossing the dan­gerous stream of life… we need the ballast of burdenbearing, a load of affliction, to keep us from being swept off our feet.” Romeine 5:3-5 sê: “Ons verheug ons ook in die swaar­kry, want ons weet: swaarkry kweek vol­hard­ing, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof  kweek hoop; en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het”.

            Dwarsdeur die Skrif kry ons hierdie nega­tie­we elemente en swaarkry, wat gelowiges soos laste moes dra. Abraham moet kinderloos voortbeweeg, Jakob se broer veg met hom, Josef word as slaaf verkoop en beland in Egipte in die tronk, Job ervaar groot teëspoed en word deur sy vriende mis­verstaan, Dawid moet gedurig vir Saul vlug, Daniël beland in die leeukuil en sy vriende in ‘n brandende oond, Jeremia word vervolg en in ‘n put gegooi. So loop hierdie patroon deur die Skrif. Salomo wat geen laste moes dra nie, se voete is op die ou end onder hom uitgespoel en word deur sy vroue verlei en word ‘n afgodsdienaar.

“Here, vandag dank ek U vir die las wat my voete in die lewenstroom beter laat vasstaan.”

Posted by Manie on Jun 18th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 18 Junie – Oral Hartseer

 DONDERDAG       ORAL HARTSEER

Lees 1 Petrus 2:1-18

“…omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het…’(21)

 

            In How to Face Life deur Charles F. Banning, vertel hy ‘n  fabel wat die Sjinese meesters graag ver­tel. ‘n Vrou het haar enigste seun verloor. Sy was verslae van droefheid. Elke dag het sy oor hom getreur. Uiteindelik het sy met ‘n wyse ou filosoof gaan praat. Hy het vir haar gesê: “Ek sal jou seun aan jou teruggee, as jy vir my ‘n mostertsaadjie sal bring. Daar is egter ‘n voorwaarde: die saadjie moet van ‘n huis af kom waar daar nog nooit droefheid was nie. Sy het dadelik haar soektog begin en van huis tot huis gegaan. Elke huis waar sy gekom het, het ‘n eie droefheid gehad. “Hoe selfsugtig was ek,” het sy geroep, “droefheid is almal se deel!”

            Die prediker, C. H. Spurgeon, troos ons bedroef­de harte dieper. God is in Christus Je­sus saam met ons in ons hartseer. Hy skryf: “There is no pang that rends the hearts, I might almost say not one which disturbs the body, but what Jesus Christ has been with you in it all.” Voel jy die druk van armoed, gaan hy voort? Jesus het “..nie eens ‘n rusplek vir sy kop nie” (Luk.9:58). Ondervind jy die droefheid van ‘n geliefde se verlies? Jesus het by sy vriend Lasarus se graf, saam met Lasarus se susters, gehuil. Is jy beskinder en is daar van jou sleggepraat? In Psalm 69 hoor ons die Messias se stem: “U weet hoe ek beledig en verkleineer is… beledigings het my gebreek…” (20). Het jou vriende jou verraai? Jesus se eie dissipel het Hom verraai, een het hom verloën, en die ander het weggehardloop toe Hy gevangegeneem is. Bevind jy jou in ‘n storm? Jesus was elke keer saam met sy dissipels in die storms wat hulle getref het. Ly jy pyn? Wie se pyn kan vergelyk word met die pyn wat Hy aan die kruis gely het? “He cries, ‘I am with you; be not dismayed ; for I am both thy Companion and thy God.’”

“Here, vandag dank ek U dat U saam met my in my

beproewing is.”

Posted by Manie on Jun 17th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 17 Junie – Lewenskrag

 WOENSDAG             LEWENSKRAG

Lees 1 Samuel 1:9-28

“Here, Almagtige, as U …aan my ’n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee…” (11)

        

            Die Sunday School Times vertel van ’n vyf­jaar oud seuntjie wat baie jare gelede kaalvoet, koud en honger in een van Glasgow se strate staan. Hoekom gee niemand vir hom kos nie, wonder hy. Hy het ’n dag en half laas iets te ete gehad. Toe hy ses en ’n half jaar oud was, begin hy in ’n speldefabriek ’n twaalfuurskof werk, teen ’n sjieling ’n week. Watter lewens­kans het so ’n verwaar­loos­de, arm kind? Op se­wentienjarige ouder­dom hoor William vir die eerste keer die evan­gelie van God se liefde en Chris­tus Jesus se ver­lossingswerk.  Vir so ’n wonderlike bood­skap het sy hart oopgegaan en William het tot bekering gekom. Hy is reeds baie jare dood, maar ’n lieflike monument staan op aarde vir hom opgerig: Die  Orphan Home of Scotland. William Quarrier het dit opgerig. Dit is dieselfde William wat kaalvoet in die straat hom verknies het oor die lot van ’n arm weeskind op straat. Sy bekering het so ’n groot krag in sy lewe ingebring dat hy so ’n taak kon aanpak en uitvoer.

Die grootste lewensbelegging wat ‘n mens kan maak, is om sy lewe vir die Here te gee. Die Here neem ’n waardelose swak mens en bring, deur die Heilige Gees, krag en rykdom in die innerlike lewe in en die persoon word ’n nut­tige, diensbare mens op aarde, wat God ver­heerlik en sy medemens verryk. “Julle is in­der­daad uit genade gered, deur geloof…nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep, om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het” (Ef.2:9,9).

 “ Here, vandag open ek my hart vir die rykdom wat U deur u Gees in ’n mens se lewe inbring.”

Posted by Manie on Jun 16th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 16 Junie – `n Brugbouer

 DINSDAG                 ’N BRUGBOUER

Lees Romeine 5:1-6

“Ons moenie aan onsself dink nie: ons moet aan ons naaste dink…wat vir…hom goed is (2).

 Die dorpsraad van ’n plattelandse dorp, het ’n dik waterpyp oor ’n diep en lang sloot gelê, om vir ‘n woonbuurt meer water te voorsien. Nie lank nie of die woonbuurt se inwoners, en veral die kinders, het, tot ergernis van die raadslede, oor die waterpyp kortpad dorp toe en skool toe begin loop. Die lopery oor die pyp het nie alleen skade vir die pyp nie, maar ook gevaar vir die gebruikers ingehou. ’n Raads­­vergadering is belê om ’n oplossing te kry. Een raads­lid het voor­gestel dat doringdraad om die pyp ge­draai word. “Lemmetjiesdraad,” voeg ’n an­der raadslid by. “Lang, skerp pen­ne moet onder in die sloot ingeplant word. Dit sal die mense afskrik,” was ’n ander voorstel.  Na al die afskrikplanne oor­weeg is, sê ’n raads­lid wat heeltyd stil na alles ge­­luis­­ter het: “Ons is verantwoordelik vir ons dorps­men­­­se se veiligheid, maar ook vir hulle gerief. Die misbruik van ons waterpyp het getoon ’n be­hoefte aan so ’n kortpad bestaan. Ek stel voor ons ver­sterk die pyp en bou ’n brug oor die pyp, met reëlings aan weerskante vir veilig­heid.” Sy voorstel word eenparig aanvaar.

Ons is dikwels in die posisie om vir iemand anders ’n hek op te rig, óf om vir hom ’n brug te bou. Psalm 15 beskryf ’n man in ’n geëerde posisie: “Wie mag op u heilge berg vertoef? Hy wat …doen wat reg is…nie kwaadpraat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie.” God het ’n groot behae in ’n mens wat aan ’n ander goed doen. Die hekoprigter is gewoonlik ie­mand wat in eie hart ongelukkig en onbevredig is en dan sy eie ongelukkigheid ten kwade laat oor­vloei na ’n ander toe, en dan nog ongelukki-ger word. Die brugbouer is iemand wat in eie hart gelukkig en tevrede is en sy ruim­har­tig­heid ten goede laat oorvloei na ’n ander toe, en dan in sy eie hart nog gelukkiger word. “Moenie ’n weldaad weerhou…terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie” (Spr.3:27). “Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen…”(Gal.6:10).

 “Here, vandag wil ek vir iemand ’n brug bou.

Posted by Manie on Jun 15th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 15 Junie – `n Lied se Krag

 MAANDAG           ’N LIED SE KRAG

Lees Handelinge 16: 22 – 34

“Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot God te sing…(25)

       ‘n Luidrugtige, besope man, gevolg deur sy vrou en seuntjie, strompel ‘n stasie in Skotland binne en klim steierende op die trein, vertel die American Holiness Journal. In die trein val die dronke op ‘n sitplek neer waar hy met sy luidrugtige pratery en liedjies voortgaan. Sy vrou en seuntjie gaan verleë op ‘n ander plek sit. Oorkant hom sit ‘n werker van ‘n alkoho­liese matigheidsvereniging. Hy weet uit er­va­ring dit sal geen doel dien om nou met die man te praat nie. Hy is self ‘n toegewyde Christen, wat in sy werk baie steun op Christus se verlossingskrag. Op die ingewing van die oomblik, en tot verbasing van sommige ander passasiers, begin hy een van die bekende, ou herlewingsliedere sing. Sy ryk baritonstem dra bo die trein se gerammel uit. Dit word stil in die treinwa. Selfs die ou dronkie raak stiller en nie lank nie of die ou sit luid snorkend en slaap. Na ‘n ruk word hy meer sober wakker. Toe die trein later wil stilhou en die matigheidsman gereedmaak om af te klim, hou die man wat so dronk was sy hand uit, groet hom met die hand en bedank hom vir die lied wat hy gesing het. Vyftien jaar later is hierdie matigheidsman die spreker by ‘n matigheidskongres. ‘n Netjies­ge­klede man en sy vrou kom groet hom. Die man vra of die matigheidswerker hom onthou. Hy skud sy kop. Die man sê: “Omtrent vyftien jaar gelede was ek dronk op die trein. Jy het my aan die slaap gesing. Ek kon nie wegkom van daardie liedere nie en na ‘n rukkie het ek die Here Jesus as my Verlosser vertrou. My seuntjie, Joseph, wat by was, is nou in ‘n teologiese skool. Hy gaan predikant word.” In latere jare was hierdie Joseph, dan ook die dr. Joseph Parker, wat ‘n geseënde en invloedryke bediening in een van Londen se grootste kerke uitgeoefen het.

      Die beriggie in die Journal sê nie watter lied die man gesing het nie. Dit kon dalk gewees het: “Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my.” Dit kon ook gewees het: “Daar’s ‘n dierbare kruis, waar my Heiland bewys, die liefde wat Hy vir my het; Dáár is alles voldaan en die vyand verslaan, dáár word ek van sonde gered.” Of anders was dit: “Net soos ek is, geen hulp naby; alleen u bloed gestort vir my; Getrek tot u deurboorde sy – O Lam van God, ek kom !”

      Watter lied dit ookal was; vir die siek, mag­telose, vernederde, skuldige man het die lied ‘n reddingsboodskap gebring.

 “Here, vandag luister ek na u lied van redding.”

Posted by Manie on Jun 14th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 13 Junie – Padkos

 SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 Maar as dit die Heilige Gees is wat ons lewe oor­heers, bewerk Hy die goeie dinge in ons soos die vrugte wat aan ‘n boom gedra word(Gal.5:22). – Ons kon ons­self nie red nie, maar God gee dit vir ons ver­niet as ons op Jesus Christus vertrou (Ef.2:8). – ’n Mens wat op Hom ver­trou, word nie veroordeel nie, maar ’n mens wat nie hierdie vertroue het nie is reeds ver­oor­deel omdat dit die enigste Seun van God is in wie hy nie wou glo nie (Joh.3:18). – Hoewel ek nog hier op aarde lewe, leef ek in die vertroue op die Seun van God wat sy lewe vir my opgeoffer het omdat Hy my liefge­had het (Gal. 2:20). – Die Here is begaan oor dié wat Hom vereer, soos ’n vader oor sy kinders (Ps.103:13). – Hy sal sorg dat jy nie struikel nie en Hy sal jou gedurig bewaak, want Hy slaap nooit (Ps.121:3). – Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Hel­­per gee wat vir altyd by julle sal bly. Hy is die Heilige Gees, wat mense in die waarheid inlei (Joh.14:16,17). – God het ons sy Gees ge­gee en die Gees maak ons nie  slawe wat God dien om­dat ons bang is nie. Nee, die Gees maak ons God se eie kinders en Hy leer ons om met God te praat en Hom te noem “my Vader”. So sê die Hei­li­ge Gees self vir ons dat ons kinders van God is, en ons eie gees stem daarmee saam (Rom.8:15). – In hierdie saak help die Heilige Gees ons ook, want ons is swak. Ons weet nie mooi hoe om met God te praat as ons bid nie, maar die Gees bid vir ons by God op ’n manier wat nie in woorde uitgedruk kan word nie (Rom.8:26). Abraham het aangehou om op God te vertrou en nie toegelaat dat daar twyfel in sy hart kom oor die  belofte van God nie (Rom.4:20).

Posted by Manie on Jun 12th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 12 Junie – In Die Meester Se Hande

 VRYDAG      IN DIE MEESTER SE HANDE

Lees Johannes 14: 15 – 31

“As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon” (23)

`n Ryk Engelsman het by sy groot versameling van kosbaarhede `n  besondere viool gevoeg, vertel A. B. Rhinow in The Watchman-Examiner. Die violis, Fritz Kreisler, het die viool begeer. Die ryk eienaar het egter geweier om van sy kosbare instrument af­stand te doen. Kreisler het hom gevra om asseblief net een keer op die viool te mag speel. Die geleentheid is hom gegun. Ek haal Rhinow se eie woorde aan: “Kreisler played as only a genius can play. He forgot himself. He poured out his soul into his music. The Englishman stood as one enchanted until the playing had ceased and Kreisler had tenderly returned the instrument to the antique box, with the gentleness of a mother putting her baby to bed.” Dit was asof die Engelsman uit `n be­swy­ming ontwaak. “Neem die viool!” bars hy uit. “Dit is joune. Neem dit. Ek het geen reg om dit vir my te hou nie. Dit moet aan die man behoort wat dit kan bespeel soos jy dit doen.” Dit is `n ware redenasie. Die instrument moet behoort aan die meester wat die beste musiek daaruit kan haal. Hieroor sê  Rhi­now: “And ought not your life and mine to belong to the Master who can draw the noblest harmonies from them?”

En hierdie Meester is die Here Jesus Chris­tus. Petrus en Johannes was net visserman­ne en watter musiek het nie uit hulle lewens gevloei nadat Jesus hulle meester geword het nie! Jesus neem deur die Heilige Gees se inwoning in ons hart van ons besit en dan bring die Heilige Gees die liefde, vriendelik­heid, goedheid van Jesus in ons lewens na vore. Uit ons eie kan ons nie tot God se eer musiek maak nie, maar die Meester, Jesus Christus kan deur sy Heilige Gees se volheid in ons hart sy lewens­skoonheid in ons nietige lewens na vore bring.

“Here, vandag gee ek my hart geheel oor aan U om my te besit en te gebruik na u wil.”

Posted by Manie on Jun 11th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 11 Junie – Gerusgestel

  DONDERDAG             GERUSGESTEL

Lees Psalm 121

“Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Die Here beskerm jou” (3-5)

            In Scattered Seed skryf ‘n man oor homself: “Baie jare gelede lê ‘n klein seuntjie in sy smal bedjie. Die lig is so pas afgeskakel. In die don­ker is hy bang. Hy draai na die groot bed se kant toe waar sy pa en ma slaap. ‘Pappa, is jy daar?’ vra hy met ‘n klein stemmetjie. Uit die donker kom die stem na hom toe: ‘Ja, my seun­tjie, ek is hier.’ Ek onthou hoe die oudjie dadelik in sy bedjie omdraai en aan die slaap raak.

            “Vannag is daardie seuntjie ‘n ou man van sewentig. In die donker voel hy alleen. Weer is hy bang. Uit sy bed uit kyk hy op in die aan­gesig van sy Hemelse Vader en vra: ‘Vader, is U daar?’ Duidelik en sterk kom die antwoord terug in sy hart: ‘Ja, my kind, Ek is hier.’ Hier­mee maak die ou man sy oë toe en raak rustig aan die slaap sonder om verder bang te wees.”

            Baie dinge kan ons bedreig en baie dinge kan ons bangmaak. Die gelowiges in die Bybel het ook bang tye geken. So praat Dawid in Psalm 42:2-8 (Lewende Bybel): Ek roep hardop na die Here en smeek Hom en lê al my pro­bleme voor Hom neer. Ek vertel Hom van al my moeilikhede. As my moed my begewe, weet Hy wat ek behoort te doen…As ek om my kyk, is daar niemand om my te help nie…en niemand gee vir my om nie… Here ek roep na U, want ek besef U is my enigste skuilplek. U is al wat ek in hierdie lewe het. Luister tog na my gebed, want ek is in ‘n verskriklike nood…Red my uit hierdie benoudheid, sodat ek U kan loof. Die gelowiges sal U saam met my prys omdat U my verlos het.”

 

“Here, vandag kyk ek op in u aangesig en ek weet U is by my”.

 

Posted by Manie on Jun 10th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 10 Junie – Die Hindernis

 WOENSDAG            DIE HINDERNIS

Lees Markus 10: 35 – 45

“Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen…wat die eerste wil  wees, moet julle almal se dienaar wees” (43,44)

 

      `n Dogtertjie het saam met haar pa en ma in ‘n Christenvriend se huis oorgeslaap. Bo­kant die bed se koppenent het ‘n duidelike prent van die Here Jesus teen die muur ge­hang. Die eerste oggend toe die dogtertjie wak­ker word, kyk sy in die groot spieël, teen die muur aan die voetenent van die bed. Sy sien die prent bokant haar kop in die spieël weerkaats. “Mamma!” roep sy verras uit. “Ek sien liewe Jesus in die spieël.” Sy sit dadelik reg­op om beter te sien, maar toe kom sy tussen die prent en die spieël. In plaas van die prent van Jesus, sien sy toe haarself in die spieël. Sy gaan dadelik weer lê en toe sien sy natuurlik weer Jesus se prent in die spieël. Haar pa, wat die storie in die Canadian Baptist vertel, sê dit het ‘n hele aantal op en af po­si­sies van sy dogtertjie ten gevolg gehad, waarna sy, in die lêposisie, vir haar ma sê: “Mamma, elke keer as ek myself sien, sien ek nie vir liewe Jesus nie, en elke keer as ek nie myself sien nie, sien ek liewe Jesus.”

      Die kern van ‘n groot geestelike waarheid word deur hierdie kinderlike verhaal blootgelê. Self­bewustheid en die verheffing van ‘n mens self, vertroebel die bewustheid van die Here Jesus se teenwoordigheid in die hart. Hoe kleiner ‘n mens in eie oë en ander se oë pro­beer wees, hoe duideliker word die Persoon van Christus verheerlik. “…ek is saam met Chris­tus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê” (Gal.2:19,20).

 “Here, vandag wil ek minder wees, sodat U meer kan word.”

Posted by Manie on Jun 8th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 9 Junie – Van Die Skrywer

 DINSDAG                VAN DIE SKRYWER

Lees Handelinge 8: 26 – 40

“…hy (die hofdienaar uit Etiopië), het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees…Filip­pus het by hierdie Skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig, en hy antwoord: ‘Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.’” (28,35,37).

       `n Dogtertjie se pa het verjaar en sy wou so graag vir hom iets besonders gee, vertel Golden Sheaves. Sy het besluit om vir hom `n Bybel te koop. Wat gaan sy voorin die nuwe Bybel skryf? Van Maggie, dit klink so ge­woon. Van pa se klein dogtertjie, nee, dit sal nie werk nie, want hy noem haar in die laaste tyd sy groot meisie. Van een wat u liefhet, ook nie goed nie, want baie ander mense het hom ook lief. Uitein­delik gaan sy na sy studeerkamer toe en haal `n boek uit een van sy groot boekrakke. Voorin staan haar pa se naam en dan: “Van die Skrywer”. Op die pa se ver­jaars­dag maak die pa die Bybel, wat sy in geskenkpapier toegedraai het, oop. ‘n Bybel, en voor­in staan: Van die Skrywer. Hy herken haar handskriffie, maar die Heilige Gees maak dit `n pyl wat tref. Hy besef da­de­lik hy ken nie die Skrywer van die Bybel nie. Hy begin die Bybel met aandag lees. Die woorde van die Skrywer van die Bybel, God Self, dring in sy hart in en hy kom tot bekering. Hy word later `n prediker van die evangelie. As hy van sy bekering vertel, wys hy die Bybel vir die gehoor en vertel oor die inskry­wing, Van die Skrywer,  en sê: “Let us then accept it, read it, believe it, confess it, and tell to others that it is a love gift for them ‘From the Author.’”

                Die Bybel, die Here se Woord, kry vir ons nuwe waarde as ons dit so `n persoonlike saak maak. God het vir my geskryf. Hierdie beloftes is vir my, hierdie waarskuwings is vir my, hierdie wegwysers is vir my. “Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God” (Rom.10:17 – Ou Vert.).

                Dit is wat met die kamerling van Etiopië gebeur het toe hy op sy wa die Bybel uit Jesaja begin lees het. Die Heilige Gees het dit vir hom persoonlik ge­maak en hy het die Here Jesus leer ken.

“Here, vandag glo ek u Woord aan my.”

Posted by Manie on Jun 8th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »