Archive for the 'Algemeen' Category

You are currently browsing the archives of Krag vir Vandag .

MAANDAG 31 MAART – BETROUBARE LIEFDE

MAANDAG BETROUBARE LIEFDE
Lees Hebreërs 10: 19 – 25
“Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, … God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het” (23).

Die boek, A Father’s Love, vertel die storie van die vernietigende aardbewing wat op 7 Desember 1988 in die noordwestelike deel van Armenië plaasgevind het en waarin, na beraming, 25 000 mense omgekom het. Die eintlike verhaal gaan oor ’n pa, wat van sy seuntjie se geboorte af, hom beloof het: “Dit maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal altyd daar wees as jy my nodig kry.”
Pas ná die verskriklike aardbewing jaag die pa na sy seun se skool toe. Die gebou het platgeval. Nêrens ’n teken van lewe nie. Gedagtig aan sy belofte aan sy seuntjie, weifel die pa nie ‘n oomblik nie. Hy begin dadelik in die puin grawe. Terwyl ander toekyk en hardop, hulpeloos huil oor hulle kinders wat ook in die puin toegeval lê, hou die pa aan met grawe. Ander ouers het moed opgegee, maar hierdie pa hou aan grawe. Een na die ander klippe verwyder hy. Een na die ander steen word weggeneem. Hy moet weet of sy seun lewe of dood is. Ure tik verby – ses, twaalf, agtien ure – steeds grawe die pa. Agt-en-dertig uur na die aardbewing, vertel die boek, hoor hy ’n sagte stem. “Armand!” roep hy. ’n Kinderstem antwoord: “Pa! Dis ek. Ek het vir die ander kinders gesê Pa sal my nie alleen los nie. Pa sal my kom uithaal en vir hulle ook.” Kort daarna help die pa sy seun en ’n twaalftal verskrikte, honger, dorstige kinders uit die bouval uit. Hulle behoud was ’n holte wat veroorsaak is, deurdat twee mure teen mekaar geval het.
Die dorpsmense, en veral die ouers van die kin¬ders wat behoue uit die puin gehaal is, het Armand se pa vereer vir sy dapper daad. Sy verduideliking was: “Ek het my seun beloof: wat ook al met hom gebeur, ek sal daar wees om te help.”
In die woord van God is baie beloftes. Net in die Nuwe Testament, ’n goeie 750, oor verskillende sake en behoeftes. Ons kan God se beloftes vertrou. En ons kan weet, ons Vader, wat ook die Almagtige God is, handel uit liefde vir ons. Hy kán sy beloftes aan ons nakom.
“Here, vandag vertrou ek in U.”

Posted by Manie on Mar 30th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

VRYDAG 28 MAART – GLIMLAGGEND DEUR `N STORM

VRYDAG GLIMLAGGEND DEUR ’N STORM
Lees Handelinge 16: 16 – 40
“Daardie nag om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot eer van God te sing” (25).

’n Dogtertjie het elke dag skool toe en terug geloop, omdat hulle huis nie ver van die skool af was nie. Een dag het die wind opgekom en donderweer, met blitse en dreuning, het opgesteek. Die ma was bang die dogtertjie gaan bang wees om in so ’n storm huis toe te loop en ry toe met die motor om haar te gaan haal. Die dogtertjie kom toe al aangestap, ewe vrymoedig en sonder vrees. Elke keer as dit blits, staan sy ’n oomblik stil, kyk op, probeer net nog mooier lyk en glimlag. Blits na blits beantwoord sy met ’n glimlag, het Neil Verwey van Japan, vir my die storie geskryf. Die ma hou by haar stil, draai die ruit af en vra: “Wat doen jy, Kindjie? Hoekom gaan jy elke keer staan?” Die kind antwoord vrolik. “Ek probeer mooi lyk, want God neem foto’s van my.”
Bewus van God se teenwoordigheid kan ons in ons lewenstorms ook glimlag en vir God in ons omstandighede probeer mooi lyk. Met die dissipels, en meesal seker met ons ook, het dit anders gegaan: “Skielik het daar ’n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan…Die dissipels maak Hom toe wakker en sê vir Hom: ‘Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?’ Hy staan toe op en bestraf die wind…Die wind het gaan lê en daar het ’n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: ‘Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?’” (Mark.4:38-40).

“Here, vandag wil ek U vol blydskap vertrou.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 27 MAART – DIE KRAG VAN DIE WOORD

DONDERDAG DIE KRAG VAN DIE WOORD
Lees Hebreërs 4: 12 – 16
“Die woord van God is lewend en kragtig … skerper as enige swaard .. .dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees … (12).

Die vader van voormalige hoofregter Ruffin van Engeland, was ’n skatryk, losbandige man. Hy het drie van sy beste perde ingeskryf vir die groot perderesies van Richmond. Met sy weelderige perdekoets, pak hy die reis van honderd myl, met net die koetsier as geselskap, aan.
Onderweg raak hy uitermate verveeld. Hy sien in `n dorp ’n boekwinkel. Hy laat sy koets by die boekwinkel stilhou. Hy wil ’n boek koop om die tyd mee te verwyl. Al wat die plattelandse boekwinkel in voorraad het, is kinderboeke en Bybels. Hy sien nie vir die kinderboeke kans nie. `n Bybel het hy nog nooit besit of gelees nie. Hy besluit dus om vir hom ’n Bybel te koop.
Hy begin die Bybel lees, maar na ’n rukkie smyt hy dit met ’n vloekwoord op die koets se vloer neer. Vir `n ruk staar hy nukkerig oor die uitgestrekte veld en kronkelende pad uit. Die verveling raak vir hom net teveel. Hy tel die Bybel weer op en begin traag lees. Hierdie keer lees hy met toenemende belangstelling. Heel pad ¬lees hy.
Teen die aand kom hulle in Richmond by sy herberg aan. Die koetsier versorg die koets en perde, maar hy sit byna die hele nag en lees. Deur die lees van God se Woord begin die Heilige Gees kragtig in sy hart werk. Uit wat hy in die evangelies en sendbriewe lees, verstaan hy genoeg van die evangelie, om Christus as Saligmaker aan te neem. ’n Totale ommekeer vind in sy lewe plaas.
Oor hom skryf Walter Baxendale: “He withdrew his horses from the race, paid his forfeit, went home, killed his gamecocks for his servants’ supper and, set up his family altar…..”
Sonder menslike bemiddeling het die Woord sy hart oorwin. “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ’n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood” (Rom.1:16). ’n Traktaatjie wat in iemand se hande kom, soms net ’n teks, of ’n aanhaling van die Woord in ’n gesprek, het die krag om na die hart toe deur te dring, want die Heilige Gees is saam met die Woord in die hart aan die werk. Die Here gebruik mense as skakels in ’n lang ketting om iemand se hart te bereik. Die doelwit van die Heilige Gees is altyd om Jesus Christus as Here en Verlosser bekend te maak en te verheerlik. Christus se evangelie moet net deur iemand aan `n ander iemand bekend gemaak word. “Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My” (Joh.15:26,27).

“Here, vandag wil ek u reddende Woord by iemand uit te bring.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 26 MAART – BROOD SE TROOS

WOENSDAG BROOD SE TROOS
Lees Johannes 6: 30 – 36
“Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee” (33)

‘n Aandoenlike storie uit die oorlogsjare, toe dorpe en stede hewig gebombardeer is, word deur Jill Caratinni, van International Ministries in Atlanta vertel. Duisende kinders is na sulke bomaanvalle dakloos en haweloos gelaat. Hulle is in vlugtelingsen¬trums gehuisves, gevoed en versorg. Die skrik van die bomaanval, die eensaamheid om nou sonder pa of ma te wees, die vrees om weer honger te ly, het egter so diep in hulle gemoedjies ingesny, die helpers by die hulpsentrums kon hulle nie genoeg gerusstel om snags te slaap nie. Die kinders het snags net beangs wakker gelê. Een aand gee een van die verpleegsters uit moedeloosheid vir so ‘n wakker kindjie ‘n brood om vas te hou. En wonderlik, toe sy weer by die kind verbykom, lê die oudjie met die brood in die arms vasgeklem, vas aan die slaap. Vir al die kinders word toe saans ‘n brood gegee om vas te hou en so het hulle rustig geword en weer geslaap. Jill skryf: “If they woke up frightened in the night, the bread seemed to remind them, ‘I ate today, and I will eat again tomorrow.’” Sy verwys na die nag toe Jesus verraai is. Hy het brood geneem, dit gebreek en vir sy dissipels, wat Hy so innig liefgehad het, gegee om te eet. Jesus verwys keer op keer in Johannes hoofstuk 6, o.a. verse 35, 48 en 51, na Homself as die brood van die lewe. Hieroor skryf Jill Caratinni: “Holding onto Him, like children with bread, we are given peace in uncer¬tainty, mercy in brokenness, something solid when all is lost. In His severe mercy, we are invited to the table: ‘Come and eat.’”

“Here, vandag hou ek aan U vas. U is my brood van die lewe.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG 25 MAART – GOD IS NABY

DINSDAG GOD IS NABY
Lees Psalm 34: 16 – 23
“As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses (18,19,20).

In ’n klein dorpie woon ’n weduwee. Sy is arm, maar godvresend. Onder al die swaarkry het sy haar kinders mooi grootgemaak en hulle altyd moed ingepraat: “Moenie bang wees nie. God lewe. Hy sorg vir ons.” In hierdie vertroue het sy en haar gesin gelukkig geleef en hulle probleme moedig tegemoet gegaan.
Op ’n dag word die stryd vir haar net te swaar. ’n Moeilikheid duik op waarvoor sy nie kans sien nie. In diepe moedeloosheid gaan sy sit en begin vrylik huil. Sy wis nie van haar kinders is in die huis nie. Haar jongste seuntjie sien sy ma so sit en huil. Hy kom nader, sit sy armpie om haar nek, kyk op in haar gesig, vra kinderlik, “Ma, is God nou dood?” Soos ’n vloed stroom geloof en moed haar hart binne, sy vee haar trane weg en terwyl sy opstaan roep sy uit: “Nee, my kind, God leef nog, Hy leef vir ewig en Hy sal ons nooit in die steek laat nie!” Haar nuwe geloofsvertroue het tot wonderbare uitredding gelei.
Baie van die Here se kinders beland in so ’n donker, moedverlore toestand. Elia het daar beland: “Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug…’n dagreis ver die woestyn in gegaan…onder ’n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood” (1 Kon.19:3,4). Josua het in so `n moedeloosheid beland na Israel se neerlaag teen Ai: ”Die volk se moed is gebreek en Josua het sy klere geskeur en tot die aand toe met sy gesig in die grond gelê…hy (het) gesê: ’Ag, Here, waarom…” (Josua 7:6,7). Job het so gevoel: “My hele lewe walg my, daarom wil ek aan my klag vrye teuels gee en in my bitterheid praat… vind U dit goed om my te laat swaar kry…” (Job.10:1,3). Dawid het meer as een keer so gevoel: ”Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so?” (Ps.42:6). Elke keer het God hulle noodkreet geantwoord en hulle in oorwinning en blydskap uitgelei. Ons leef in Christus en die Heilige Gees maak Hom ons Veilige Rots en Sterke Verlosser. In Hom is ons naby God. Geen probleem wat ons kan tref, is vir God te groot nie, want Hy is almagtig. Hef u hart op. Glo weer en loof God weer.

“Here, vandag skep ek nuwe moed as ek aan U dink.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

MAANDAG 24 MAART – VREDE

MAANDAG VREDE
Lees Johannes 14: 23 – 31
“Vrede laat Ek julle na; my vrede gee Ek julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie” (27)

In ’n kompetisie vir kunsskilders was die uitaging: Die Beste Voorstelling Van VREDE, skryf eerw. David A. Sargent, in sy internetprogram, ’n storie wat wyle Neil Verwey, sendeling in Japan, vir my gestuur het.
Dit het groot belangstelling ontlok en van oral af het skilderye begin aankom. Op die dag van die vertoning van die skilderye, word elke doek met ’n vredetoneel, onder geesdriftige applous van ’n skare toeskouers, vertoon. Eindelik bly nog net twee skilderye oor. Die een se bedekking word verwyder. ’n Bewonderende stilte daal oor die toeskouers. In ’n spieëlgladde meer, word die kleurvolle bome op die meeroewer en ’n troppie skape, wat onversteurd op die groen gras tussen die bome wei, onder die ligrooi skynsel van die ondergaande son, weerkaats. Dit moet die wenner wees, voel almal. Die laaste skildery word oopgemaak. Die skare gaap van verbasing. ’n Bruisende waterval wat oor rotskranse tuimel, onder lae, donker, drei¬gende onderweerswolke, word gesien. Kan dít vrede wees? ’n Taai, dun boompie, met die sterk wortels in die rotsoewer ingegroei, staan op die voorgrond. Asof dit die krag van die waterval en wolke uitdaag, strek ’n tak uit na die waterval toe. In die holte van die tak se elmboog het ’n voëltjie nesgemaak. Sy sit vredig, met toe oë op die nes. Met haar vlerkies stil gesprei oor haar eiertjies, vertoon sy diepe vrede teen die woeling en dreiging op die agtergrond. Dit was die skildery wat gewen het!
Jesus het vir sy dissipels gesê: “Die vrede wat Ek julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie” (Joh.14:27). Hoe is die vrede wat die wêreld gee? Op sy beste, die afwesigheid van moeilik¬heid! In ons wêreld is so ’n moeilikheidlose omstandigheid skaars en kort van duur. Die vrede wat Jesus gee, is nie gegrond op omstandighede nie, maar op ’n verhouding met Homself. “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou goeie moed: Ek het die wêreld oorwin” (Joh.16:33). Hierdie vrede van Jesus reik uit na God se liefde en almag in ons tye van beproewing. “Teen middernag – in die tronk van Fi¬lippi – was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing … skielik kom daar ’n groot aardbewing … al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan…” (Hand.16:25). In ons verhouding met die Here Jesus Christus is ons van sy nabyheid bewus en ons weet ons God het krag om ons te help. Daarom het ons in die midde van beproewing, vrede in die hart.

“Here, vandag rus ek in U.”

Posted by Manie on Mar 23rd 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

VRYDAG 21 MAART – AFGEKEUR

VRYDAG AFGEKEUR
Lees Kolossense 1:21-23
“ … ook julle … versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle …. onberispelik voor Hom te stel” (22).
Op die bodem van die steengroef van Aswan in Suid-Egipte, lê ‘n onvoltooide obelisk (gedenknaald). ‘n Paar duisend jaar lê dit al daar. Heelwaarskynlik het Thothemes III dit laat maak. Dit sou die grootste obelisk in die wêreld gewees het. Dit weeg 1 170 ton. Drie sye is heeltemaal afgewerk. Die vierde sy, net gedeeltelik.
Hoekom is dit nooit voltooi nie? Met die afwerking van die vierde sy is ‘n krakie in die graniet ontdek.. So ‘n hoë agting het die Egiptenaars vir hulle gode gehad, hulle het liewer die kosbare blok graniet laat lê as om dit met ‘n krakie in voor een van hulle tempels op te rig.
Die lewende God wat ons dien, se eise is ook baie hoog. Oor die toegang tot sy koninkryk lees ons: “Niks onreins en niemand wat iets … vals doen, sal ooit daarin kom nie (Openb.21:27).” Ons word almal deur God se eis van volmaaktheid uitgesluit om ooit vir sy koninkryk te kwalifiseer.
Gelukkig beoordeel God ons nie volgens ons eie meriete nie. Hy neem ons aan en gee vir ons in sy koninkryk plek op grond van Chritus se volmaaktheid. Die Here Jesus was volmaak. Volmaak in sy gees van liefde en in sy geloof in God; volmaak in sy gehoorsaamheid; volmaak in nederigheid en diens aan sy medemens; volmaak in wat Hy gesê het en in wat Hy gedoen het. Dit is alles die terreine en dinge waarin ons foute maak en kortkom. Hy het nooit sonde gedoen nie. Nooit ‘n fout gemaak nie. Van Hom het God gesê: “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het (Mat.3:17).” Jesus se volmaaktheid word op ons rekening geplaas en ons foute, gebreke en sondes is op Hom gelê. Die Bybel sê dit in soveel woorde: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Hom, deur God vrygespreek kan wees (2 Kor.5:21.”

“Here, ek wil vandag, bewus van my swakheid en foute en struikelinge, vertrou in Christus wat my plek ingeneem het en sy plek vir my gegee het.”

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DONDERDAG 20 MAART – VOED DIE VUUR

DONDERDAG VOED DIE VUUR
Lees 2 Timoteus 1:3-7
“… (ek) herinner jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het … soos ’n vuur weer moet aanblaas” (6).

Genl. Booth, stigter van die Heilsleër, het eens vir ’n paar van sy medewerkers gesê: “Pas die vuur in julle harte op, want dit is geneig om dood te gaan.” Net soos ’n vuur op die vuurherd, moet die geestelike vuur in die hart ook met sorg brandend gehou word. ’n Paar eenvoudige take is nodig. Die vuur op die vuurherd moet, eerstens, genoeg lug kry. Vensters moet oop wees, sodat daar ’n trek kan wees. Vir die vuur in die hart moet hemelse lug (geloof) gedurig deur die vensters van gebed invloei. Tweedens, moet die ou as van die vuurherd gereeld verwyder word, anders smoor die vuur. Deur selfondersoek en belydenis van sondeskuld moet die as van die hart se vuur gereeld weggeneem word. ’n Derde en belangrike vereiste vir ’n brandende vuur, is die brandhout. Die vuur moet gedurig gevoed word. Die Woord van God is die brandhout van die vuur in die hart. Die lees en bepeinsing van die Woord van God bring nuwe insig, nuwe gedagtes, nuwe openbaringe na die hart toe en die vuur bly brand.

“Here, vandag wil ek sorg om u vuur, wat U in my hart aangesteek het, brandend te hou.”

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

WOENSDAG 19 MAART – DIE BYBEL EN GEBED

WOENSDAG DIE BYBEL EN GEBED
Deur Dr Andrew Murray
Lees Romeine 15:4- 6
“… opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees” (4)

Vir ware omgang met God, is die Woord van God en gebed onafskeidbaar. In die binnekamer hoort hulle by mekaar. In die Woord spreek God tot ons en in gebed spreek ons tot God.
Die Woord leer my die God ken tot wie ek moet bid. Dit leer my hoe om te bid soos Hy wil hê. Die Woord leer my wat ek van God mag verwag en gee my heerlike beloftes wat my in gebed aanmoedig.
Die Woord vloei uit God se hart en bring sy gedagtes en sy liefde in my hart. Dan gaan dit weer terug uit my hart na sy hart en so word gebed, ‘n gemeenskap tussen God se hart en my hart.
Die Woord leer my God se wil te ken. Die Woord leer my die wil van sy beloftes ken, oor wat Hy vir my wil doen. Dit leer my ook sy wil ken, oor wat ek vir Hom moet doen. So leer ek vertroue ken en so leer ek gehoorsaamheid ken.
Hoe meer ek bid, hoe meer voel ek my behoeftes aan die Woord, en verheug ek my daarin. Hoe meer ek die Woord van God lees, hoe meer stof en krag het ek tot die gebed. Die Gees wat die Woord gespreek het, is ook die Gees van gebed. Hy leer my hoe om die Woord te ontvang en voor God te buig.
Leer om die Woord altyd as van God aan te neem en in die krag daarvan te bid en ‘n antwoord te verwag. As ons die Woord in diepe eerbied in die hart en op die lippe neem voor God, word dit ‘n bron van hemelse krag en seën. Alles wat die Woord van God sê, het hemelse, goddelike lewenskrag, wat ons sterk maak en in staat stel om groot dinge van God te vra en te ontvang.

“Here vandag wil ek hierdie weg volg.”

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

DINSDAG18 MAART – `N TYD VAN VEREFFENING

DINSDAG ’N TYD VAN VEREFFENING
Lees Romeine 2:1-8
“Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade …” (6)

‘n Man het soos volg aan sy koerant geskryf: “Ek het op Sondae geploeg, op Sondae geëg en gesaai, op Sondae watergelei, op Sondae geoes en op Sondae my graan weggery. My oes was die beste in die buurt en nog nooit het ek in Oktober so ‘n groot oes gehad nie.”
Die redakteur van die koerant was nie ‘n Christen nie en die korrespondent het verwag die koerant sou op een of ander manier met die Christelike geloof draaksteek.
Hy het net ‘n kort briefie van die koerant se redakteur ontvang met die woorde: “Ontvangs van u brief word erken, maar laat ons asb. toe om u daaraan te herinner dat God nie sy rekeninge in Oktober vereffen nie.”
Dit is ook die teregwysing in God se Woord: “Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. (Pred.8:11).”
As alle sondes dadelik gestraf wou word, sou die mense baie versigtig gewees het om nie iets verkeerd te doen nie. Maar nou doen mense die gruwelikste dinge en niks gebeur met hulle nie. Niks gebeur dadelik met hulle nie! Met uitdagende houding volhard hulle in hulle sonde.
Die rekening word egter vorentoe vereffen. Dit is soos iemand wat op skuld koop en op skuld koop en op skuld koop, en niks gebeur nie. Maar op ‘n dag kom die rekening en dan die aanmaning en dan die dagvaarding. “En ek het ‘n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit … en die boeke is oopgemaak … Die dooies is geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan volgens alles wat hulle gedoen het (Openb.20:11).”
Daar is ‘n rede waarom die vereffening van die sondaar se rekening by God tot die laaste uitgestel word. “… Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie; Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer (2 Pet. 3:9).” Dit is verstandig om die opgeloopte rekening by God, in herinnering te bring en hulp te soek, by die Een wat die rekening vir ons betaal het. “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade (Ef.1:7).”

“Here, ek wil vandag my dade goed oordink en seker maak my skuld by U is klaar vereffen.”

Posted by Manie on Mar 16th 2014 | Filed in Algemeen | Comments Off

« Prev - Next »