Archive for May, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Maandag 1 Junie – Onbeperkte Verryking

MAANDAG      ONBEPERKTE VERRYKING

Lees Johannes 1: 1 – 18

“ En uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang” (16).

 

Vir 40 jaar was Socrates vir die wêreld `n gewaar­deerde leermeester, so ook Plato vir 50 jaar, en  Aristoteles  vir 40 jaar, skryf Henry G. Bosch. Jesus het net vir 3 jaar sy lering ver­kondig. “Yet the influence of Christ’s 3-year ministry infinitely transcends the impact left by the combined 130 years of teaching from these men who were among the greatest philo­so­phers of all antiquity.” Jesus het geen prente ge­skilder nie, maar van die grootste en beste wer­ke van Raphael, Michel­angelo en Leonar­do da Vinci het uit Jesus se Persoon, voor­koms, gedrag en lering inspi­rasie ge­put. Jesus het geen gedigte geskryf nie, maar Dante, Mil­ton, en ander van die wêreld se grootste digters is deur Hom geïnspireer. Jesus het geen musiek gekompo­neer nie, maar Hayden, Hän­del, Beethoven, Bach en Mendelsöhn se grootste komposisies is op Jesus se lof en eer gerig. So eindig Bosch sy vertelling: “Every sphere of human greatness has been enriched by this humble Carpenter of Nazareth.”

Hierdie waarheid wat Bosch uitwys, geld nie net vir skryf- en kunswerke nie. Dit geld elkeen van ons se lewe. Elke mens wat vir Jesus  plek in sy hart gee se lewe word goed en waarde­vol en nuttig gemaak deur die krag van Jesus se lewe, wat die Heilige Gees in ons lewens inbring.

“Here, vandag verlang ek Jesus se grootheid in my hart.”

Posted by Manie on May 31st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 30 Mei – Padkos

 SATERDAG                      PADKOS

Uit Padkos – die dagboek uit die Lewende Bybel.

 Die Here is ’n veilige skuilplek vir almal …in tye van moeilikheid…Here, almal wat vir U ken, vertrou op U want U sal die wat U aanbid nooit in die steek laat nie. (Spr.18:10-11). – Dit is werklik God wat ons vrygemaak het. Ons sal op Hom vertrou en nie bang wees nie. Hy is ons krag en ons verdediger en Hy het ons vrygemaak (Jes.12:2). – Ek is vandag ‘n ou man, maar ek het nooit in my lewe gesien dat die Here iemand wat aan Hom gehoorsaam is in die steek laat of dat so iemand se kinders kos hoef te bedel nie (Ps.37:25). Daar is geen ander God wat met U vergelyk kan word nie, want U vergewe die sonde van u volk wat oorgebly het. U bly nie vir altyd kwaad nie, en U wil graag u getroue liefde aan ons bewys. U sal ons weer jammer kry en ons sondes on­der u voete vertrap en hulle diep in die see gooi (Miga 7:18). – Sonder iets wat ons van ons kant af verdien het, het Hy dit vir ons verniet ge­gee, want sy Seun wat Hy so lief­het , het dit moontlik gemaak. Dit is deur die bloed van sy Seun dat God ons verlos en ons alles vergewe wat ons teen Hom gedoen het (Ef.1:6). – Julle is saam met Christus lewendig gemaak en het nou ’n nuwe lewe. Lê julle dan toe op die dinge van die hemel, waar Christus nou in die ereplek aan die regterkant van God sit. Laat julle gedagtes vol wees van die dinge wat in die hemel is en nie die dinge wat hier op aarde is nie (Kol.3:1,3).– Want wat die menslike geaardheid wil doen, is die teenoorgestelde van wat die Gees wil hê, en die doel van die Gees is heeltemal teenstrydig met die doel van die sondige menslike geaardheid (Gal.5:17).

Posted by Manie on May 29th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 29 Mei – Onvoorwaardelike Vertroue

  VRYDAG    ONVOORWAARDELIKE VERTROUE

Lees Psalm 56:11

“Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U…in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie” (4,5)

             In 1880 het ’n predikant die Groot Piramide in Egipte besoek en daar geleer wat onvoorwaardelike vertroue beteken. Die Groot Piramide is 5 000 jaar gelede (3 000 jaar vC.) deur die Egiptiese koning Choefoe gebou. Dit is heelwaarskynlik steeds die grootste gebou op aarde. Meer as twee miljoen rotsblokke van 4x4x2½ voet is daar­voor gebruik. Choefoe is moontik dood voordat die pi­ramide voltooi is, want die boonste helfte van die piramide is nie goed afgewerk nie. Dit is in hierdie boonste deel van die piramide waar die dominee, volgens Bowes’ Information and Illustration geleer het wat onvoorwaardelike vertroue beteken. Die predikant het met groot moeite die steil helling na die Groot Gallery toe opgeklim. Die afwaartse tog, het met ’n gladde, smal lys langs onder toe gevoer. Die enigste lig was ’n halwe kers wat een van die Arabiese gidse vashou.    Hulle kom by ‘n skerp draai om ’n hoek. Die lys sak daar by ’n afgrond ’n paar voet laer af. Dit gaan ’n  sprong om die hoek, oor die afgrond, kos om die lys weer te bereik. Juis toe waai die Arabier se kers dood en die dominee staan in die stikdonker op daardie gevaarlike plek. Die gidse stel hom gerus. Hulle sê vir hom, een van hulle gaan met hom op sy rug om die hoek, oor die afgrond spring en hom op die lys aan die ander kant neersit. Hiervoor is die dominee nie lus nie. “Laat ek met my een hand op jou skouer en die ander hand aan die rots vashou,” stel hy voor. “Nee, altwee hande moet op Arabier wees,” antwoord die gids. “Laat ek self spring en dan help jy my net,” probeer die dominee weer. “Nee, al jou gewig moet op Arabier wees.” “Laat ek dan net eers sien waarop staan jy,” skerm die dominee. “Nee, jy is veilig op Arabier se rug.” “Ek is swaarder as wat jy dink,” probeer die dominee nog ’n keer. “Nee, jy is veilig as jy Arabier heeltemaal vertrou.” Die do­mi­nee besef toe dat as hy nie in die piramiede wil sterf nie, moet hy die Arabier vertrou. Versigtig klim hy op die Arabier se rug. Sterk arms span om sy bene. Hy voel die beweging van ’n sprong.  Toe sit die Arabier hom sag neer en sorg dat sy voete op die smal lys geplant staan.Die kers word weer opgesteek en sonder enige verdere voorval bereik hulle die veilige gelyk grond. In die predikant se hart is dit baie stil. Dit is onvoorwaardelike vertroue dink hy. So moet ’n mens God vertrou. Jou hele gewig moet op God rus. Alles word in sy hande gelaat. God bring die een wat in Hom vertrou oor die skrikwekkendste afgrond, langs die smalste, gladste roete, veilig op vaste, gelyk grond te staan. “Moenie bang wees nie, Ek verlos jou…As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want Ek is die Here jou God…jou Redder” (Jes.43:1-3).

 “Here, vandag vertrou ek in my moeilikheid geheel op U.”

Posted by Manie on May 28th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 28 Mei – Komposisie Herskep

 DONDERDAG         KOMPOSISIE HERSKEP

Lees Hndelinge 1: 4 – 9

“… julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees… (8)

 Jare gelede het `n musiekgroep, genoem New Friends of Music, die groot komponis, Jo­han Sebastian Bach se meesterwerk, wat as Musical Mas­terpieces roem verkry het, in die stad­saal van New York, aangebied. `n Interes­san­te storie lê ag­ter hierdie komposisie van Bach, vertel Paul Lee Tan in sy Encyclopedia of 7 700 Illustrations wat Neil Verwey van die Japansending vir my gestuur het. “Frederick the Great of Prussia was in­ten­se­ly interested in music, begin die storie. In ver­skil­lende vertrekke van sy paleis het hy ver­skillende musiekinstrumente gehad, wat hy vaardig kon bespeel. Maar: “It was his am­bi­tion to com­pose something in the style of the master Bach.” Hy het hard probeer en toe wys hy op ’n dag sy kom­posisie vir sy vriend Jo­han Sebastian Bach. “Tactfully the fa­mous composer examined the faulty composi­sion, and then set to work remodeling it.” Die ge­volg was dat Bach op die beroerde kom­po­sisie­basis van sy mo­narg, die latere gewilde Musical Masterpieces gekomponeer het. Nou sê die skry­wer van die storie: “Touched by the skill of the master, the work of Fredirick the amateur became worthwile music”

Dit gebeur met ons in ons geestelike lewe. Ons mislukkende, menslike, vleeslike poging om vir God te lewe en hemelse musiek met ons le­wens­ge­drag uit te dra, word deur die Heilige Gees ge­her­kom­po­neer en iets van Jesus se eie lewe, in óns lewe, kom na vore. Die koms van die Heilige Gees op Pinksterdag was Jesus se groot belofte aan sy struikelende dissipels. “…en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het (Joh.14:26). Selfs toe Jesus by hulle teenwoordig was, het hulle ge­faal. Her­haaldelik moes Jesus hulle op hulle foute wys. Met Jesus se kruisiging het hulle in Get­se­mané gelê en slaap i.p.v. te bid en te waak. Judas het Jesus verraai. Petrus het Hom verloën. Johan­nes en Jakobus wou geëerd links en regs van sy troon sit. Al die dissipels het gevlug en Hom in die steek gelaat toe Hy voor sy kruisiging deur die Jode gevang is. En toe, tien dae na Jesus se hemel­vaart, is die Heilige Gees op die 120 volgelinge van Jesus in die bo-vertrek uit­ge­stort. “Almal is met die Heilige Gees vervul… (Hand.2:4)onder leiding van die Heilige Gees spreek Petrus die mense toe… (v.14)…3 000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg” (v41). Die volge­linge van Jesus se lewens, het nou vir God se ko­nink­ryk `n krag geword. Jaarliks hou ons as kerk vir 10 dae na Hemel­vaarts­dag ons Pinksterdienste, omdat ons weet ons het die Heilige Gees in ons lewens nodig. “Laat jul­le lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar…maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie (Gal.5:16-18).

“Here, vandag bid ek vir die volheid van u Heilige Gees in my hart, om U met oorwinning te kan dien.”

Posted by Manie on May 27th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 27 Mei – Eers Jaag Sy – Nou Vlug Sy

 WOENSDAG      EERS JAAG SY – NOU VLUG SY

Lees Romeine 6: 1 – 14

“Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus” (11).

            `n Jong meisie het by haar plaaslike kerk aansoek gedoen om lidmaat van die kerk te word. Die kerkraad moes haar toets om vas te stel of sy voldoen aan die geloofsoor­tuiging wat hulle van lidmate ver­wag. Die ouderling wat haar ondervra begin met die belangrike basiese vraag: “Het Chris­tus `n verskil in jou lewe gemaak?” Sy ant­woord positief; dit is sekerlik so. Die volgende vraag is `n moeiliker een: “Doen jy nog sonde?” Die jong­mei­sie erken dat sy wel nog sonde doen. Nou vra die ouderling: “As jy sonde gedoen het voor Christus in jou lewe gekom het, en jy doen steeds son­des na Hy in jou lewe gekom het, watter verandering het Hy dan in jou lewe gemaak.” Sy oordink die vraag ’n rukkie, dan antwoord sy: “Me­neer ek dink dit is so: voor Christus in my lewe ge­kom het, het ek agter sondes aangejaag. Dit was vir my lekker. Na Christus in my lewe ingekom het, vlug ek vir die sondes. Soms haal hulle my nog in, maar ek is skaam en hartseer as dit gebeur.”

           Dit is die bemoediging wat God se Woord  ons gee: “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan die­selfe ge­meen­skap en reinig die bloed van Je­sus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons be­weer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons­self en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en reg­verdig, Hy vergewe ons ons sondes en rei­nig ons van alle ongeregtigheid…as een van ons son­dig – ons het Jesus Christus, die regver­dige, as ons voorspraak by die Va­der. Hy is ’n versoening vir ons sondes…” (1 Joh.1:7 – 2:2).

“Here, vandag bely ek my sondes aan U.”

Posted by Manie on May 26th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag – 26 Mei – Rykdom in die Bybel

 DINSDAG            RYKDOM IN DIE BYBEL

Lees Kolossense 1: 24 – 29

“Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heer­likheid. Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring’ (27,28).

In 1874 het die tante van Steven Marsh vir hom haar huis en haar familiebybel nagelaat, vertel Faithful Words. Nadat die begrafniskoste en ander agterstallige skuld be­taal is, het hy net ’n paar honderd dollar uitgekry. Hy het vir 35 jaar in relatiewe armoede uit ’n klein staats­pen­sioen geleef. Uiteindelik het die armoede vir hom teveel geword en hy besluit om vir sy laaste jare by `n seun van hom te gaan woon. Die dag toe hy inpak neem hy die vergete Familiebybel in sy hande om dit in sy trommel te sit. Uit nuuskierigheid knip hy die koperknippe oop en slaan die Bybel oop. Verstom rus sy oë op ’n groot dol­lar­noot wat tussen die eerste twee blaaie ingevou is. Hy blaai verder. Oral, dwarsdeur die dik Bybel, kry hy dol­lar­note tussen die blaaie – altesaam $5 000. In daardie jare `n ontsaglike som geld. Ek haal Faithful Words aan: “He lived in poverty, and all the time within his reach there was the precious Bible containing thousands of dollars, sufficient for all his wants. He passed the Bible by. His eyes rested on it, perhaps his hands handled the old leather-bound Bible, with its brass clasps, but he did not open it once”. Watter spyt moes daar nie in sy hart gewees het nie. Hoe anders sou sy lewe gewees het as hy die Bybel net een keer oopgemaak het!

Dit is `n lewensarmoede om die Bybel te verwaar­loos. In hierdie bekende Boek, wat omtrent deur elk­een van ons besit word, het God vir ons ’n kosbare skat gegee. God praat self met ons in die Bybel, vertel ons van sy genade, sy liefde, sy ewige rykdom wat Hy vir ons wil gee. “…laat God julle verander deur julle denke te vernuwe…” (Rom.12:2). Hy doen dit deur sy Woord. “…saam strewe na diep en volledige insig sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en ken­nis te vind” (Kol.2:2). Aan die gemeente Laodisea sê Jesus: “Daarom raai ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere sodat julle julle kan aantrek en julle.. naaktheid nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien” (Opb.3:18). Deur ons omgang met die Here deur sy Woord kom ons in besit van hierdie rykdomme.

Faithful Words sluit sy vertelling só af: “Oc­casionally we receive letters from aged Chris­tians to tell us how they deplore the fact that they did not know certain truths thirty or forty years ago. And all this time these riches were in their Bible, they might have enjoyed them. Oh, the neglected Bible! May we arise and possess our possession.

“Here, vandag lees ek u Woord.”

Posted by Manie on May 25th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 25 Mei – Die Taal uit die Hart

 MAANDAG        DIE TAAL UIT DIE HART

Lees Psalm 23

“Die Here is my herder, ek kom niks kort nie” (1).

 Eens na `n sitkamerfunksie in Enge­­land, word een van die gaste, `n bekende ak­teur, vir ’n voordrag vir die gas­te gevra,  skryf The War Cry. Hy stem in en vra of daar enige beson­de­re keuse is. Na ’n paar oomblik­ke van stilte, vra ’n ou pre­dikant wat ook teen­woor­dig is, of hy Psalm 23 sal voordra. Vir `n oomblik huiwer die akteur, maar dan sê hy: “Graag, maar op voor­waarde dat u, my geagte vriend, na my, die­selfde sal doen.” “Ek?” vra die ou dominee verbaas. “Ek is nie `n voordraer nie. Maar as jy dit so wil hê sal ek probeer.” Die groot akteur be­gin `n indrukwekkende voor­­­­drag. Sy stem­klank en stem­­­buiging is reg en pragtig. Hy boei sy ge­hoor. Toe hy eindig, word hy luid toe­ge­juig. Daar kom stil­­te en die ou dominee kom reg­op en begin die psalm. Sy stem is gewoon. Met eenvoud sê hy die psalm op. Geen ap­plous begroet hom toe hy ophou nie. Net dood­se stilte, die hoof­de gebuig, meer as een oog vogtig. Dit is die ak­teur wat die stilte ver­breek. Hy lê sy hand op die ou dominee se skouer. Sy stem beef effens toe hy sê: “Ek het julle ore bereik, my vriende. Hy het julle harte be­reik. Die  verskil is net dít – ek ken die 23ste Psalm, maar hy ken die Herder.”

Hoe anders, ryker, dieper is die Here se Woord as ons Hóm ken. Dan bring die Heilige Gees God se stem en Jesus se Persoon in ons hart in. Ons ervaar kontak met ons Here.

“Here, vandag lees ek u Woord met my oë op U”

Posted by Manie on May 24th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 23 Mei – Padkos

  SATERDAG          PADKOS VIR VANDAG

Uit Padkos – die dagbboek uit die Die Lewende Bybel.

 Maar ek sal sing van u krag en U elke môre met vreug­de prys oor u liefde…U is my krag…U is my vesting, U is my getroue God., want U was my ves­ting en my veilige skuilplek in gevaar (Ps.59:17). – Solank dit met my goed gegaan het, het ek gedink dit kan met my nooit skeef loop nie…maar toe U ophou om aandag aan my te gee, was dit vir my `n groot skok. Here dit was na U wat ek toe om hulp geroep het en by U het ek om genade gesmeek …. Luister na my, Here, en kry my tog jammer, help U my, asseblief! (Ps.30:7-11)Al sou `n mens trane stort in die nag, gee die Here die volgende môre weer blydskap (Ps.30:6).Laat jou lewe aan die Here oor want as jy op Hom ver­trou, sal Hy vir jou sorg (Ps.37:5).. Maar die genade van God is groter as die sonde. Daarom het die liefde van een mens, Jesus Christus, `n wonderlike geskenk vir baie mense gebring, want hulle sondes is vergewe  (Rom.5:15). – Want dit is die Heilige Gees wat ons met Christus Jesus verbind en ons die werklike lewe gee. So het die Gees ons dan verlos uit die mag van die sonde wat ons in die dood ingesleep het (Rom.8:2).

Posted by Manie on May 22nd 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 22 Mei – Depressie

 VRYDAG                     DEPRESSIE                           

Lees 1 Konings 19:1-8

“…Elia het…`n dagreis ver die woesyn in gegaan. Daar het hy onder `n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood”(4)

 Die bekende Engelse prediker en skrywer Martyn Lloyd-Jones skryf: “Ek twyfel altyd bietjie as `n Christen voorgee hy of sy ervaar nooit neerslagtigheid nie. Ek betwyfel die woorde van die koortjie: ‘And now I am happy all the day’. Daar is dae wanneer ook die Christen ongelukkig  voel. (Sy eie woorde): There are these states and conditions of the soul, and the sooner you learn to deal with them and how to handle them, the better it will be for you and for those with whom you live and work.” A. Naismith wat in sy boek hierdie woorde van dr. Lloyd-Jones aanhaal skryf so (ook sy eie woorde): “Experience confirms the words of dr. Lloyd-Jones, for there are very few people indeed who never feel out of sorts, who are always ‘on top of the world’ and never ‘under the weather’; who never have ‘a touch of the blues’ because they are always ‘in the pink’.” Dr. Lloyd-Jones het gemoedsgenesing gevind deur die lees van `n boek deur dr. Sibbes: The Bruised Reed, The Soul’s Conflict. Hy sê: “Die lees van die boek was balsem vir my siel op `n tydstip in my lewe toe ek oorwerk en oormoeg was en so onderworpe was aan die aanvalle van die duiwel op buitengewone wyse. “That book quietened, soothed, comforted, encouraged and healed me.”

Dawid het hierdie gemoedsdroefheid geken: “Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom `n loflied sing. Hy is my helper en my God!” (Ps.42:6). Paulus het dit geken: “…ons het geen rus of duurte gehad nie. Van alle kante was daar druk op ons: van buite onenigheid, van binne sorge. Maar God wat die neerslagtiges opbeur, het ons ook opgebeur…” (2 Kor.7:5). Die Here Jesus self het dit geken: “Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: ‘Ek voel doodsbenoud…”(Mat.26:37,38). Daarom is die Here Jesus vir ons so `n troosvolle toevlug as ons bedruk en benoud voel: “Die Hoë­priester wat ons het is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie…(Heb.4:15).

 “Here, vandag kom ek met `n bedrukte en bedroefde hart na U toe.”

Posted by Manie on May 21st 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 21 Mei – Verwag Baie

 DONDERDAG          VERWAG BAIE

Lees Lukas 11: 9 – 13

“Ek sê vir julle: Vra en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word” (9).

 Gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die kapelaan van `n lugmageenheid, kapt. John­son, sy vegeenheid vergesel op `n bom­aan­­val op vyande­like eilande, etlike honderde kilo­meter ver van hul­le basis af, vertel Earl C. Willer. Die aanval het goed  afgeloop, maar met die terugkeer, begin hulle vlieg­tuig hoogte verloor en die motore sny uit. Hulle maak `n veilige landing op `n vreem­de eiland.  Die vyand was in beheer van die eiland, maar die vliegtuig kon on­gesiens land. Die be­vel­voer­ende offisier kom na kapt. John­son toe. “Chaplain, you have been telling us God answers prayer in time of trouble, and that He does it right away. We’re out of gas, base several hundred miles away – almost surrounded by the enemy.”

 Dadelik weet kapt. Johnson  wat van hom ver­wag word. Met toegewyde geloof begin hy dadelik bid. Met beloftes in die Bybel, oor ge­beds­­ver­horing, versterk hy sy geloof. Dit word nag, maar hy hou  aan bid. Ongeveer tweeuur die oggend word die bevelvoerende offisier wakker en voel om na die waterkant toe te loop. Hy kom af op `n vlot wat op die strand uitgespoel het. Op die vlot is `n groot kan brandstof. `n Paar uur later was die afdeling veilig terug by hulle tuisbasis.

`n Latere ondersoek het aan die lig gebring dat die kaptein van `n Amerikaanse tenkskip, in `n deel van die oseaan wat vol vyandelike duikbote was, besluit het om van `n deel van sy brandstofvrag ontslae te raak. Willer skryf: “To minimize the danger in case of torpedo hit, barrels were placed on barges and put adrift six hundred miles from where Johnson and the plane crew were forced down. God had navigated one of these barges through wind and current and beached it fifty steps from the stranded men.”

Soms antwoord God ons gebed langs natuurlike en begrypbare kanale, maar as dit nodig is doen God `n wonderwerk om sy kind te help. “Weens die gedrang het Jesus vir sy dissipels gesê om vir Hom `n skuitjie reg te hou, sodat die mense Hom nie vertrap nie” (Mark.3:9). `n Praktiese, verstaanbare reëling. In `n ander situasie was `n wonderwerk no­dig: “Die skuit was reeds `n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister…met dagbreek die vol­ende môre het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom” (Mat.14:24). Bó, menslike planne, red Jesus hulle uit hulle benardheid. Bid as u in die moeilikheid is. Die Here weet hóe om sy kinders se gebed te verhoor.

 “Here, vandag bid ek oor my moeilike probleem.”

Posted by Manie on May 20th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Next »