Archive for April, 2009

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

Maandag 20 April – Minder oor Jesus

  MAANDAG             MINDER OOR JESUS

Lees Handeling 4: 8 – 12 Ou Vertaling

“En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie” (12)

             Die skrywer van Engelse Christenlied­ere, Petersen, het met `n nuwe lied oor die hemel, Over the Sun­set Mountains, sy uitgewer besoek. Hy het nie getwyfel die lied sal aan­vaar word nie. “Ons sal graag hiervan ge­bruik­maak,” sê die uitgewer. Dan, terwyl hy met sy vinger op die bladsy tik, voeg hy by: “But we have one little suggestion. Can you take out this reference to Jesus and enlarge a little more on heaven.” Net ’n klein suggestie, maar dit raak die kern van die lied se bete­ke­nis. Die hemel sonder Jesus? Ondenk­baar! Die komponis tel sy manuskrip op en vertrek, met ’n nuwe lied wat klaar in sy hart en denke opwel en wat, saam met die vorige een, ’n gewilde lied ge­word het: I Have No Song to Sing, but that of Christ, my King.

Ons toegang hemel toe het gekom met Jesus se sterwe, opstanding en hemelvaart. “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word” (Rom.10:6). Daar sou vir ons geen vooruitsig op die hemel gewees het, as Je­sus ons nie kom red het nie! Hy sê vir sy dissi­pels: “In die huis van my Vader is daar baie woon­plek…Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as Ek gegaan en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh.14:2,3).

 “Here, vandag sien ek uit na die hemel wat U vir my kom oopmaak het.”

 

Krag vir Vandag vir Maandag – WEEK 17 – 2009 – 0 – MINDER OOR JESUS

Posted by Manie on Apr 19th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 18 April – Padkos

ATERDAG                   PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, uit die Lewende Bybel, verse met dieselfde tema bymekaar gerangskik.

 …die Here sê…jy moet nou moed skep en aan die werk spring (Hag.2:4). Ek is die wingerdstok en julle is die lote. Iemand wat aan My verbind bly en Ek aan hom, dra baie vrug…sonder My kan julle niks doen nie (Joh.15:5). Vir al hierdie dinge sien ek kans omdat Christus my die krag daarvoor gee (Fil.4:13). Julle moet sterk wees, maar die krag kom van die Here want al die mag behoort aan Hom (Ef.6:10). Julle blydskap oor wat die Here gedoen het, sal julle weer nuwe krag gee (Neh.8:11). Laat dié wat hulle hande slap laat hang van moedeloosheid weer moed skep en laat dié wat lam in die knieë geword het van vrees weer regop staan (Sag.8:9). Dit is Ek wat jou stuur en Ek gee jou die krag om dit te doen (Rig.6;14). Maar laat ons God dank! Jesus Christus het die oorwinning behaal en nou het God vir ons ook saam met Hom aan die wenkant gesit (1 Kor.15:57)

Posted by Manie on Apr 17th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 17 April – Vrygemaak

VRYDAG                           VRYGEMAAK

Lees Galate 5:13-22

“Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van die sondige natuur nie” (16).

                 Toe Charles Weston Shepson ’n student aan die Sendingopleiding Instituut was, het hy ontsteld ge­raak oor sy sukkelende persoonlike geestelike le­we. Hy het so vasgevang in sy natuurlike drange en vlees­like begeertes gevoel, so dikwels gefaal in sy getuienis vir Christus, so kortgekom aan ’n oor­vloe­dige en oorwinnende Christenlewe, dat hy eendag sy middagete prysgegee het en teen ’n steil rant ag­ter die Instituut se hoofgebou uitgeklim het. By ’n rots het hy gekniel en sy hart en hande opgehef he-mel toe en in radeloosheid van siel uitgeroep: “O  God! Wat kan ek doen?” Toe hy sy kop weer afbuig en sy oë oopmaak, sien hy deur die mistigheid van. sy trane reg voor hom ’n spinnerak. Juis op daardie oomblik beland ’n klein vliegie in die spinnerak. Hy begin hewig spartel. Charles Shepson hou hom dop. Hoe meer hy spartel hoe meer raak hy vas. Skielik storm die spinnekop op hom af en begin hom verder met taai drade vasspin. Die vliegie se stryd is verlore. Hy kan nie loskom nie.

Charles steek sy hand uit en met sy pinkie druk hy die vliegie los. Die spinnekop vlug en die vliegie sit vir ’n rukkie op Charles se pinkie hom en skoonskrop voor hy ook vry wegvlieg. In Charles se hart praat God met hom. Sy eie gespartel kan hom nie loskry nie, maar God het oorvloedige krag om hom vry te maak. Toe dié wete tot hom deurdring, kom ‘n groot blydskap en vrede in sy hart.

Here, vandag vertrou ek in u verlossingskrag.”

WEB: www.kragvirvandag.co.za 

Vir ‘n eie webwerf: www.myeiewebwerf.co.za

Krag vir Vandag vir Vrydag – WEEK 16 – 2009 – 0 – VRYGEMAAK

Posted by Manie on Apr 16th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag 16 April – `n Nuwe Blaadjie

 DONDERDAG                   ’N NUWE BLAADJIE

Lees Efesiërs 4 : 17 – 24

“Julle gees en julle gedagtes moet nuut word; lewe as nu­we mense wat as die beeld van God geskep is; lewe vol­kome volgens die wil van God…” (23,24).

             In Die Spoorwegbode van Januarie 1980 word ’n ge­sprek tussen twee persone, sonder enige ander gege­wens, weergee. Hierdie tweegesprek skets egter ’n baie, baie belangrike waarheid:

                “Ek dink ek gaan ’n nuwe blaadjie omslaan.” “Regtig?” “Ja, Ek gaan nou ophou drink en vloek en rusiemaak en na vrou­ens rondkyk. Ek wil al my slegte gewoontes laat vaar.” “Dis mooi, maar dit klink vir my of jy eerder van plan is om ’n ou blaadjie uit te skeur. Waar kom die nuwe blaadjie nou eint­lik in? Wat gaan jy doen in plaas van drink, vloek, rusie­maak en na vrouens rondkyk en al die ander lelike dinge?” “Ek het nog nie daaraan gedink nie. Maar jy is reg – om net van die ou blaad­jie ont­slae te raak, sonder om ’n nuwe een te begin, klink vir my ook nie heel­temaal reg nie.” “Wat gaan jy dan daaromtrent doen?”  “Wel, terwyl jy nou daarop aandring, moet ek maar seker sê, ek gaan pro­beer om ’n goeie mens te wees en goeie dinge te doen. By­voorbeeld, meer kerk toe gaan en so aan.” “Maar jy kan slegs wees wat jy is.” “Ek kan nie sê ek hou baie van daardie opmerking van jou nie, jy weet.” “Moontlik nie. Maar dit is tog waar. Die Bybel sê: ‘Be­drieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit’ (Jer.17:9); en ‘uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal’ (Mat.15:19).” Dit sal dus nie help om ’n nuwe blaad­jie om te slaan nie Dit is vir jou net so onmoontlik om jouself goed te maak, as vir ’n slegte boom om skielik goeie vrugte te begin dra, of vir ’n luiperd om van sy kolle ontslae te raak.” “Wil jy sê dat my geval ho­pe­loos is?” “Ja, dit is – solank jy die onmoontlike wil probeer doen. Daar is egter hoop, goeie hoop, vir jou indien jy jouself oorgee aan Hom wat in staat is om ’n nuwe skepsel van jou te maak.” “Jy bedoel nou seker die Here?” “Ja, die Here Jesus Christus. Die Bybel sê dat Hy in die wêreld gekom het ‘om sondaars te red’ (1 Tim.1:15). Dit beteken nie net vergifnis van sonde nie, maar ’n nuwe hart en ’n nuwe lewe vir almal wat Hom aanneem as hul Saligmaker, want “as iemand in Christus is, is hy ’n NUWE skepsel; die ou dinge het  verbygegaan, kyk, dit het alles NUUT geword’ (2 Kor.5:17).” “Dit is baie interessant. Ek dink ek ver­staan. Dit is die beste raad wat ek ooit ontvang het. Dankie. Ek gaan dit volg. Ek gaan dit sommer nou volg – bid asseblief saam met my.”

            Reeds in die Ou Testament beloof God om vir sy volk ’n nu­we hart te gee. Dit was die probleem met Israel se ontrouheid aan God. Hulle moes God liefhê en gehoorsaam en dien met harte wat nog sondig was. “Ek sal julle ’n nuwe hart en nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle ‘n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoor­saam en nakom” (Es.36:26,27). Hierdie nuwe lewe wat God in ons hart gee as ons in Christus as ons Saligmaker vertrou, is die geheim van ’n nuwe soort lewe, die Christenlewe, wat ons dan kan lei. Dit is wedergeboorte. “Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoon­tes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper  en tot die volle kennis van God” (Kol.3:9,10).

 “Here, vandag verlang ek u nuwe lewe in my hart.”

Posted by Manie on Apr 15th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Woensdag 15 April – Die Name in die Boek

WOENSDAG             DIE NAME IN DIE BOEK

Lees Openbaring 20 : 11 – 15

“Daar is ook ’n ander boek oopgemaak…die boek van die lewe….As iemand se naam nie in die boek van die lewe ge­skrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi” (12,15).

      In die Kapel van St. George, in die Westmin­ster Abdy, is ’n gedenkboek oor die Tweede Wêreld­oor­log wat uit vier volu­mes bestaan, word in Our Hope ver­tel. Die name van die 60 000 burger­likes, mans, vroue en kinders, wat in Londen as gevolg van die oorlog omgekom het, is in hierdie gedenk­boek se vier vo­lumes geskryf. Om die beurt lê een van die volu­mes op die gebeds­altaar oop en ’n lig skyn op die bladsy neer. Elke dag word een bladsy om­ge­blaai. Die na­me is in datumvolgorde van die per­so­ne se dood neerge­skryf. So verskyn die na­me van die rykes en die armes, getiteldes en ge­wo­ne men­se, oud en jonk, gesond of sieklik, be­roemd of on­be­­kend, almal daar saam op die blad­sy wat omge­blaai is vir almal om dit te sien, en dit te respekteer. Hierdie boek is ’n boek van die dood.

 Daar is ’n ander boek, die Boek van die Lewe, lees ons in Openbaring 20:12-15: “Ek het die dooies klein en groot voor die troon sien staan… daar is ’n boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe… As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die vuurpoel gewerp.” In dáárdie Boek staan die name van die mense wat op aar­de ge­leef het, óók sonder inagneming van klas, kul­tuur, stand of rykdom. Die lig van die hemel skyn daarop neer. Dit is die name van men­se wat in die bestek van hul aardse lewe, deur hul geloof in Christus Jesus, God se eiendom geword het en deur die Heilige Gees die nuwe lewe uit Chris­tus deelagtig geword het.

Iewers in ons lewe moet ’n dag wees waar die kennismaking tussen ons en Christus, as verlore sondaar en ewige Verlosser, plaasgevind het. Dalk het dit gebeur toe u nog klein was. U ouers het hul doopbelofte so goed nagekom dat u baie vroeg in u lewe Jesus as Saligmaker leer ken het. U weet nie van die dag nie, maar u weet: Jesus Christus is my Verlosser, omdat Hy ook my sonde, aan die kruis gedra het en ook in my hart sy nuwe lewe ge­gee het. “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vryge­maak van die wet van sonde en dood…Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God…julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: ‘Abba!’ Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom.8:1,2,14,15,16). Die Heilige Gees gee ons in ons hart die se­kerheid dat ons, op grond van Je­sus se verlossingswerk, aan Hom be­hoort. Dit is baie voordelig as ’n mens ’n dag beleef het toe hy krag­dadig, dalk dramaties, tot be­ke­ring gekom het! Die van ons wat nie so ’n be­son­dere beke­rings­dag ken nie, en in ons hart ook nog twy­fel of ék regtig ’n kind van God is, want die Gees se getuienis in my hart is nie so helder nie, moet dit in ons binne­kamer met die Here uitmaak of by iemand daarvoor hulp soek. Anders mag met ons gebeur waar­oor Jesus ons in Mat­teus 7:21-23 waar­­sku: “Nie elkeen wat vir My : ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die he­mel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie…?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af…”

            “Here, vandag wil ek seker maak my naam is in u Boek van die Lewe geskryf.”

Posted by Manie on Apr 14th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Dinsdag 14 April – Die Beweegrede

DINSDAG                      DIE BEWEEGREDE

Lees Galasiërs 4:1-7

“Hy het sy Seun gestuur…om ons…los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word” (4,5)

             Eerw. J. Alexander Clark, ’n Skotse sendeling in Afri­ka, het eendag ’n inboorling uit die kloue van ’n leeu ge­red. Hy was erg verskeur en byna dood. Eerw. Clark het hom sendingstasie toe geneem en versorg. Toe die man weer gesond was, het hy teruggegaan na sy mense toe. Na drie maande het hy na eerw. Clark toe teruggekom. “U ken die wet van die woud: Die geredde een behoort aan sy redder. Hier is ek nou. Ek en my ses vrouens en al my kinders en al my vee. Ek en alles wat ek het behoort aan u. U kan met ons maak net wat u wil.”

            Die eerste rede wat die man na eerw. Clark toe terug­ge­bring het, was sekerlik sy dankbaarheid en die nako­ming van die ongeskrewe wet van die woud. Dit is ook die groot oorredingskrag van die evangelie van die Here Jesus: Hy het sy lewe vir my gegee, daarom be­hoort my lewe nou aan Hom. “…en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal” (1 Kor.6:20). ‘n Ander saak, glo ek, het ook op hierdie man van Afrika in­ge­­werk. Die weke wat hy onder eerw. Clark en sy mense se liefdevolle sorg op die ont­wik­kelde sendingstasie deur­ge­bring het, het sy oë oopgemaak vir ’n omgewing van oorvloed, veiligheid, liefde en sorg, wat hy voorheen nie geken het nie.  Hy het gevoel, as daar een plek is waar dit met hom en sy mense sal goed gaan, is dit by daar­die goeie man binne die grense van sy sending­stasie. Dit is ook die ander beweegrede wat ons na die Here toe bring. Hy is ryk genoeg, sterk ge­noeg, getrou genoeg en liefdevol genoeg om ons te ver­sorg. Dit is ’n goeie lewe om op aarde ’n kind van God te wees. Dawid sing gedurig in sy Psalms van God se troue versorging. “Ons vertrou op die Here; Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in Hom is ons hart bly, op sy heilige Naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in U” (Ps.33:20-22).

 “Here, vandag behoort ek aan U om U te dien en deur U versorg te word.”

Posted by Manie on Apr 13th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Maandag 13 April – Die Hofsaak

  MAANDAG                 DIE HOFSAAK

Lees Jesaja 53: 1 – 10

“Oor óns oortredings is Hy deurboor, oor óns son­des is Hy verbrysel; die straf wat vir óns vrede moes bring, was op Hóm…” (5).

             Die Emergency Post vertel van ’n snyer van ’n Londense kle­refabriek wat £150 van sy firma ge­steel het. Dit was in 1970 ongeveer – dus ’n aardige bedrag in ons terme van geld. “Het jy eni­ge verweer?” vra die landdros. “Nee, Meneer,” mom­pel die aange­klaag­de met geboë hoof. “Dan beboet ek jou £10 of tien dae tronkstraf,” vonnis die landdros hom. “Ek het nie ’n pennie op my naam nie,” ant­woord die man verslae. “Dan gaan jy tronk toe,” besluit die landdros sonder meer. ’n Lang, stewige man van on­ge­veer vyf en sestig  jaar oud staan op, waar hy voor in die hofsaal gesit het. “Edelag­ba­re,” spreek hy die landdros aan, “met u toestem­ming wil ek graag ’n paar woorde oor hier­die saak sê, asseblief. Ek is die man se werkge­wer. Laat my toe om sy boete te be­taal en dan kan ek hom dadelik weer in diens neem, as­seblief.” “Toe­gestaan,” antwoord die land­dros kortaf. “Volgende saak, asseblief.”

Die skry­wer sluit af: The ac­cused man hung his head, as step­ping toward the dock that tall figure touched his arm and gently led him away. The demands of justice were fully met, yet love and com­passion were supreme! Now, our position is exactly that of the guilty man. We have sinned against God, not once but many times, and one day we shall have to appear at a far higher Court. The wonderful sto­ry of God’s grace is this: that Jesus, on Calvary’s Cross, paid the full penalty for our sins; and if we accept this in faith, God not only delights freely to forgive us, but to keep us by His power day by day.

 “Here, vandag loof ek U dat U my boete betaal het.”

Posted by Manie on Apr 12th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Saterdag 11 April – Padkos

SATERDAG                PADKOS

Uit die dagboek PADKOS, met verse, uit die Lewende Bybel, met dieselfde tema, bymekaar gerangskik.

Maar Ek het gekom sodat julle die lewe ten volle kan hê (Joh.10:10). Want die sonde het sy loon wat hy uitbetaal, en dit is die dood. Maar God het ‘n geskenk wat Hy ons verniet gee, en dit is die ewige lewe wat Christus Jesus ons Here vir ons moontlik gemaak het (Rom.6:23). Deur een mens en die sonde wat hy gedoen het, het die dood mag gekry oor alle mense (Rom.5:17).  Dit was deur ‘n mens, deur Adam, dat die dood in die wêreld gekom het, en dit is ook deur ‘n Mens, deur Christus, dat die wat dood is, weer sal lewe. Ons stam almal van Adam af en daarom sterf ons almal. Net so sal almal wat aan Christus behoort, weer lewe (1 Kor.15:21,22). En noudat Jesus Christus, ons Redder, gekom het, het God se plan duidelik geword. Want Jesus Christus het die dood se mag weggeneem en vir ons die lewe gebring waaraan daar nooit ‘n einde sal kom nie (2 Tim.1:10).

Posted by Manie on Apr 10th 2009 | Filed in Padkos | Comments Off

Vrydag 10 April – As Iemand God Liefhet

  VRYDAG                   AS IEMAND GOD LIEFHET

Lees Lukas 12: 22 – 34

“Moenie bang wees nie klein kuddetjie, want dit was die wil van julle vader om die koninkryk aan julle te gee” (32).

      In Youth’s Companion word die mooi storie vertel van ’n negerskoenpoetsertjie wat een dag in die straat ‘n prokureur, wat hy geken het, se skoene skoonmaak. Terwyl hy met sorg die man se skoene blinkmaak vra hy: “Mr. Bartlett, do you love God?” Prokureur Bartlett was ‘n waardige persoon, maar hy was nie ‘n uigesproke Chris­ten nie. Taamlik geskok antwoord hy: “Hoekom vra jy my dit, Bat?” Bat vertel sy probleem. Hy en sy mense woon in ‘n bouvallige gebou wat gesloop, moet word, en die inwoners moet nou ander blyplek kry. Sy ma het nie vaste werk nie, sy ouma is verlam en sy enigste inkomste is om mense se skoene skoon te maak. Hy vervolg op sy negermanier van praat: “I dunno whut to do. Yistiddy I heerd two men atalkin”; an’ one said God would help anybody that loved Him, if the’d tell Him they wuz in a hole. I thought I’d lay fer somebody that love Him well enough to ask Him for my sake.”  Die enigste raad wat die verbouereerde regsman kon gee, was dat hy maar net moet vra en hy sal wel iemand kry wat hom sal help. Hy gee die oudjie ‘n dollar en haas hom weg. Maar na ‘n dag van selfondersoek en verwyt, daag hy die aand vir die eerste keer, wat die mense kon onthou, by die biduur op. Hy vertel openlik van sy gesprek met die negertjie sonder om homself te verskoon. Die predikant wat die biduur lei, vertel die voorval `n paar aande later in ‘n predikantevergade­ring. ‘n Ander dominee daar weet toe van ‘n jong­man, wat deur die dieselfde vraag so ontwaak het, dat hy na die Here toe gekom het. Toe sê die derde leraar dat ‘n man, wat geweet het hoe om die swartseun te antwoord, die seun na sy studeer­kamer toe geneem het. Net daar word besluit om die saak verder te voer. Die seun en sy gesin is met goeie woonplek ek versorging gehelp en hulle het vir die seun gereël, om behoorlik skool toe te gaan, waar hy soveel belofte vir goeie opleiding getoon het dat ‘n prokureur hom onder sy sorg geneem het om as regsgeleerde opgelei te word. Hy het ‘n bekwame en simpatieke regsman en helper van jong negerseuns geword. Hy self het ‘n toegewyde Christen geword, omdat hy iemand raakgeloop het wat vir hom ‘n woord by die Hemelse Vader kon doen. God se werke in ons lewens is breed en ryk. Ons moet net by God uitkom met ons nood.

“Here, vandag wil ek iemand aan u bekendstel.”

Posted by Manie on Apr 9th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

Donderdag – 9 April – Die Poskoets Wag

DONDERDAG           DIE POSKOETS WAG

Lees Hebreërs 3: 12 – 19                                             

“Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie…” (15)

 

   Uit Wilhelm Busch se Licht vom Unerschöpf­ten Lichte het prof. Sieg Engelbrecht vir ons hierdie storie uit Duits vertaal.

    Die opwekkingsprediker, Pastor Henhöfer wat in die 18de eeu opgetree het, het op ‘n keer die poskoets as voorbeeld gebruik om God se ge­duld met ons te illustreer. Destyds was daar nog nie trei­ne nie, maar een keer elke week loop ‘n pos­koets tussen dorpe. Die poskoets staan dan, soos almal op die dorp dit weet, op die pos­koets­hal­te en wag vir passasiers om op te klim. Daar is ‘n klompie van die mense wat betyds kom opklim. Die postiljon behoort eintlik nou te ry, maar hy dink by homself, “Miskien is daar iemand wat opgehou is.” Dus neem hy sy tyd. Ewe rustig haal hy die kombers van die perd af. En werklik, daar kom nog iemand aangehardloop en klim in. Nou gaan die postiljon ewe rustig op die bok van die koets sit – en daar kom nog iemand aangehaas en maak dit nog. Nog talm die postiljon ‘n bietjie. Eindelik neem hy dan die beuel en speel sy postil­jon­deuntjie klaar. Maar dan ry hy weg. Skaars is die poskoets by die stadpoort uit of twee kom uit­asem by die  poskoetshalte aan. Hulle het in die stad met inkopies besig geraak… Daar staan hulle nou. Die koets is weg. Hulle is te laat! Dan maak Pastor Henhöfer sy toepassing: “So is dit ook met die genadekoets van ons Heiland! Hy wag ook lank op jou. Hy talm ook jou uur uit, solank Hy kan. Maar jy kan ook die tyd verpas!”

    Ons het in die Bybel die verhaal van ‘n man wat byna te laat was, maar wonderlik deur Jesus ingewag, of dalk ingehaal is, en hy kon betyds inkom. Die een misdadiger aan die kruis. Op die laaste tipie kom hy in. Maar die ander een verpas dié groot geleentheid. “Toe hulle by die plek kom wat kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter- en die een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus: ‘Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!’… Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster…’Is jy nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!’ Maar die andereen..sê…’Jesus dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.’ Jesus antwoord hom: ‘Ek verseker jou; Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.’” Sy bitterste dag, word sy soetste dag!

      Moenie die Heilige Gees se werking in u hart weer­staan en talm nie. Roep die Here u nou deur die dringende werking van sy Gees in u hart? Kom dan!

 

“Here vandag dank ek U vir u redding.”

 

Krag vir Vandag vir Donderdag – WEEK 15 – 2009 – 0 – DIE POSKOETS WAG

Posted by Manie on Apr 8th 2009 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »